Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 30/+

Przedmioty wprowadzające:

 Podstawy miernictwa w chemii

 Chemia i technologia materiałów wybuchowych

 Teoria materiałów wybuchowych

 Pirotechnika

 Elaboracja materiałów wybuchowych

 Fizyka wybuchu

 Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych

 Materiały wybuchowe nowej generacji


Autor:

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poznanie metodologii prowadzenia badań naukowych oraz nabycie umiejętności prezentacji wyników badań własnych studentów.

Pełny opis:

1. Metodologia prowadzenia badań naukowych (S2)

2. Prezentacja wyników badań własnych studentów (S20)

3. Seminarium końcowe (S8)

Literatura:

- Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

W1 Student ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania baz informacji naukowej K_W24

W2 Zna zasady bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi i materiałami niebezpiecznymi K_W21

W3 Student ma wiedzę informatyczna i chemiczną pozwalającą na efektywne wykorzystanie komercyjnych pakietów chemicznych oraz baz danych fizykochemicznych K_W08

W4 Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukowo-badawczą, w tym prezentowania wyników badań K_W22

U1 Potrafi prowadzić systematyczne badania literaturowe analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania K_U01

U2 Potrafi planować i wykonywać badania doświadczalne zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy K_U03

U3 Potrafi opisać matematycznie problemy z zakresu materiałów wybuchowych, dobrać odpowiednie metody rozwiązania i dokonać krytycznej analizy wyników K_U04, K_U12

U4 Potrafi opracować pisemnie materiał z wykonanych badań literaturowych i eksperymentalnych K_U14

U5 Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z zakresu pracy dyplomowej K_U15

K1 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia K_K01

K2 Umie zaplanować realizacje zadań oraz właściwie określić priorytety służące ich realizacji zarówno przez siebie, jak też przez innych K_K03

K3 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie prezentacji wyników badań własnych studentów i oceny wystąpienia studenta na seminarium końcowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)