Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-Bio
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wtc.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 34/+, L 16/+, S 10/+, razem: 60 godz.


Przedmioty wprowadzające:

CHEMIA ORGANICZNA

CHEMIA FIZYCZNA

CHEMIA ANALITYCZNA


Programy:

kierunek studiów: chemia

Autor:

dr inż. Dorota Węgłowska


Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 34

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Udział w seminariach / 10

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8

7. Udział w konsultacjach / 10

8. Przygotowanie do zaliczenia / 10


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 118 godz./ 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 80 godz./ 2,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 118 godz./ 4 ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne. Pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów. Aminokwasy, peptydy, białka, ich struktura, rodzaje, funkcje. Kwasy nukleinowe, ich struktura, rodzaje, funkcje. Replikacja i transkrypcja, podstawy genetyki. Translacja i modyfikacja białek. Węglowodany i lipidy, ich struktura, rodzaje i funkcje. Witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne. Metabolizm węglowodanów: glikoliza i glukoneogeneza – przebieg, energetyka i regulacja. Metabolizm lipidów: biosynteza i beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Biosynteza ATP – fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Utlenianie biologiczne, rodzaje i energetyka: oksydacyjna i nieoksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasów trikarboksylowych (Krebsa) i łańcuch oddechowy. Cykl mocznikowy i jego regulacja. Podstawy biotechnologii: produkcja etanolu.

Pełny opis:

Wykład / metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, okresowo prowadzone repetycje podsumowujące wyłożony materiał aktywujące dyskusję studentów, samodzielne studiowanie przez studentów literatury zaproponowanej przez prowadzącego wykład.

1. Budowa i właściwości aminokwasów, peptydów i białek; metody identyfikacji i oczyszczania białek (5 godz.)

2. Budowa i właściwości enzymów, termodynamika kinetyka reakcji enzymatycznych; mechanizm katalizy enzymatycznej, inhibicja enzymatyczna (5 godz.)

3. Budowa i właściwości węglowodanów; pochodne węglowodanów (4 godz.)

4. Wstęp do metabolizmu (2 godz.)

5. Glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm pirogronianu, Cykl Krebsa i biosynteza ATP (4 godz.)

6. Budowa i właściwości lipidów (2 godz.)

7. Metabolizm lipidów (2 godz.)

8. Metabolizm białek (2 godz.)

9. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych (4 godz.)

10. Inżynieria genetyczna (2 godz.)

11. Zaliczenie pisemne (2 godz.)

Laboratoria / metody dydaktyczne: eksperymenty do wykonania

w grupach (zespołach), opracowanie wyników pomiarów, napisanie sprawozdań i wyciągnięcie wniosków.

1. Właściwości i metody identyfikacji białek (4 godz.)

2. Właściwości i metody identyfikacji lipidów (4 godz.)

3. Właściwości i metody identyfikacji kwasów nukleinowych (8 godz.)

Seminaria / metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, okresowo prowadzone repetycje podsumowujące wyłożony materiał aktywujące dyskusję studentów, samodzielne studiowanie przez studentów literatury zaproponowanej przez prowadzącego wykład (10 godz.)

Literatura:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. - Biochemia. PWN, Warszawa 2018.

2. Berg J. M., Stryer l., Tymoczko J. L. - Biochemia Krótki kurs. PWN. Warszawa 2013.

3. Bańkowski E. - Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2022.

4. Hames D.B., Hooper N.M. - Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2021.

5. Murray R. K., Grammer D. K, Rodwell V. W. - Biochemia Harpera. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

6. Ferrier D.R. Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021.

7. Kłyszejko-Stefanowicz L. - Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

K_W03

Zna i rozumie klasyfikację, nazewnictwo i sposoby zapisywania wzorów związków organicznych. Zna mechanizmy reakcji organicznych i podstawowe techniki syntezy organicznej, a także metody wydzielania i oczyszczania związków organicznych. Zna właściwości i metody otrzymywania podstawowych klas związków organicznych.

