Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechaniczna synteza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNICSI-MS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechaniczna synteza
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykłady - 6 /zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia -12 /zaliczenie na ocenę

Laboratoria - 12 /zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa

Autor:

płk dr hab. inż. Marek Polański

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach 6

2. Udział w laboratoriach 12

3. Udział w ćwiczeniach 12

4. Udział w seminariach

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 12

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 18

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 18

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium

9. Realizacja projektu

10. Udział w konsultacjach 18

11. Przygotowanie do egzaminu

12. Przygotowanie do zaliczenia 2

13. Udział w egzaminie 0

godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 98 3,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 48 2,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 52 2,0


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia zawiązane wykorzystaniem metod mechanicznego rozdrabniania i syntezy materiałów, w szczególności z wykorzystaniem młynów kulowych. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi typami sprzętu używanego do mechanicznej syntezy i rozdrabniania, zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi podczas tych procesów, właściwościami materiałów powodującymi różne efekty rozdrabniania oraz syntezy. Po zaliczeniu przedmiotu słuchacz będzie w stanie dobrać urządzenie do pożądanego zastosowania jak również zaplanować i przeprowadzić skutecznie procesy rozdrabniania i mechanicznej syntezy , włączając w to reaktywne mielenie w atmosferze gazów aktywnych i znając wpływ poszczególnych parametrów technologicznych na efekty procesu.

Pełny opis:

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1. Podstawy mechanicznej syntezy i wykorzystywane urządzenia.

2. Wpływ parametrów syntezy na jej efekt. Mechanizmy syntezy.

3. Charakterystyka produktów. Zwiększenie zakresu rozpuszczalności w stanie stałym.

4. Mechanochemiczna synteza materiałów

5. Nanostrukturyzacja materiałów i zastosowania praktyczne.

Laboratoria /synteza i badana właściwości materiałów wytworzonych mechaniczną syntezą.

Tematy ćwiczeń:

1. Wpływ parametrów mielenia na efekt rozdrabniania materiałów kruchych /4 godz.

2. Wpływ parametrów mielenia na efekt rozdrabniania materiałów plastycznych /4 godz.

3. Mechaniczna synteza stopów na bazie faz intermetalicznych. /4 godz.

4. Synteza materiałów z wykorzystaniem mielenia kulowego w atmosferze gazu reaktywnego. /4 godz.

5. Nanostrukturyzacja materiałów z wykorzystaniem wysokoenergetycznego mielenia kulowego. /4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Mieczysław Jurczyk, Mechaniczna synteza, 2003, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

uzupełniająca:

1. Cury Suryanarayana, Mechanical Alloying And Milling, 1st Edition

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i praw fizyki ciała stałego / K_W13,

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę z teorii ciał stałych / K_W13

W3 / Zna podstawy wykorzystania materiałów funkcjonalnych / K_W12

W4 / Zna metody charakteryzacji materiałów funkcjonalnych / K_W14

U1 / Potrafi scharakteryzować budowę fazową materiałów proszkowych / K_U07

U2 / Potrafi powiązać skład chemiczny i budowę fazową materiałów z właściwościami ciał stałych / K_U07

U3 / Umie zbudować stanowisko, przeprowadzić pomiary i je opracować, a także zinterpretować w kontekście posiadanej wiedzy z inżynierii materiałowej / K_U11 K_U07

U4 / Ma umiejętność samokształcenia się / K_U06

K1 / Potrafi pracować i współdziałać w grupie / K_K03

K2 / Rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nauki i przemysłu / K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz

z pisemnego zaliczenia zawierającego pytania otwarte oraz testowe jednokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, U4 i K2 weryfikowane jest podczas wykładów, natomiast efekty W1, W3, U3 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Wszystkie sprawdziany są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Polański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Polański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)