Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane materiały i technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNFCSI-ZMiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane materiały i technologie
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 18 godz. zaliczenie

laboratoria - 12 godz. zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów. Wymagania wstępne: znajomość korelacji pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne. Wymagania wstępne: ogólna charakterystyka materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych.

Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych. Wymagania wstępne: znajomość procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych.

Materiały funkcjonalne. Wymagania wstępne: znajomość budowy, właściwości i wykorzystania w praktyce materiałów funkcjonalnych.

Technologie materiałów funkcjonalnych. Wymagania wstępne: znajomość procesów wytwarzania materiałów funkcjonalnych.


Programy:

kierunek studiów: inżynieria materiałowa

Autor:

dr inż. Zenon Komorek

Bilans ECTS:

udział w wykładach - 18 godz.

udział w laboratoriach - 12 godz.

samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 12 godz.

samodzielne przygotowanie się do laboratoriów - 12 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

sumaryczne obciążenie pracą studenta - 64 godz. 3,0 - ETCS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 - 38 godz. 2,0 ETCS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 1+2+3+4+7+8 - 30 godz. 2,0 ETCS

Skrócony opis:

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych. Drewno oraz materiały drewnopochodne. Inżynierskie materiały inteligentne, biometryczne i funkcjonalne. Skrawalność materiałów i nowoczesne materiały narzędziowe. Trendy rozwojowe w obróbce ubytkowej. Nowoczesne techniki przyrostowe.

Pełny opis:

Wykłady;

1. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych - 2 godz.

2. Drewno oraz materiały drewnopochodne - 2 godz.

3. Inżynierskie materiały inteligentne - 2 godz.

4. Inżynierskie materiały biomimetyczne i funkcjonalne - 2 godz.

5. Skrawalność materiałów i nowoczesne materiały narzędziowe - 2 godz.

6. Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem - 2 godz.

7. Trendy rozwojowe w obróbce ściernej i erozyjnej - 2 godz.

8. Przyrostowe techniki wytwarzania elementów - 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Badanie struktury i właściwości stopów na osnowie faz międzymetalicznych - 2 godz.

2. Badanie struktury i właściwości spieków - 2 godz.

3. Badanie struktury i właściwości materiałów kompozytowych - 2 godz.

4. Badania struktury i właściwości nowoczesnych materiałów narzędziowych - 2 godz.

5. Wytwarzanie elementów za pomocą laserowej techniki przyrostowej - 2 godz.

6. Wytwarzanie elementów za pomocą centrum tokarsko-frezarskiego CNC - 2 godz.

Literatura:

Podstawowa

1. B. Ciszewski, W. Przetakiewicz Nowoczesne materiały w technice, Bellona, 1993

2. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT 2009

3. Cichosz P., Narzędzia skrawające, WNT, 2006.

4. J. Honczarenko, Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2008

5. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2000

6. Z. Bojar, W. Przetakiewicz (red.), Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, Belstudio, 2006

7. M. Jurczyk, Nanomateriały, WPP, 2001

8. M. Jurczyk, Mechaniczna synteza, WPP, 2003

Uzupełniająca

9. Jan Marciniak, Biomateriały, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2002

10. Edward Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000

11. Z. Bojarski, H. Morawiec, Metale z pamięcią kształtu, PWN, 1989

Efekty uczenia się:

W1 – Poznał tendencje w zakresie stosowania i perspektyw rozwoju materiałów zaawansowanych. / K_W15.

W2 - Poznał niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów i wyrobów. / K_W18.

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie bazując na wiedzy ogólnoinżynierskiej i w szczególności wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej. / K_U03.

U2 - Ma niezbędne przygotowanie do pracy w przemyśle, usługach, handlu, jednostkach badawczo-rozwojowych w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających ze studiów inżynierskich na kierunku inżynieria materiałowa. / K_U08.

K1 - Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w praktyce inżynierskiej.. / K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem zaliczenia pisemnych sprawdzianów w kolokwium z wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych zawierających pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru, w którym student musi udzielić minimum 50% poprawnych odpowiedzi i średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Pytania sprawdzianu dotyczą wiedzy przekazywanej na wykładach i zdobytej samodzielnie przez studenta w czasie studiowania tematyki wykładów. Sprawdzian zawiera 12 pytań opisowych. Maksymalna liczba punktów za sprawdzian wynosi 15. Oceny: 6,0-7,2 pkt. – dst, 7,3-8,3 pkt. –dst+, 8,4-9,5 pkt.- db, 9,6-10,7 pkt. – db+, 10,8-12 pkt. – bdb.

Osiągnięcie efektów: W1, W2, U1, U2, K1 weryfikowane jest podczas sprawdzianów końcowych.

Ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi; ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi; ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi; ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi; ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi; ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań. Na końcową ocenę składają się oceny uzyskane na sprawdzianach końcowych, egzaminie oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Komorek
Prowadzący grup: Zenon Komorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)