Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCNI-MC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo chemiczne
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

12godz. wyk / zal na ocenę

10godz. ćw / zal

8godz. lab / zal

Przedmioty wprowadzające:

-Chemia ogólna i nieorganiczna / Wymagania wstępne: pierwiastki i wiązania chemiczne

-Chemia organiczna / Wymagania wstępne: reakcje syntezy polimerów

-Chemia fizyczna / Wymagania wstępne: przemiany fazowe

-Podstawy inżynierii wytwarzania / Wymagania wstępne: techniki wytwarzaniaProgramy:

chemia / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Marzena Tykarska

Bilans ECTS:

Udział w wykładach 12

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 40

Udział w ćwiczeniach 10

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30

Udział w laboratoriach 8

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 25

Udział w seminariach

Samodzielne przygotowanie się do seminariów

Realizacja projektu

Udział w konsultacjach 6


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 131godz/5ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 36godz/1,5ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5+6+9 33godz/1ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 1+2+3+4+7+8 92godz/3,5ECTS

Skrócony opis:

Rodzaje, właściwości, otrzymywanie, przetwórstwo i zastosowanie materiałów: metalicznych i niemetalicznych, zarówno konwencjonalnych, jak i nowoczesnych. Właściwości mechaniczne materiałów i metody ich badania. Budowa materiałów oraz wpływ ich budowy na właściwości. Kompozyty. Monokryształy. Rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją. Recykling materiałów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Tworzywa metaliczne. Podstawy budowy krystalicznej metali i stopów. Wpływ budowy na właściwości.

Typy sieci krystalicznych, wiązania metaliczne, defekty sieci krystalicznych, anizotropia właściwości fizycznych, budowa mono-, poli- i nanokrystaliczna oraz amorficzna. (1 godz.)

2. Budowa stopów metali. Wykresy równowagi fazowej w metalach.

Roztwory stałe różnowęzłowe i międzywęzłowe, fazy międzymetaliczne, roztwory ograniczone i nieograniczone. Rodzaje układów równowagi fazowej, w tym przypadki mieszania związków z odmianami alotropowymi. Zasady ich konstruowania, krzywe chłodzenia, struktura stopów, reguła faz Gibbsa, reguła dźwigni. (1 godz.)

3. Właściwości mechaniczne metali. Metody badania metali i stopów.

Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, plastyczność, udarność, twardość, zmęczenie, pełzanie. Metody badania właściwości mechanicznych i struktury – mikroskop metalograficzny, TEM, SEM, AFM. (1 godz.)

4. Żelazo i jego stopy –otrzymywanie i przetwórstwo.

Klasyfikacja stali wg. PN. Procesy hutnicze. Odlewanie. Obróbka plastyczna. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. (1 godz.)

5. Tworzywa polimerowe – budowa, otrzymywanie i przetwórstwo.

Budowa polimerów i jej wpływ na właściwości tworzyw. Dodatki do tworzyw. Metody badania tworzyw polimerowych. Tworzywa termoplastyczne, chemoutwardzalne, termoutwardzalne i elastomery. Przemysłowe metody otrzymywania polimerów. Metody otrzymywania wyrobów z tworzyw polimerowych: wysokociśnieniowe, średniociśnieniowe i niskociśnieniowe. Włókna, powłoki, kleje. (2 godz.)

6. Tworzywa ceramiczne – budowa, otrzymywanie i przetwórstwo.

Ceramika tradycyjna i nowoczesna. Metody otrzymywania wyrobów z produktów w postaci zawiesin, past, mas plastycznych i proszków. (1 godz.)

7. Kompozyty – rodzaje, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie.

Kompozyty o osnowie metalicznej, ceramicznej i polimerowej. (1 godz.)

8. Krystalizacja metali i stopów. Otrzymywanie metali o budowie monokrystalicznej (metody otrzymywania z fazy pary, z substancji stopionych, z ciekłych roztworów), nanokrystalicznej i amorficznej (szkieł metalicznych).(1 godz.)

9. Ogólne wiadomości o korozji metali i stopów. (1 godz.)

10. Recykling materiałów. (1 godz.)

11. Materiały nowoczesne. (1 godz.)

Tematy do samodzielnego opracowania

1. Żelazo i jego stopy – rodzaje, właściwości i zastosowanie.

