Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSM-IMAMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wtc.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

46 (razem) 20+ (wykłady) 12 + (ćwiczenia) 14 + (ćwiczenia laboratoryjne)
Przedmioty wprowadzające:

Materiały wysokoenergetyczne

Chemia i technologia materiałów wybuchowych

Chemia analityczna

Analiza instrumentalna


Programy:

Kierunek: chemia

Specjalność: Materiały wybuchowe i pirotechnika

Autor:

dr inż. Mateusz Szala

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach 20

2. Udział w laboratoriach 14

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych 16

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 18

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10

7. Udział w konsultacjach 2

8. Przygotowanie do zaliczenia 5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 100 / 3

Zadania z udziałem nauczycieli: 46 /1,5

Zadania powiązane z działalnością naukową: 100/ 3,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną współczesne metody analizy i wykrywania materiałów wybuchowych. Część z tych metod, wcześniej omawiana w ramach innych przedmiotów, będzie omawiana bardziej szczegółowo. Zdobyta wcześniej wiedza zostanie zastosowana rozwiązywania problemów związanych z wykrywaniem i analizą materiałów wybuchowych. Studenci powinni nie tylko uzyskać wiedzę dotyczącą możliwości metod analitycznych, ale także istotnych ograniczeń, co umożliwi im właściwie interpretować uzyskane wyniki.

Pełny opis:

Wprowadzenie do analizy materiałów wybuchowych (MW)

• Obszary zastosowania analiz MW

• Właściwości fizykochemiczne materiałów wybuchowych istotne z analitycznego punku widzenia.

• Proces analityczny – uwagi ogólne

• Podział metod wykrywania

Zastosowanie promieniowania do wykrywania MW

Promieniowanie niejonizujące

• Podczerwień

• Fale submilimetrowe

• Mikrofale

• Fale radiowe (georadar)

Promieniowanie jonizujące

• Badania rentgenowskie

• Pomiar jednoenergetyczny

• Pomiar dwuenergetyczny

• Tomografia komputerowa

• Rozpraszanie wsteczne

• Dyfrakcja rentgenowska

• Pomiary transmisji promieniowania gamma

Zastosowanie neutronów do wykrywania MW

• Neutronowa analiza aktywacyjna

• Z użyciem neutronów termicznych

• Z użyciem neutronów szybkich

• Analiza impulsowa z użyciem neutronów termicznych

• Analiza impulsowa z użyciem neutronów szybkich

• Rozpraszanie wsteczne neutronów

Zastosowanie rezonansu elektromagnetycznego do wykrywania MW

• Jądrowy rezonans kwadrupolowy

• Magnetyczny rezonans jądrowy

• Elektronowy rezonans paramagnetyczny

Wprowadzenie do analizy śladów

• Uwagi ogólne

• Pobieranie i przygotowanie próbek

• Tresowane zwierzęta

Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej w analizie śladów MW

• Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni

• Spektroskopia strat we wnęce optycznej

• Spektroskopia fotoakustyczna

• Spektroskopia Ramana

• Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana

Zastosowanie metod UV-Vis w analizie śladów MW

• Kolorymetria

• Luminescencja

• Chemiluminescencja

• Fluorescencja

• Reflektometria różnicowa

• Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym

Zastosowanie metod opartych o analizę jonów w analizie śladów MW

• Detektor wychwytu elektronów

• Spektrometria mas

• Spektrometria ruchliwości jonów

Zastosowanie metod opartych o zjawiska powierzchniowe w analizie śladów MW

• Czujnik akustyczny

• Czujnik mikromechaniczny

Chromatograficzne metody analiz MW

• Krótka charakterystyka chromatograficznych metod analiz (TLC, GC, HPLC i SFC)

• Rodzaje detektorów

• Detektory wykorzystywane w chromatografii kolumnowej

• Przegląd wybranych metod

Literatura:

podstawowa:

- Field Detection Technologies for Explosives, Yin Sun, ILM Publications, 2010, 69492.

uzupełniająca:

- Existing and Potential Standoff Explosives Detection Techniques (2004), Board on Chemical Sciences and Technology (BCST), [http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10998]

- J David and A M Lewis, Explosive Detection Equipment and Technology for Border Security, (2007), [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/13326?]