K_W04

Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wielkości i zależności termochemii, termodynamiki chemicznej, elektrochemii, statyki i kinetyki chemicznej oraz zjawiska fizykochemiczne (kataliza, sorpcja, dyfuzja, osmoza, przemiany fazowe). Zna i rozumie podstawy oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz relacje pomiędzy strukturą związków i ich

widmami IR, 1H NMR, UV-Vis i MS.

K_W11

Zna teoretyczne podstawy funkcjonowania i budowę wybranej aparatury chemicznej oraz podstawy projektowania jej elementów. Zna podstawowe pojęcia i procesy technologii chemicznej. Zna modele i zasady modelowania procesów chemicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej oraz podstawowe zasady projektowania tych procesów, w tym zasadę powiększania skali procesu

K_W15

Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

K_U03

Potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z zakresu syntezy związków chemicznych, komponowania materiałów, określania ich składu chemicznego i struktury oraz właściwości fizykochemicznych w oparciu o wyniki analiz literaturowych i badań doświadczalnych.

K_U04

Umie mierzyć i obliczać istotne parametry materiałów, zjawisk i procesów chemicznych. Rozwiązuje proste zadania związane z realizacją procesów jednostkowych w produkcji. Umie przeprowadzić pomiary wielkości fizykochemicznych. Potrafi ocenić uzyskany wynik pomiaru z punktu widzenia dokładności i precyzji.

K_K01

Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi krytycznie je ocenić. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K05

Zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Osiągnięcie efektów W03, W04, W11, W15 oraz K05 weryfikowane jest podczas kolokwiów cząstkowych.

Osiągnięcie efektów U03, U04, K01sprawdzane jest w trakcie realizacji zajęć laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Węgłowska
Prowadzący grup: Aneta Bombalska, Dorota Węgłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis sposobu zaliczenia:

Laboratoria zaliczane są na podstawie: obecności, ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i pisemne sprawozdania wykonywane indywidualnie oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.


Wykład zaliczany jest na podstawie sumarycznej liczby punktów z pisemnych kolokwiów cząstkowych (pytania otwarte oraz testowe) oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne. Pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów. Aminokwasy, peptydy, białka, ich struktura, rodzaje, funkcje. Kwasy nukleinowe, ich struktura, rodzaje, funkcje. Replikacja i transkrypcja, podstawy genetyki. Translacja i modyfikacja białek. Węglowodany i lipidy, ich struktura, rodzaje i funkcje. Witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne. Metabolizm węglowodanów: glikoliza i glukoneogeneza – przebieg, energetyka i regulacja. Metabolizm lipidów: biosynteza i beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Biosynteza ATP – fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Utlenianie biologiczne, rodzaje i energetyka: oksydacyjna i nieoksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasów trikarboksylowych (Krebsa) i łańcuch oddechowy. Cykl mocznikowy i jego regulacja. Podstawy biotechnologii: produkcja etanolu.

Pełny opis:

Wykład / metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, okresowo prowadzone repetycje podsumowujące wyłożony materiał aktywujące dyskusję studentów, samodzielne studiowanie przez studentów literatury zaproponowanej przez prowadzącego wykład.

1. Budowa i właściwości aminokwasów, peptydów i białek; metody identyfikacji i oczyszczania białek (5 godz.)

2. Budowa i właściwości enzymów, termodynamika kinetyka reakcji enzymatycznych; mechanizm katalizy enzymatycznej, inhibicja enzymatyczna (5 godz.)

3. Budowa i właściwości węglowodanów; pochodne węglowodanów (4 godz.)

4. Wstęp do metabolizmu (2 godz.)

5. Glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm pirogronianu, Cykl Krebsa i biosynteza ATP (4 godz.)

6. Budowa i właściwości lipidów (2 godz.)

7. Metabolizm lipidów (2 godz.)

8. Metabolizm białek (2 godz.)

9. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych (4 godz.)

10. Inżynieria genetyczna (2 godz.)

11. Zaliczenie pisemne (2 godz.)

Laboratoria / metody dydaktyczne: eksperymenty do wykonania

w grupach (zespołach), opracowanie wyników pomiarów, napisanie sprawozdań i wyciągnięcie wniosków.