2. Aluminium i jego stopy – rodzaje, właściwości i zastosowanie.

3. Miedź i jej stopy – rodzaje, właściwości i zastosowanie.

4. Tworzywa polimerowe – rodzaje, właściwości i zastosowanie.

5. Tworzywa ceramiczne –rodzaje, właściwości i zastosowanie.

6. Rodzaje korozji. Sposoby ochrony przed korozją.

Laboratoria

1. Rozpoznawanie tworzyw polimerowych (4godz.)

2. Otrzymywanie wyrobów z tworzyw polimerowych (4godz.)

Literatura:

Podstawowa:

A. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer, „Materiałoznawstwo”, Wyd. PW, Warszawa 2003

W. Przetakiewicz, Z. Sobczyk, „Materiałoznawstwo - Metaloznawstwo”, WAT, Warszawa 1983, sygn. II-68909

Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, „Materiałoznawstwo”, WAT, Warszawa 1995, sygn. S-52569

H. Saechtling, W. Żebrowski, „Tworzywa sztuczne. Poradnik”, Wyd. VI, WNT, Warszawa 2000.

K. Dobrosz, A. Matysiak, „Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo”, Wyd.Szkol.iPed., Warszawa 1986, Sygn. 47784

M. Żuchowska, „Polimery konstrukcyjne”, WNT, Warszawa 2000.

R. Pampuch, „Materiały ceramiczne – zarys nauki o materiałach nieorganiczno-niemetalicznych”, PWN, Warszawa 1988.

M. Janiec, „Tworzywa ceramiczne”, Wyd. PW, Warszawa 1982.

J. Baszkiewicz, M. Kamiński, „Podstawy korozji materiałów”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997

J. Żmija, „Otrzymywanie monokryształów”, WNT, Warszawa 1988

pod red. A. Błędzkiego, „Recykling materiałów polimerowych”, WNT, Warszawa 1997

Uzupełniająca:

F. Staub i inni, „Metaloznawstwo”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1994

S. Prowans, „Struktura stopów”, PWN, 1991.

M.F. Ashby, D.R.H. Jones, „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1996.

H. Ziencik, „Materiałoznawstwo. Tom 1. Wprowadzenie do nauki o materiałach”, WAT, Warszawa 1991.

H. Ziencik, „Materiałoznawstwo. Zarys ogólnej technologii metali”, WAT, Warszawa 1978

H.H. Uhlig, „Korozja i jej zapobieganie”, WNT, Warszawa 1976.

G. Wranglen, „Podstawy korozji i ochrony metali”, WNT, Warszawa 1985.

S. Katarzyński, S. Kocańda, M. Zakrzewski, „Badania własności mechanicznych metali”, WNT, Warszawa 1967

J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, „Chemia ciała stałego”, WNT, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

W1 Student ma wiedzę z zakresu różnych materiałów: metalicznych i niemetalicznych, zarówno konwencjonalnych, jak i nowoczesnych; zna ich rodzaje (strukturę/skład), właściwości i zastosowanie

W2 Student ma wiedzę z zakresu różnych materiałów - zna ich metody otrzymywania i przetwórstwo

W3 Student zna różne właściwości mechaniczne materiałów i metody ich badania

W4 Student zna podstawy teoretyczne korozji metali i stopów oraz rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją

W5 Student zna problemy występujące w recyklingu materiałów

U1 Student potrafi określić wpływ budowy materiałów na ich właściwości oraz ocenić przydatność materiałów w zastosowaniach

U2 Student potrafi posługiwać się słownictwem technicznym z zakresu wiedzy o materiałach

U3 Student potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie problemu z zakresu wiedzy o materiałach

K1 Student potrafi pracować i współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie sprawdzianu pisemnego i ustnego (dopuszczenie do części ustnej następuje po zdobyciu minimum 50% punktów z części pisemnej)

Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia laboratoriów jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, realizacja ćwiczeń i oddanie sprawozdań

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie obecności, wygłoszonych referatów i sprawdzianu pisemnego. Ocenę pozytywną uzyskuje się po zdobyciu minimum 60% punktów.

efekty W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2 sprawdzane są: na egzaminie, na laboratoriach

efekty U3, K1 sprawdzane są: na laboratoriach

Ocena 5

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 90%. Potrafi samodzielnie i swobodnie wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach.

Ocena 4

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 80%. Potrafi wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach, ale wymaga nieznacznej pomocy.

Ocena 3

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 70%. Potrafi wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach, ale wymaga znacznej pomocy i naprowadzania.

Przykładowe pytania:

Co to jest twardość materiałów i jak się ją mierzy?

Które właściwości metali zależą od typu sieci krystalicznej?

Co to są kompozyty? Podaj ich podział ze względu na materiał osnowy?

Wymień i scharakteryzuj etapy produkcji stali.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)