Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wtc.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Seminaria - 60 godz./zaliczenie na ocenę uogólnioną.

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie, zawarte w planie studiów, przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego i z grupy przedmiotów wybieralnych.

Programy:

Semestr V

Kierunek studiów: chemiaAutor:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe

Bilans ECTS:

Aktywność/Obciążenie w godz.

1. Udział w seminariach /60

2. Samodzielne przygotowanie się do seminariów/20

3. Udział w ćwiczeniach/0

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/0

5. Udział w laboratoriach/0

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów/0

7. Udział w konsultacjach/10

8. Przygotowanie do obrony zakładowej/15

9. Udział w obronie zakładowej/2

Godz./ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 107/2

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 72/2

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 107/2


Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest poznanie metodologii prowadzenia badań naukowych oraz nabycie umiejętności prezentacji wyników badań własnych studentów.

Pełny opis:

1. Metodyka i zasady realizacji prac dyplomowych na kierunku studiów chemia. 2 godz.

2. Bazy danych o substancjach chemicznych i materiałach niebezpiecznych. Karty charakterystyki. 2 godz.

3. Metodyka prowadzenia prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 2 godz.

4. Metodyka dokumentowania prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Sprawozdawczość z prac naukowych. 2 godz.

5. Metodyka prezentowania wyników prac naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 2 godz.

6. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie podstaw teoretycznych i stanu wiedzy w zakresie tematyki związanej z realizowanymi pracami dyplomowymi. Dyskusje nad prezentacjami. 18 godz.

7. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie metodyki prowadzenia badań oraz wyników pomiarów wykonanych w ramach pracy dyplomowej. Dyskusje nad prezentacjami. 20 godz.

8. Wystąpienia seminaryjne studentów. Referowanie podsumowania wyników, wniosków oraz uczestnictwo w obronach zakładowych. Dyskusje nad prezentacjami. 10 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Grzegorczyk, J. Janiszewski, R. Trębiński ; Metrologia i teoria eksperymentu .Cz. 1, Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa 2004, sygn. S-59928.

2. T. Grzegorczyk, J. Janiszewski, R. Trębiński ; Metrologia i teoria eksperymentu .Cz. 2, Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa 2004, sygn. S-59929.

3. Aktualna literatura związana z tematyką prac dyplomowych.

4. R. Grosset, Zasady postępowania ratowniczego. Poradnik. Firex 2006.

Uzupełniająca:

1. J. S. Michalik, Kryteria kwalifikacyjne w bazie danych o substancjach „SEVESOWSKICH”, CIPO 2020.

Efekty uczenia się:

W1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obranej specjalności umożliwiającą analizę i interpretację typowych dla danej specjalności zjawisk i procesów K_W13

W2 Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi K_W14

W3 Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną K_W15

U1 Potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z zakresu syntezy związków chemicznych, komponowania materiałów, określania ich składu chemicznego i struktury oraz właściwości fizykochemicznych w oparciu o wyniki analiz literaturowych i badań doświadczalnych K_U03

U2 Potrafi uczyć się samodzielnie. Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych danych oraz ma podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji K_U09

U3 Potrafi merytorycznie opracować problem z zakresu chemii i nauk pokrewnych z wykorzystaniem literatury polsko- i obcojęzycznej, a także własnych obserwacji i przemyśleń. Potrafi w przystępny sposób przedstawić opracowany problem w formie pisemnej i ustnej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zna słownictwo techniczne z zakresu chemii K_U10

K1 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi krytycznie je ocenić. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01

K2 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich. Dba o dorobek i tradycję zawodu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę uogólnioną.

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej (zal.) z przedmiotu jest wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami wymienionymi tabeli efekty uczenia się, przedstawienie co najmniej dwóch, pozytywnie ocenionych, prezentacji ustnych z wykorzystaniem programu PowerPoint oraz aktywne uczestnictwo w co najmniej 85% wszystkich zajęć seminaryjnych. Niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii promotora i recenzenta pracy dyplomowej podczas obrony zakładowej.

Efekty uczenia się: W1, W2, W3, U1, U2, U3 , K1 i K2 sprawdzane są w czasie prezentacji, dyskusji nad prezentacjami, osobiście wygłoszonych dwóch prezentacji seminaryjnych oraz aktywności w czasie wszystkich zajęć seminaryjnych.

• ocena nzal. – poniżej 85% obecności na seminariach, brak umiejętności przygotowania i wygłoszenia poprawnej prezentacji. Brak aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

• ocena zal. – co najmniej 85% obecności na seminariach oraz poprawne przedstawienie co najmniej dwóch prezentacji na zadany temat, wynikający z tematu pracy dyplomowej, zawierających wszystkie elementy: wstęp, analiza literatury problemu, metodyka realizacji pracy, część badawcza, wyniki, wnioski. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach seminaryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie przewduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/2027" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kula, Sławomir Neffe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)