1. Właściwości i metody identyfikacji białek (4 godz.)

2. Właściwości i metody identyfikacji lipidów (4 godz.)

3. Właściwości i metody identyfikacji kwasów nukleinowych (4 godz.)

Literatura:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. - Biochemia. PWN, Warszawa 2018.

2. Berg J. M., Stryer l., Tymoczko J. L. - Biochemia Krótki kurs. PWN. Warszawa 2013.

3. Bańkowski E. - Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2022.

4. Hames D.B., Hooper N.M. - Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2021.

5. Murray R. K., Grammer D. K, Rodwell V. W. - Biochemia Harpera. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

6. Ferrier D.R. Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Węgłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis sposobu zaliczenia:

Laboratoria zaliczane są na podstawie: obecności, ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i pisemne sprawozdania wykonywane indywidualnie oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.


Wykład zaliczany jest na podstawie sumarycznej liczby punktów z pisemnych kolokwiów cząstkowych (pytania otwarte oraz testowe) oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne. Pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów. Aminokwasy, peptydy, białka, ich struktura, rodzaje, funkcje. Kwasy nukleinowe, ich struktura, rodzaje, funkcje. Replikacja i transkrypcja, podstawy genetyki. Translacja i modyfikacja białek. Węglowodany i lipidy, ich struktura, rodzaje i funkcje. Witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne. Metabolizm węglowodanów: glikoliza i glukoneogeneza – przebieg, energetyka i regulacja. Metabolizm lipidów: biosynteza i beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Biosynteza ATP – fosforylacja oksydacyjna i substratowa. Utlenianie biologiczne, rodzaje i energetyka: oksydacyjna i nieoksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu, cykl kwasów trikarboksylowych (Krebsa) i łańcuch oddechowy. Cykl mocznikowy i jego regulacja. Podstawy biotechnologii: produkcja etanolu.

Pełny opis:

Wykład / metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, okresowo prowadzone repetycje podsumowujące wyłożony materiał aktywujące dyskusję studentów, samodzielne studiowanie przez studentów literatury zaproponowanej przez prowadzącego wykład.

1. Budowa i właściwości aminokwasów, peptydów i białek; metody identyfikacji i oczyszczania białek (5 godz.)

2. Budowa i właściwości enzymów, termodynamika kinetyka reakcji enzymatycznych; mechanizm katalizy enzymatycznej, inhibicja enzymatyczna (5 godz.)

3. Budowa i właściwości węglowodanów; pochodne węglowodanów (4 godz.)

4. Wstęp do metabolizmu (2 godz.)

5. Glikoliza, glukoneogeneza, metabolizm pirogronianu, Cykl Krebsa i biosynteza ATP (4 godz.)

6. Budowa i właściwości lipidów (2 godz.)

7. Metabolizm lipidów (2 godz.)

8. Metabolizm białek (2 godz.)

9. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych (4 godz.)

10. Inżynieria genetyczna (2 godz.)

11. Zaliczenie pisemne (2 godz.)

Laboratoria / metody dydaktyczne: eksperymenty do wykonania

w grupach (zespołach), opracowanie wyników pomiarów, napisanie sprawozdań i wyciągnięcie wniosków.

1. Właściwości i metody identyfikacji białek (4 godz.)

2. Właściwości i metody identyfikacji lipidów (4 godz.)

3. Właściwości i metody identyfikacji kwasów nukleinowych (4 godz.)

Literatura:

1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. - Biochemia. PWN, Warszawa 2018.

2. Berg J. M., Stryer l., Tymoczko J. L. - Biochemia Krótki kurs. PWN. Warszawa 2013.

3. Bańkowski E. - Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2022.

4. Hames D.B., Hooper N.M. - Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2021.

5. Murray R. K., Grammer D. K, Rodwell V. W. - Biochemia Harpera. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

6. Ferrier D.R. Biochemia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-03-01 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Węgłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)