Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-ChOiN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wtc.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 60/x; C 30/+

Przedmioty wprowadzające:

Chemia; Wymagania wstępne: poziom szkoły średniej;

Fizyka; Wymagania wstępne: poziom szkoły średniej;

Matematyka; Wymagania wstępne: poziom szkoły średniej;

Programy:

Chemia / Materiały wybuchowe i pirotechnika; Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne;

Autor:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Bilans ECTS:

Aktywność / Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach /60

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 60

3. Udział w ćwiczeniach / 30

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń /10

5.Udział w konsultacjach / 10

6. Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń / 15

7. Przygotowanie się do egzaminu / 15

Godz. / ECTS

1. Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 200 / 8

2. Zajęcia z udziałem nauczyciela100/ 4,5

3. Zajęcia powiązane z działalnością naukową 200 / 8


Skrócony opis:

Podstawowe prawa chemiczne. Budowa atomu, cząsteczki, wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.

Stechiometria, roztwory i równowaga w roztworach wodnych. Podstawy kinetyki i statyki chemicznej. Podstawy termodynamiki.

Właściwości pierwiastków i ich związków. Chemia w środowisku człowieka.

Pełny opis:

1. Podstawy chemii.

Zadania i zakres chemii. Prawa chemiczne. Prawo zachowania masy. Prawo stosunków stałych. Związek chemiczny. Prawo stosunków wielokrotnych. (W 4 godz. +C 4 godz.)

2. Atomy, pierwiastki i układ okresowy. Teoria atomistyczna Daltona. Cząstki subatomowe. Masa atomowa. Jednostka masy atomowej. Teoria Bohra. Liczby kwantowe. Dwoista natura elektronów. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Równanie falowe Schrodingera. Orbitale atomowe. Zakaz Pauliego. Reguła Hunda. Kolejność obsadzania poziomów energetycznych. Pierwiastki chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. (W 6 godz. +C 2 godz.)

3. Cząsteczki i wiązania chemiczne.

Budowa cząsteczki chemicznej. Wiązania chemiczne, podstawy teorii wiązań

walencyjnych, założenia teorii orbitali molekularnych. Podstawowe typy wiązań chemicznych: wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, wiązanie koordynacyjne, wiązanie metaliczne. (W 4 godz. +C 4 godz.)

4. Stechiometria.

Reakcje chemiczne. Stopień utlenienia. Utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia, a nomenklatura związków nieorganicznych. Bilansowanie równań chemicznych. Obliczenia z zastosowaniem równań chemicznych. Równoważnik. (W 2 godz. +C 8 godz.)

5. Roztwory i równowagi w roztworach wodnych.

Stężenie. Elektrolity. Reakcje w roztworach. Obliczenia z wykorzystaniem stałej dysocjacji. Dysocjacja wody, pH. Miareczkowanie i wskaźniki. Roztwory buforowe. Jony kompleksowe. Iloczyn rozpuszczalności. Amfoteryczność. Hydroliza. (W 2 godz. +C 10 godz.)

6. Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej.

Pojęcie układu. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.

Funkcje stanu. Entalpia. Pojemność cieplna układu pod stałym ciśnieniem i w stałej objętości. II zasada termodynamiki. Entropia. Energia swobodna. Entalpia swobodna. Ciepło reakcji. (W 4 godz.)

7. Podstawy kinetyki.

Szybkość reakcji. Rząd reakcji. Mechanizm reakcji. Cząsteczkowość reakcji. Równania kinetyczne reakcji chemicznych. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Akt reakcyjny oraz zespół reakcyjny aktywny. Teorie szybkości reakcji. (W 4 godz.)

8. Podstawy statyki chemicznej.

Reakcje odwracalne. Prawo działania mas. Potencjał chemiczny. Termodynamiczna stała równowagi. Wyznaczanie stałych równowagi. Temperaturowa zależność stałych równowagi. (W 2 godz. +C 4 godz.)

9. Wodór, metale alkaliczne (litowce) i metale ziem alkalicznych (berylowce). (W 4 godz.)

10. Pierwiastki grupy 13. (W 2 godz.)

11. Pierwiastki grupy 14. (W 4 godz.)

12. Pierwiastki grupy 15. (W 4 godz.)

13. Pierwiastki grupy 16. (W 4 godz.)

14. Pierwiastki grupy 17. (W 2 godz.)

15. Pierwiastki przejściowe. (W 8 godz.)

16. Pierwiastki grupy 18. (W 2 godz.)

17. Chemiczne środowisko człowieka. (W 2 godz.)

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Bielański; Podstawy chemii nieorganicznej; 2010

Uzupełniająca:

1. P.A. Cox Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna; 2006

2. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy; 1995

3. red. A. Śliwa Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej, analitycznej i nieorganicznej; 1970

4. A. Jabłoński, "Obliczenia w chemii nieorganicznej"; O W PWr. 2002

5. H. Całus, ,,Podstawy obliczeń chemicznych"; WNT 1987

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku

W1 /Student ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu wybranej specjalności /K_W02

W2 /Posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi/ K_W14

W3 /Zna i rozumie koncepcje zrównoważonego rozwoju i podstawowe zagadnienia dotyczące chemii przyjaznej człowiekowi i otoczeniu. Zna negatywne oddziaływanie niektórych wyrobów przemysłu chemicznego na środowisko naturalne i najważniejsze zasady ochrony środowiska. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych/ K_W18

U1 /Potrafi merytorycznie opracować problem z zakresu chemii i nauk pokrewnych z wykorzystaniem literatury polsko- i obcojęzycznej, a także własnych obserwacji i przemyśleń. Potrafi w przystępny sposób przedstawić opracowany problem w formie pisemnej i ustnej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zna słownictwo techniczne z zakresu chemii/ K_U10

U2 /Potrafi krytycznie przeanalizować sposoby funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych z zakresu syntezy, analizy i technologii chemicznej, w tym chemii i technologii materiałów niebezpiecznych/ K_U13

K1 /Zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych/ K_K05

K2 /Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności (zwłaszcza w działalności gospodarczej) oraz związaną z tym odpowiedzialność/ K_K06

K3 /Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na bezpieczeństwo i środowisko podczas całego cyklu życia wytworów tej działalności/ K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu, jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych. Osoba, która nie zaliczyła ćwiczeń, otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.

Pierwsza cześć egzaminu przeprowadzana jest w formie pisemnej, w których student musi udzielić minimum 50% poprawnych odpowiedzi, aby być dopuszczonym do egzaminu ustnego.

Efekty W1, W2, , W3, U1, U2, K1, K2 i K3 sprawdzane są na egzaminie pisemnym i podczas egzaminu ustnego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są po uzyskania przynajmniej 60% punktów z zadań na każdym z trzech cząstkowych sprawdzianów pisemnych.

ocena 2 - poniżej 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3- 60 + 65% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 - 66 + 75% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 - 76 + 85% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 - 86 + 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 - powyżej 91 % poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czupryński
Prowadzący grup: Krzysztof Czupryński, Sławomir Dyjak, Natan Rychłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)