Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne materiały wybuchowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCWCSI-NMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne materiały wybuchowe
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady: 24 godz./egzamin

laboratoria: 22 godz./zaliczenie na ocenę


Przedmioty wprowadzające:

Chemia i technologia MW, Teoria MW, Podstawy fizyki wybuchu

Wymagania wstępne: znajomość cech wybuchu chemicznego, teoretycznych i technologicznych podstaw otrzymywania MW, metod badań MW oraz zagrożeń przy produkcji i użytkowaniu MW.


Programy:

studia indywidualne

chemia/materiały wybuchowe i pirotechnika

prochy i paliwa rakietowe

Autor:

prof. Stanisław Cudziło

Bilans ECTS:

5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację aktualnego stanu wiedzy z zakresu chemii i technologii nowoczesnych materiałów wybuchowych, prochów i paliw rakietowych. Wykłady i zajęcia laboratoryjne dotyczą w szczególności: (i) małowrażliwych materiałów wybuchowych; (ii) nanostrukturalnych mieszanin wybuchowych, (iii) sposobów flegmatyzacji materiałów wybuchowych; (iv) podstaw krystalizacji materiałów wybuchowych, (v) termobarycznych materiałów wybuchowych; (vi) wybuchowych związków kompleksowych; (vii) wysokoenergetycznych i wysokoazotowych soli i cieczy jonowych oraz (viii) nowych składników prochów i paliw rakietowych.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka nowoczesnych materiałów wybuchowych. Materiały wybuchowe o dużej gęstości i wysokich parametrach detonacyjnych – odmiany alotropowe azotu, związki zasobne w azot i związki o strukturze klatkowej.

2. Związki i materiały wybuchowe o obniżonej wrażliwości na bodźce początkowe. Topliwe, małowrażliwe materiały wybuchowe. Termoodporne materiały wybuchowe.

3. Nanostrukturalne materiały wybuchowe. – kompozyty planarne, intermolekularne mieszaniny wybuchowe i mieszaniny otrzymywane metodą zol-żel. Materiały z dodatkiem fulerenów i nanorurek węglowych. Materiały reaktywne.

4. Sposoby redukcji wrażliwości znanych materiałów wybuchowych. Podstawy krystalizacji, mikrostruktura i morfologia cząstek, mieszanie składników stałych i ciekłych, podstawy reologii, zwilżalność.

5. Ładunki paliwowo-powietrzne. Materiały wybuchowe o podwyższonej zdolności burzącej. Termobaryczne materiały wybuchowe. Pianki wybuchowe.

6. Inicjujące materiały wybuchowe z grupy związków kompleksowych. Sposoby i urządzenia zdalnego inicjowania palenia i detonacji. Materiały inicjujące wrażliwe na promieniowanie laserowe.

7. Nowe osiągnięcia w dziedzinie energetycznych soli i cieczy jonowych – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

8. Nowoczesne górnicze materiały wybuchowe –materiały emulsyjne i ich mieszaniny z saletrolami, Heavy ANFO i aluminizowane Heavy ANFO.

Laboratoria:

1. Szkolenie z zasad bhp podczas pracy w laboratoriach syntezy, komponowania i badania materiałów wybuchowych (2 godz.).

2. Synteza nowych wysokoazotowych i wysokoenergetycznych soli o niskiej temperaturze topnienia (wybuchowych cieczy jonowych) (8 godz.).

3. Granulacja emulsyjna (6 godz.)

4. Otrzymywanie i badanie właściwości wybuchowych górniczych materiałów wybuchowych typu „Heavy ANFO” (6 godz.).

Literatura:

1. Artykuły ze specjalistycznych czasopism: Propellants, Explosives, Pyrotechnics, Journal of Energetic Materials, Combustion and Flame, Journal of Hazardous Materials.

2. T.M. Klapotke, Chemistry of High-Energy Materials, Walter de Gruyter, Berlin 2011.

3. U. Teipel (ed.), Energetic Materials, Particle Processing and Characterization, Wiley­VCH, Weiheim 2005.

4. J. P. Agrawal, R. D. Hodgson, Organic Chemistry of Explosives, John Wiley & Sons, Chichester 2007.

Efekty uczenia się:

W1 Ma pogłębioną znajomość rodzajów, sposobów otrzymywania i właściwości materiałów wybuchowych nowej generacji. K_W01, K_W02, KW_03, KW_09

W2 Zna najnowsze trendy w chemii organicznej oraz strategię i taktyki prowadzenia syntezy związków wysokoazotowych. K_W04, KW_19

W3 Ma rozszerzoną wiedzę na temat technik syntezy organicznej i nieorganicznej, metod wydzielania i oczyszczania związków chemicznych oraz ich identyfikacji z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych. KW_05, KW_07, KW_20

W4 Zna metody i sposoby detekcji, analizy i znakowania materiałów wybuchowych. K_W12, KW_13, KW_14, KW_15

U1 Umie projektować skład i mikrostrukturę materiałów wybuchowych pod kątem optymalizacji efektów działania urządzeń, układów i zespołów zawierających te materiały. K_U01, KU_02, KU_03, KU_04, KU_010

U2 Umie posługiwać się aparaturą i urządzeniami pomiarowymi przystosowanymi do badania i analizy związków i mieszanin wybuchowych. K_U05, KU_06, KU_07

U3 Potrafi przystępnie przedstawić najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii związków i mieszanin wybuchowych. K_U12, KU_14, KU_15

U4 Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania danych niezbędnych do rozwiązania zadania z zakresu otrzymywania nowych materiałów wybuchowych. K_U13

K1 Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia. K_K01, K_K05

K2 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. K_K02, K_K03

K3 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków wytwarzania i użytkowania związków wybuchowych. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania pisemnego sprawdzianu zawierającego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, W4, U3, U4, K1 i K3 weryfikowane jest podczas sprawdzianu końcowego, natomiast efekty W1, U1, U2 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)