Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt przejściowy z materiałów wybuchowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSI-PPzMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy z materiałów wybuchowych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

P 60/#

Przedmioty wprowadzające:

 Podstawy miernictwa w chemii

 Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

 Chemia i technologia materiałów wybuchowych

 Teoria materiałów wybuchowych

 Podstawy fizyki wybuchu

 Pirotechnika

 Formy użytkowe materiałów wybuchowych


Autor:

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

Skrócony opis:

Celem projektu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego studiowania i opracowania literatury naukowej na zadany temat oraz doświadczalnej lub teoretycznej weryfikacji poznanych metod badawczych.

Pełny opis:

1. Metodologia pracy naukowej (badawczej) (p 4):

- identyfikacja problemu badawczego;

- krytyczna analiza literatury problemu;

- hipotezy, problemy i cele badań;

- metodologia opracowywania wyników badań;

- wnioskowanie

2. Realizacja projektu (p 114)

3. Odbiór projektu (p 2)

Literatura:

- Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967

- Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznawania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, WSAiB, Gdynia 2000

- Stefan Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008

- Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W1 Student zna źródła monograficzne, bazy danych i periodyki specjalizujące się w tematyce będącej przedmiotem projektu przejściowego K_U07

W2 Zna zasady systematycznej analizy danych literaturowych i sposobów wykorzystania wyników tej analizy do planowania i projektowania własnych prac eksperymentalnych K_U07

W3 Zna strukturę i język pisemnych opracowań wyników badań literaturowych i własnych prac eksperymentalnych K_U08

W4 Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukowo-badawczą, w tym prezentowania wyników badań K_W12, K_W13

U1 Potrafi prowadzić systematyczne badania literaturowe na zadany temat K_U07

U2 Potrafi porządkować i analizować zgromadzone informacje oraz wnioskować na ich podstawie K_U07

U3 Potrafi opracować pisemnie materiał z wykonanych badań literaturowych i eksperymentalnych K_U05

K1 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia K_K01

K2 Umie zaplanować realizacje zadań oraz właściwie określić priorytety służące ich realizacji zarówno przez siebie, jak też przez innych K_K03

K3 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich K_K04

Metody i kryteria oceniania:

 Przedmiot zaliczany jest na podstawie opracowania pisemnego z realizacji projektu oraz oceny zaangażowania, wiedzy i umiejętności studenta przez kierownika projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)