- Maurice Marshall and Jimmie C. Oxley, Aspects of Explosives Detection, Elsevier, 2009

- Beveridge A. (1998): Forensic Investigation of Explosions, CRC PRESS, Boca Raton - London - New York - Washington D.C.

- Davies A. G. (2008): Terahertz spectroscopy of explosives and drugs, Materials Today, vol. 11, nr 3, March 2008

- Yinon J., Zitrin S. (1993): Modern Methods and Applications Analysis of Explosives, John Wiley&Sons, Chichester - New York - Brisbane - Toronto - Singapore

- Yinon J. (1999): Forensic and Environmental Detection of Explosives, John Wiley&Sons Ltd, Chichester - New York - Weinheim Brisbane - Singapore - Toronto

Efekty uczenia się:

Student/ka:

K_W11 Zna wymagania i ogólne zasady wykrywania materiałów wybuchowych.

K_W12 Zna możliwości i ograniczenia współczesnych metod wykorzystywanych do wykrywania materiałów wybuchowych.

K_U04 Potrafi wskazać optymalne rozwiązania dla konkretnej sytuacji w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych.

K_U06 Potrafi posługiwać się wybranymi metodami analitycznymi i urządzeniami do wykrywania materiałów wybuchowych.

K_U10 Potrafi korzystać ze współczesnej literatury naukowo technicznej dotyczącej metod i urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych, przygotowywać wystąpienia i uczestniczyć w dyskusji na ten temat.

K_U13 Umie samodzielnie poszukiwać źródeł wiedzy w celu samokształcenia.

K_U14 Sprawnie rozwiązuje zadania jako członek zespołu.

K_U16 Rozumie swoją rolę jako członek zespołu

K_K04 Rozumie ważność zagadnień związanych z przedmiotem dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium (w postaci testu wielokrotnego wyboru) oraz zaliczenie

ćwiczeń.

Pytania testu dotyczą wiedzy przekazywanej na wykładach i zdobytej samodzielnie przez studenta w czasie studiowania tematyki

wykładów. Test zawiera 10 pytań z przypisanymi czterem odpowiedziami. Zadaniem studenta jest wskazanie odpowiedzi poprawnych. Za

wskazanie każdej poprawnej odpowiedzi student otrzymuje 1 pkt, za wskazanie odpowiedzi niepoprawnej - zero. Maksymalna

liczba punktów za test wynosi 10. Oceny: 5 pkt. – dst, 6 pkt. – dst +, 7 pkt.- db, 8 pkt. – db+, 9-10 pkt. – bdb.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze sprawdzianów, bądź poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania przed

rozpoczęciem każdego z ćwiczeń, pełnego i poprawnego wykonania zadań określonych przez prowadzącego oraz oddania pisemnego

sprawozdania.

Osiągnięcie efektów W11 i W12 weryfikowane jest podczas kolokwium z wykładów oraz sprawdzianów i udzielania odpowiedzi na pytania w

czasie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów U4, U6, U10-16 oraz K04 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń, na podstawie realizacji powierzonych zadań oraz w wyniku

oceny wykonanych sprawozdań.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia w stopniu bardzo

dobrym, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się

samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością

pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami uczenia w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać

zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami uczenia w stopniu dostatecznym.

Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi

jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę z przedmiotu składają się: ocena z kolokwium, oceny z ćwiczeń oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do

nauki.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano praktyk do przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szala
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis sposobu zaliczenia:

Wykład: pisemny test z wiedzy przekazanej podczas zajęć.

Ćwiczenia audytoryjne: zaliczenie na podstawie sprawdzianu wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Laboratorium: zaliczenie na podstawie obecności oraz sprawozdań.

Język prowadzenia wykładu:

polski

Język prowadzenia ćwiczeń:

polski

Język prowadzenia laboratoriów:

polski

Język prowadzenia projektu badawczego:

polski

Język prowadzenia projektu:

polski

Język prowadzenia seminarium:

polski

Język prowadzenia warszatu:

polski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)