Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCOWSM-Sp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

24 godz. wykładów - zaliczenie na ocenę

12 godz. ćwiczeń - zaliczenie na ocenę

24 godz. laboratoriów - zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia organiczna

Chemia teoretyczna

Programy:

semestr IX

kierunek chemia,

specjalność ochrona przed skażeniami

Autor:

prof. dr hab inż. Marzena Tykarska

Bilans ECTS:

Udział w wykładach 24

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 24

Udział w ćwiczeniach 12

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10

Udział w laboratoriach 24

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 20

Udział w konsultacjach 8


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 122godz/4ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 24+12+24+8=68godz/2,5ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 122godz/4ECT

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne, aparatura i techniki pomiarowe dla różnych metod spektroskopowych. Wpływ budowy związków na charakter widm i interpretacja widm.

Pełny opis:

Wstęp do metod spektroskopowych; Widma absorpcyjne i emisyjne; Prawa absorpcji; Podstawy teoretyczne, aparatura, techniki pomiaru,

analiza widm następujących metod spektroskopowych: Spektroskopia w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-vis); Spektroskopia w

podczerwieni (IR); Spektroskopia rotacyjna; Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) - jąder 1H, 13C, 14N, 31P; Spektrometria mas (MS);

Spektroskopia dielektryczna (SD); Spektroskopia fluorescencyjna; Rozproszeniowa spektroskopia Ramana; Elektronowy rezonans

paramagnetyczny (EPR); Spektroskopia dichroizmu kołowego (ECD i VCD); Nowe metody w spektroskopii molekularnej, m.in.

Spektroskopia w świetle spolaryzowanym, metody czasowo-rozdzielcze w spektroskopii, dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna;

Makroskopowa teoria magnetycznego rezonansu jądrowego (w tym widma korelacyjne i wyznaczanie czasów relaksacji).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Spektroskopia w podczerwieni (IR) – 4 godz.

Spektroskopia w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-vis) – 4 godz.

Spektroskopia mas (MS) – 4 godz.

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) – 4 godz.

Spektroskopia dielektryczna (SD) – 4 godz.

Spektroskopia fluorescencyjna (SF) – 2 godz.

Spektroskopia Ramana (SR) – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN W-wa 2007/2022

Praca zbiorowa pod red. W. Zieliński i A. Rajca, Metody spektroskopowe ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT

W-wa 1995, 2000.

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998/2022

A.S. Płaziak: Spektrometria masowa związków organicznych, Wydaw. Naukowe UAM Poznań 1997

H. Gunther, Spektrometria Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, PWN, Warszawa, 1983.

Uzupełniająca:

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

A.I. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa 2006

R.A.W.Johnstone, M.R. Rose, Spektrometria mas, Wyd. Nauk. PWN 2001

J. McMurry, Chemia Organiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2022

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004/2022

Efekty uczenia się:

W1 Student zna podstawy teoretyczne powstawania widm i sposoby ich rejestracji, w tym rodzaje aparatury, jej budowę, zasadę działania

i techniki pomiarów

W2 Student zna korelacje pomiędzy widmami a strukturą związków. Potrafi przewidywać widma i je analizować

W3 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat określania struktury i identyfikacji związków chemicznych z zastosowaniem metod

spektroskopii molekularnej

U1 Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia spektroskopowe do określenia struktury związku chemicznego

U2 Student potrafi odpowiednio dobrać technikę spektroskopową do rozwiązania określonego problemu

U3 Student potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie problemu z identyfikacji związków chemicznych

K1 Student potrafi pracować i współdziałać w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

-Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej. Do części ustnej można przystąpić po uzyskaniu 50% punktów z części

pisemnej

-Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów

-Zaliczenie laboratoriów odbywa się na podstawie sprawdzianów pisemnych (wejściówek), obecności i oddanych sprawozdań

-Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pisemnego sprawdzianu, który polega na ustaleniu wzoru strukturalnego

związku, na podstawie jego widm

Zaliczenie wykładów obejmuje dla każdej metody spektroskopowej następujące zagadnienia

Podstawy teoretyczne powstawania widm

Aparatura pomiarowa – budowa i zasada działania

Techniki pomiaru, techniki przygotowania próbek

Analiza widm (korelacje struktura-widmo, widmo-struktura)

Zastosowanie metody spektroskopowej

Zaliczenie na ocenę 5

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o metodach spektroskopowych na poziomie minimum 90%. Potrafi samodzielnie i swobodnie

wypowiadać się na ww. tematy.

Ocena 4

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o metodach spektroskopowych na poziomie minimum 80%. Potrafi wypowiadać się na ww.

tematy, ale wymaga nieznacznej pomocy.

Ocena 3

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o metodach spektroskopowych na poziomie minimum 70%. Potrafi wypowiadać się na ww.

tematy, ale wymaga znacznej pomocy i naprowadzania.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)