Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spaleniowa synteza materiałów węglowych i ceramicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSM-SSMWIC./I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spaleniowa synteza materiałów węglowych i ceramicznych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x ; C 0/+ ; L 12/+ ; P 4/+ ; S 4/+ Razem: 40

Przedmioty wprowadzające:

Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia Fizyczna, Pirotechnika, Podstawy fizyki wybuchu

Programy:

III / Chemia / synteza materiałów wysokoenergetycznych

Autor:

Dr inż. Mateusz Szala

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 4

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do seminariów / 10

7. Przygotowanie do egzaminu / 8

8. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 96 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.= 29 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.= 32 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z synteza spaleniową (SHS) jako techniką otrzymywania materiałów. Przedstawione zostaną możliwości i grupy materiałów jakie można otrzymać z wykorzystaniem autotermicznych procesów spalania. Studenci poznają układy reakcyjne oraz aparaturę używaną do prowadzenia syntezy spaleniowej. Przedstawiony zostanie zarys termodynamiczny procesów nierównowagowych biegnących podczas procesów SHS.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne

1. Podstawy syntezy spaleniowej, 3h

2. Układy eksperymentalne stosowane w syntezie spaleniowej, 2h

3. Produkty syntezy spaleniowej i ich zastosowania, 2h,

4. Termodynamika syntezy spaleniowej, 2h

5. Formowanie produktów syntezy spaleniowej, 2h

6. Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych, 2h

7. Perspektywy syntezy spaleniowej, 2h

8. Spaleniowa synteza materiałów węglowych, 2h

9. Spaleniowa synteza materiałów ceramicznych, 3h

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Podstawy syntezy spaleniowej, 2h

2. Układy eksperymentalne stosowane w syntezie spaleniowej, 2h

3. Produkty syntezy spaleniowej i ich zastosowania, 2h,

4. Synteza spaleniowa materiałów nanostrukturalnych, 2h

5. Spaleniowa synteza materiałów węglowych, 2h

6. Spaleniowa synteza materiałów ceramicznych, 2h

Projekt /metody dydaktyczne

1. Spaleniowa synteza materiałów węglowych, 2h

2. Spaleniowa synteza materiałów ceramicznych, 2h

Seminaria / metody dydaktyczne

1. Termodynamika syntezy spaleniowej, 2h

2. Perspektywy syntezy spaleniowej, 2h

Literatura:

1. Varma A, Rogachev A, Mukasyan A, et al. Combustion synthesis of advanced materials: principles and applications, Advanced Chemical Engineering, 1998, 24, 78-226.

2. M. Szala, S. Cudziło, Spaleniowa synteza materiałów nanostrukturalnych, Wiadomości Chemiczne 2006, 60, 11-12.

3. T. DeAngelis, D. Weiss, Advanced ceramics via SHS, Combustion and Plasma synthesis of High-Temperature Materials, VCH Publishers, New York, 1990, s.144.

Efekty uczenia się:

W1, Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych np. inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, K_W01

W2, Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu syntezy spaleniowej materiałów nanostrukturalnych, K_W01

W3, Zna współczesne poglądy na budowę związków z grupy węglików, azotków i materiałów węglowych, K_W02.

W4, Ma wiedzę na temat otrzymywania złożonych związków o charakterze ceramicznym i materiałów węglowych o różnym stopniu uorganizowania trójwymiarowego, K_W01.

U1, Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego dot. syntezy spaleniowej i otrzymywanych tą metodą nanomateriałów, K_U10

U3, Potrafi planować i wykonywać syntezy nanomateriałów z zastosowaniem syntezy spaleniowej w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, K_U1.

U4, Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania zadań z zakresu syntezy spaleniowej, komponowania materiałów, określania ich składu chemicznego i struktury oraz właściwości fizykochemicznych w oparciu o wyniki badań literaturowych i doświadczalnych, K_U01.

K1, Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Zdaje sobie sprawę z ciągłego postępu wiedzy i konieczności ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, K_K01

K2, Potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach zespołowych i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zawodową, K_K03.

K3, Umie zaplanować realizacje zadań oraz właściwie określić priorytety służące ich realizacji zarówno przez siebie, jak też przez innych, K_K04.

K5, Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania nanomateriałów oraz związaną z tym odpowiedzialność, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu z wykładu i zaliczenia laboratoriów, projektu oraz seminariów

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności oraz kolokwium końcowego.

Egzamin/zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów.

efekty W1, W2, U1, U3, K02 - sprawdzenie na ćwiczeniach laboratoryjnych;

efekty W1, W2, U1, K01 - sprawdzenie podczas egzaminu pisemnego;

efekty U1, U3, K05 - sprawdzenie podczas egzaminu;

efekty W1, W3, U2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)