Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy teorii eksperymentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSM-PTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii eksperymentu
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

II semestr: 10W/+, 6L/+

Przedmioty wprowadzające:

wymagania wstępne: efekty kształcenia w zakresie studiów wyższych I i II stopnia

w odniesieniu do matematyki, zastosowania technik informacyjnych i prowadzenia badań doświadczalnych


Programy:

kierunek: Chemia

specjalność: wszystkie specjalności


Autor:

prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński

Bilans ECTS:

1 Udział w wykładach 10 godzin

2 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 godzin

3 Udział w ćwiczeniach

4 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

5 Udział w laboratoriach 6 godzin

6 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 4 godziny

7 Udział w seminariach

8 Samodzielne przygotowanie się do seminariów

9 Realizacja projektu

10 Udział w konsultacjach 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godzin 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 17 godzin 0,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5+6+9 10 godzin 0,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 1+2+3+4+7+8 20 godzin 0,5 ECTS


11 Przygotowanie do egzaminu

12 Udział w egzaminie


Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

• Co rozumiemy przez teorię eksperymentu?

• Plan eksperymentu

• Miary położenia i rozproszenia wyników pomiarów

• Ocena istotności

• Aproksymacja funkcji obiektu

• Eksperymentalna optymalizacja

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Co rozumiemy przez teorię eksperymentu? Pojęcie doświadczenia i planu doświadczenia. Cele badań doświadczalnych. Jakościowa analiza obiektu doświadczenia. (2h)

2. Plan eksperymentu. Plany w postaci unormowanej. Plany kompletne. Plany frakcyjne. Plany Hartleya, Bi, Pesocinskiego. Plany nasycone. Plan sympleksowy. Plany randomizowane. (2h)

3. Miary położenia i rozproszenia wyników pomiarów. Miary położenia. Miary rozproszenia wyników pomiarów. Błąd graniczny. (1h)

4. Ocena istotności. Ocena istotności wpływu wielkości wejściowej. (1h)

5. Aproksymacja funkcji obiektu. Interpolacja i aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów. Wyznaczanie współczynników funkcji obiektu. Badanie adekwatności funkcji obiektu. Badanie istotności współczynników funkcji obiektu. (2h)

6. Eksperymentalna optymalizacja. Plan sekwencyjny. Plan optymalizacyjny. Zastosowanie planów optymalizacyjnych do identyfikacji obiektu. (2h)

Wykład ilustrowany przezroczami Power Point.

Laboratoria -:indywidualne zadania:

Zadania polegają na samodzielnym sporządzeniu przez studentów

4 skoroszytów programu EXCEL, w których układa się plan doświadczenia i dokonuje analizy statystycznej wyników doświadczenia. Pierwszy skoroszyt zawiera ułożenie planu frakcyjnego, wyznaczenie liniowej funkcji obiektu oraz sprawdzenie jej adekwatności i istotności jej współczynników. Drugi skoroszyt zawiera ułożenie planu Hartleya, wyznaczenie kwadratowej funkcji obiektu oraz sprawdzenie jej adekwatności i istotności jej współczynników. Trzeci skoroszyt zawiera ułożenie planu randomizowanego blokowego kompletnego i ocenę istotności wpływu wielkości wejściowej. Czwarty skoroszyt zawiera ułożenie planu optymalizacyjnego i określenie optymalnych wartości wielkości wejściowych.

Literatura:

Podstawowa:

T.Grzegorczyk, J.Janiszewski, R.Trębiński – Metrologia i teoria eksperymentu, Część II, WAT, S-59928.

M.Korzyński – Metodyka eksperymentu, WNT, Warszawa,2006.

Uzupełniająca:

Z. Polański – Planowanie doświadczeń w technice, PWN, 1984.

Efekty uczenia się:

W1 Posiada wiedzę o planach doświadczenia K_W12

W2 Posiada wiedzę o statystycznych metodach analizy wyników eksperymentu K_W12, K_W15

U1 Potrafi dobrać plan doświadczenia do zadania badawczego realizowanego w sposób doświadczalny K_U03

U2 Potrafi dokonać statystycznej analizy wyników doświadczenia wykorzystując arkusze kalkulacyjne programu EXCEL K_U08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanych samodzielnie przez studentów zadań, polegających na sporządzeniu 4 skoroszytów programu EXCEL, w których układa się plan doświadczenia i dokonuje analizy statystycznej wyników doświadczenia.

Efekty W1, W2, U1, U2 sprawdzane są na podstawie oceny poprawności poszczególnych elementów wykonania zadań.

Za każdy poprawnie zrobiony skoroszyt przyznawane jest 20 punktów. Za każdy błąd odejmowane są 2 punkty. Ocena końcowa zależy od liczby punktów w sposób przedstawiony w tabeli:

Min Max Ocena

0 30 2

32 40 3

42 50 3,5

52 60 4

62 70 4,5

72 80 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Trębiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)