Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wtc.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Praca dyplomowa / obrona

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty kształcenia kierunkowego na kierunku chemia na I stopniu.

Programy:

Kierunek: chemia

Specjalność: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

materiały wybuchowe i pirotechnika

Autor:

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie w godz.

Realizacja pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Udział w egzaminie dyplomowym


Godz. / ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta / 20

Zajęcia z udziałem nauczycieli: / 10

Zajęcia o charakterze praktycznym: / 10

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: /20

Skrócony opis:

Niezwykle istotnym etapem weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się jest praca dyplomowa, którą studenci kierunku chemia wykonują m.in. w przypadku studiów I stopnia. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Tematy prac dyplomowych oraz przypisane do nich zadania dyplomowe, które uszczegóławiają zakres realizacji tematu są zgodne z efektami uczenia się i podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana. Praca dyplomowa jest przygotowywana pod opieką nauczyciela akademickiego (promotora). Obecnie cały proces dyplomowania przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu archiwizacji prac dyplomowych USOS APD.

Pełny opis:

1. Zebranie i analiza literatury niezbędnej do zrealizowania zadania dyplomowego.

2. Krytyczna analiza stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej, związanej ze studiowanym kierunkiem i specjalnością.

3. Opracowanie koncepcji oraz sposobu rozwiązania problemu postawionego w tytule pracy i zadaniu dyplomowym, sformułowanie celu, zakresu i tez pracy.

4. Opracowanie planu i zaproponowanie metod, za pomocą których praca zostanie zrealizowana.

5. Zaproponowanie niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia stanowiska badawczego.

6. Uruchomienie stanowiska badawczego.

7. Rozwiązanie problemu badawczego postawionego przez promotora i sformułowanego w zadaniu dyplomowym.

8. Właściwe prowadzenie notatek laboratoryjnych zawierających wyniki prowadzonych badań.

9. Analiza uzyskanych wyników z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy wynikającego z przeglądu literatury.

10. Pisemne przedstawienie analizy literatury dotyczącej tematyki pracy dyplomowej oraz efektów własnych badań.

11. Zaproponowanie podsumowania, wniosków końcowych i streszczenia w języku polskim i angielskim.

12. Pisemne przedstawienie treści całej pracy dyplomowej wraz najważniejszymi wynikami w formie tabel i wykresów.

13. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej najistotniejsze elementy wykonanej pracy dyplomowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Literatura odpowiadając tematowi pracy dyplomowej.

2. Ogólne wymagania dotyczące pracy dyplomowej, zamieszczone na stronie WTC w zakładce Kształcenie/Informacje dla dyplomantów.

3. M. Sydor, Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2014.

4. G. Gambarelli, Z. Łucki, Praca dyplomowa i doktorska, Wyd. III, CeDeWu, 2023.

5. M. Korzyński, Metodyka eksperymentu, Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, PWN, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. T. Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

2. Microsoft PowerPoint 2019, kluczesoft.pl

3. Tworzenie prezentacji w czterech prostych krokach w programie PowerPoint - https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenieprezentacji-w-czterech-prostych-krokach-w-programie-powerpoint-076863ce-0107-428d-a0e4-08ad8cea8ce9.

4. K. Łukasiak, PowerPoint – jak zrobić efektowną prezentację krok po kroku? - https://geex.x-kom.pl/lifestyle/powerpoint-jak-zrobicefektowna-prezentacje-krok-po-kroku/

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 Zna i rozumie podstawy technologii informacyjnej, metod numerycznych oraz wybrane pakiety obliczeniowe wykorzystywane w chemii i technologii chemicznej. Ma wiedzę pozwalającą na użytkowanie baz danych zawierających właściwości fizykochemiczne substancji. K_W09

W2 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu obranej specjalności umożliwiającą analizę i interpretację typowych dla danej specjalności zjawisk i procesów. K_W13

W3 Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi. K_W14

W4 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. K_W16

Umiejętności

U1 Potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z zakresu syntezy związków chemicznych, komponowania materiałów, określania ich składu chemicznego i struktury oraz właściwości fizykochemicznych w oparciu o wyniki analiz literaturowych i badań doświadczalnych. K_U03

U2 Potrafi merytorycznie opracować problem z zakresu chemii i nauk pokrewnych z wykorzystaniem literatury polsko- i obcojęzycznej, a także własnych obserwacji i przemyśleń. Potrafi w przystępny sposób przedstawić opracowany problem w formie pisemnej i ustnej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zna słownictwo techniczne z zakresu chemii. K_U10

U3 Potrafi krytycznie przeanalizować sposoby funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych z zakresu syntezy, analizy i technologii chemicznej, w tym chemii i technologii materiałów niebezpiecznych. K_U13

U4 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. K_U15

Kompetencje społeczne

K1 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich. Dba o dorobek i tradycję zawodu. K_K04

K2 Zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. K_K05

K3 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa jest oceniana w sześciostopniowej skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny lub niedostateczny przez promotora i recenzenta w formie pisemnych opinii i recenzji. Opinia promotora i recenzja recenzenta powinna zawierać: odpowiedź na pytanie - czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?; ocenę układu pracy, struktury podziału, kolejności rozdziałów, kompletności tez; merytoryczną ocenę pracy; inne uwagi; czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?; charakterystykę doboru i wykorzystania źródeł; ocenę formalnej strony pracy (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania pracy, spis treści, odsyłacze); sposobu wykorzystania pracy.

Efekty od W1 do W4 i od U1 do U4 oraz od K1 do K3 sprawdzane są przez promotora w trakcie wykonywania pracy oraz przez członków komisji podczas obrony pracy dyplomowej.

Ocena:

- niedostateczny - 2 (ndst) (F) - student nie zrealizował zadania dyplomowego. Nie przedłożył pracy dyplomowej lub przedłożył pracę, która została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę niedostateczny.

- dostateczny - 3 (dst) (E) - student zrealizował najważniejsze elementy zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy nie ma wyodrębnionych elementów innowacyjności i twórczego wkładu dyplomanta.

- dostateczny plus - 3.5 (dst plus) (D) - student zrealizował najważniejsze elementy zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy są elementy innowacyjności i twórczego wkładu dyplomanta na poziomie dostatecznym plus.

- dobry - 4 (db) (C) - student zrealizował wszystkie elementy zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy są elementy innowacyjności i twórczego wkładu dyplomanta na poziomie dobrym.

- dobry plus - 4.5 (db plus) (B) - student z nadmiarem zrealizował wszystkie elementy zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy występują z nadmiarem elementy innowacyjności i twórczego wkładu dyplomanta, zarówno w części literaturowej jak i doświadczalnej, na poziomie dobrym plus.

- bardzo dobry - 5 (bdb) (A) - student z nadmiarem zrealizował wszystkie elementy zadania dyplomowego lub je rozszerzył i przedłożył pracę dyplomową zredagowaną bardzo poprawnie. W pracy występują rozwiązania innowacyjne i twórcze wynikające z własnej inwencji dyplomanta, zarówno w części literaturowej jak i doświadczalnej, na poziomie bardzo dobrym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Praca dyplomowa - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Praca dyplomowa - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/2027" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Choma
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Praca dyplomowa - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)