Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wtc.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Seminarium - 46 godz./zaliczenie na ocenę uogólnioną

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie zawarte w planie studiów przedmioty grupy treści kształcenia podstawowego, kierunkowego i z grupy treści przedmiotów wybieralnych

Programy:

Semestr III.

Kierunek studiów: chemia

Autor:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe

Bilans ECTS:

Aktywność/Obciążenie w godz.

1. Udział w seminariach /46

2. Samodzielne przygotowanie się do seminariów/14

3. Udział w ćwiczeniach/0

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/0

5. Udział w laboratoriach/0

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów/0

7. Udział w konsultacjach/10

8. Przygotowanie do obrony zakładowej/10

9. Udział w obronie zakładowej/2

Godz./ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 82/2

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 46/1

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 82/2

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poznanie metodologii prowadzenia badań naukowych oraz nabycie umiejętności prezentacji wyników badań własnych studentów.

Pełny opis:

1. Zasady i metodyka realizacji prac magisterskich. Twórcze rozwiązywanie problemów naukowych i badawczo-rozwojowych. 2 godz.

2. Innowacyjność rozwiązań naukowych, projektowych i przemysłowych, w szczególności w zakresie chemii materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego. 2 godz.

3. Europejskie i krajowe programy ukierunkowane na zwiększanie poziomu bezpieczeństwa chemicznego. 2 godz.

4. Bazy danych o substancjach chemicznych, materiałach niebezpiecznych i reakcjach chemicznych. Karty charakterystyki - Material Safety Data Sheets. 2 godz.

5. Metodyka prowadzenia i dokumentowania prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Sprawozdawczość z prac naukowych. 2 godz.

6. Metodyka prezentowania wyników prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 4 godz.

7. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie podstaw teoretycznych i stanu wiedzy w zakresie tematyki związanej z realizowanymi pracami magisterskimi. Dyskusje nad prezentacjami. 12 godz.

8. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie metodyki prowadzenia badań oraz wyników pomiarów wykonanych w ramach pracy magisterskiej. Dyskusje nad prezentacjami. 12 godz.

9. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie podsumowania wyników, wniosków oraz przeprowadzanie zakładowych obron prac magisterskich. Dyskusje nad prezentacjami. 8 godz.

Razem: 46 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Aktualna literatura dobierana według tematów referowanych prac magisterskich (oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, monografie w języku polskim i angielskim).

2. T. Grzegorczyk, J. Janiszewski, R. Trębiński ; Metrologia i teoria eksperymentu .Cz. 1, Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa 2004, sygn. S-59928.

3. T. Grzegorczyk, J. Janiszewski, R. Trębiński ; Metrologia i teoria eksperymentu .Cz. 2, Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa 2004, sygn. S-59929.

Uzupełniająca:

1. J. S. Michalik, Kryteria kwalifikacyjne w bazie danych o substancjach „SEVESOWSKICH”. 2002

Efekty uczenia się:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii analitycznej pozwalającą na teoretyczne uzasadnienie wyboru metody analitycznej, określanie składu chemicznego substancji lub ich mieszanin K_W11

W2 Zna klasyczne oraz instrumentalne metody analityczne, ich możliwości analityczne i podstawy teoretyczne. Posiada znajomość metod sprawdzania wiarygodności wyników ilościowej analizy chemicznej oraz posługiwania się statystycznymi metodami oceny wyników analizy. Zna tendencje rozwojowe aparatury analitycznej K_W12

W3 Ma wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach z zakresu nauk chemicznych i pokrewnych K_W16

W4 Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną K_W18

U1 Potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii oraz ma zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji K_U10

U2 Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej pracy magisterskiej zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań K_U12

U3 Potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych oraz prowadzić dyskusję na te tematy K_U13

U4 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień z zakresu ogólnie pojmowanej tematyki chemicznej z wykorzystaniem opracowań polsko- i obcojęzycznych, a także własnych obserwacji i przemyśleń K_U15

K1 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. Potrafi krytycznie oceniać odbierane treści K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę uogólnioną.

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej (zal.) z przedmiotu jest wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami wymienionymi w tabeli efekty kształcenia, przedstawienie co najmniej dwóch, pozytywnie ocenionych, prezentacji ustnych z wykorzystaniem programu PowerPoint oraz aktywne uczestnictwo w co najmniej 85% wszystkich zajęć seminaryjnych. Niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii promotora i recenzenta pracy magisterskiej.

Efekty W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, i K1 sprawdzane są w czasie prezentacji, dyskusji nad prezentacjami, osobiście przeprowadzonych seminariów oraz aktywności w czasie wszystkich zajęć seminaryjnych.

• ocena nzal. – poniżej 85% obecności na seminariach, brak umiejętności przygotowania i wygłoszenia poprawnej prezentacji. Brak aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

• ocena zal. – 85% obecności na seminariach oraz przedstawienie kompletnej i poprawnej prezentacji na zadany temat zawierającej wszystkie niezbędne elementy: wstęp, analiza literatury, metodyka, część badawcza, wyniki, wnioski. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach seminaryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 46 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kula, Sławomir Neffe, Waldemar Trzciński
Prowadzący grup: Zbigniew Chyłek, Marcin Hara, Władysław Harmata, Przemysław Kula, Sławomir Neffe, Józef Paszula, Mateusz Szala, Leszek Szymańczyk, Waldemar Trzciński, Magdalena Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 46 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kula, Sławomir Neffe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)