Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elaboracja materiałów wybuchowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSM-EMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elaboracja materiałów wybuchowych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wtc.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x ; L 14/+


Przedmioty wprowadzające:

Formy użytkowe materiałów wybuchowych, Chemia i technologia materiałów wybuchowych. Wymagania wstępne: znajomość właściwości chemicznych i fizycznych materiałów wybuchowych.

Programy:

Chemia/materiały wybuchowe i pirotechnika

Autor:

dr inż. Zbigniew Chyłek

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność / Obciążenie w godz.

1 Udział w wykładach / 16

2 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

3 Udział w laboratoriach / 14

4 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 18

5 Udział w konsultacjach / 8

6 Przygotowanie do egzaminu / 10

7 Udział w egzaminie / 2

Godz. / ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 88 / 3

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 40 / 1,5

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 88 / 3


Skrócony opis:

Materiały wybuchowe i środki przeznaczone do elaboracji. Elaboracja korpusów bomb i pocisków przez zalewanie. Elaboracja korpusów pocisków przez prasowanie. Metody deelaboracji amunicji i utylizacji pozyskanych materiałów wybuchowych.

Pełny opis:

Celem wykładów jest zapoznanie się studentów z następującą problematyką.

1. Charakterystyka właściwości fizycznych i parametrów detonacyjnych indywidualnych materiałów wybuchowych. Mieszaniny sypkie zawierające nitrozwiązki. Kompozycje sypkie amonowosaletrzane. Mieszaniny topliwe. Materiały wybuchowe flegmatyzowane i typu PBX (w tym plastyczne).

2. Wymagania taktyczno-techniczne stawiane ładunkowi kruszącego materiału wybuchowego. Ogólny schemat operacji technologicznych przygotowania i elaboracji skorup pocisków. Napełnianie przez zalewanie. Wymagania stawiane odlewanym kompozycjom wybuchowym. Techniki pozwalające na otrzymanie odlewów MW o dobrej jakości.

3. Napełnianie przez prasowanie - informacje podstawowe. Wykorzystanie pras hydraulicznych. Elaboracja MW za pomocą tłocznika ślimakowego. Zdolność sprasowywania się MW proszkowego. Obróbka ładunku kruszącego i obróbka wykańczająca pocisku. Przykłady zastosowania MW pochodzących z deelaboracji amunicji.

4. Metody badań przemysłowych materiałów wybuchowych, w tym: Stabilty Test, Gap Test, Koenen Test i USA Vented Pipe Test. Metody badań wojskowych form użytkowych. Techniki badań według standardów NATO (STANAG), w tym: Fast Heating, Bullet Impact, Slow heating, Sympathetic Reaction, Shaped Charge Jet.

Ćwiczenia laboratoryjne będą obejmować następujące tematy.

1. Szkolenie BHP i PPoż. (2 godz.).

2. Wytwarzanie plastycznych i flegmatyzowanych materiałów wybuchowych ( 4 godz.).

3. Wytwarzanie ładunków materiałów wybuchowych metodą odlewania (4 godz.).

4. Wytwarzanie ładunków materiałów wybuchowych metodą prasowania (4 godz.).

Literatura:

Podstawowa:

A. Maranda, J. Nowaczewski, J. Statuch, M. Syczewski, B. Zygmunt, Chemia stosowana - materiały wybuchowe, teoria, technologia, zastosowanie, Skrypt WAT, Warszawa 1985.

M. Budnikow, Materiały wybuchowe i elaboracja, Wyd. MON, Warszawa 1957.

A. Maranda, Przemysłowe materiały wybuchowe, WAT, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

S. Cudziło, A. Maranda, J. Nowaczewski, R. Trębiński, W.A. Trzciński, Wojskowe materiały wybuchowe, Wyd. WMiMPCz, Częstochowa 2000.

Efekty uczenia się:

W1 / Zna metody elaboracji różnego typu wyrobów materiałami wybuchowymi / K_W02

W2 / Zna charakterystyki fizykochemiczne i detonacyjne mieszanin wybuchowych przeznaczonych do elaboracji / K_W17

W3 / Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w zakresie obejmującym sposoby produkcji amunicji / K_W19

U1 / Potrafi zaelaborować formy różnymi postaciami materiałów wybuchowych / K_U03

U2 / Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod do komponowania materiałów wybuchowych o określonych właściwościach w oparciu o wyniki eksperymentów / K_U04

U3 / Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach realizacji złożonych procesów elaboracji materiałów wybuchowych / K_U16

K1 / Ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i ich utylizacji / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

Wykłady - zdanie egzaminu w formie pisemnej. Egzamin składa się z 15 pytań o charakterze opisowym, ocenianych na w skali od 0 do 3 punktów (w sumie 45 punktów). Zaliczenie wymaga uzyskania odpowiedniej ilości punktów:

51 - 60% - na ocenę 3,0;

61 - 70% - na ocenę 3,5;

71 - 80% - na ocenę 4,0;

81 - 90% - na ocenę 4,5;

91 - 100% - na ocenę 5,0.

Laboratorium - zaliczenie wymaga: uzyskania pozytywnej oceny na pisemnych kolokwiach rozpoczynających zajęcia, udziału w wykonaniu zadań i zaliczenia pisemnego sprawozdania ze wszystkich odbytych zajęć.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 i U2 weryfikowane jest podczas egzaminu, natomiast efekty U1, U3 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji zajęć laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Chyłek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)