Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCOWSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wtc.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

seminaria 30 godz./ zaliczeniePrzedmioty wprowadzające:

Przedmioty modułu kierunkowego na kierunku chemia

Programy:

kierunek: chemia

specjalność: ochrona przed skażeniami

Autor:

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie w godz.

1. Udział w seminariach / 30

2. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 50

3. Udział w konsultacjach / 10


Godz. / ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 / 3

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 40 / 1

Zajęcia o charakterze praktycznym: 30 / 1

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 30 /1

Skrócony opis:

1. Omówienie zasad realizowania seminarium, przygotowania i obrony pracy dyplomowej.

2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji poświęconej analizie literatury dotyczącej tematu zadania dyplomowego.

3. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji poświęconej omówieniu własnych badań i uzyskanych wyników związanych z realizacją zadania dyplomowego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest kształtowanie podstaw warsztatu twórczego oraz umiejętności prezentowania wiedzy. Przedyskutowanie ze studentami aktualnego stanu wiedzy na temat szeroko rozumianej ochrony przed skażeniami, z uwzględnieniem doświadczeń Sił Zbrojnych RP i innych krajów należących do NATO. Aktualne zasady, organizacja i zadania obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR). Metodyka realizacji projektów naukowych oraz inżynierskich, dokumentowania prac badawczych i rozwojowych oraz referowanie ich wyników. Jako przykłady posłużą prace dyplomowe realizowane przez uczestników seminarium oraz inne projekty.

Szczegółowym celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do obrony państwowej swojej pracy dyplomowej. Podczas seminariów każdy student przygotowuje i przedstawia dwie prezentacje: pierwszą związaną z analizą literatury dotyczącej zadania dyplomowego (podczas pierwszej 15 godzinnej części seminariów dyplomowych) oraz drugą poświęconą omówieniu własnych badań i uzyskanych wyników związanych z realizacją zadania dyplomowego (podczas drugiej 15 godzinnej części seminariów dyplomowych). Każda z prezentacji wymaga zaliczenia przez prowadzącego seminaria. Przygotowane prezentacje mają ułatwić studentowi przygotowanie i przedstawienie prezentacji na obronie państwowej.

Literatura:

1. T. Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

2. Microsoft PowerPoint 2019, kluczesoft.pl

3. Tworzenie prezentacji w czterech prostych krokach w programie PowerPoint - https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-prezentacji-w-czterech-prostych-krokach-w-programie-powerpoint-076863ce-0107-428d-a0e4-08ad8cea8ce9.

4. K. Łukasiak, PowerPoint – jak zrobić efektowną prezentację krok po kroku? - https://geex.x-kom.pl/lifestyle/powerpoint-jak-zrobic-efektowna-prezentacje-krok-po-kroku/

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W06 Zna klasyczne oraz instrumentalne metody analityczne, ich możliwości analityczne i podstawy teoretyczne. Zna zasady pracy i rygory związane z realizacją zadań analitycznych. Posiada znajomość metod sprawdzania wiarygodności wyników ilościowej analizy chemicznej oraz posługiwania się statystycznymi metodami oceny wyników analizy. Zna tendencje rozwojowe aparatury analitycznej.

K_W13 Zna podstawy technologii informacyjnej, metod numerycznych oraz wybrane pakiety obliczeniowe wykorzystywane w chemii i technologii chemicznej. Ma wiedzę pozwalającą na użytkowanie baz informacji naukowej oraz specjalistycznych baz danych z zakresu chemii.

K_W17 Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu obranej specjalności umożliwiającą analizę i interpretację typowych dla danej

specjalności zjawisk i procesów.

K_W20 Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

K_W21 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność

zarządzania zasobami własności intelektualnej.

W_36A_2 Posiada wiedzę dotyczącą realizacji przedsięwzięć obrony przed bronią masowego rażenia.

W_36A_5 Posiada wiedzę nt. najnowszych technologii w zakresie rozpoznania i identyfikacji skażeń.

Umiejętności

K_U03 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi oraz znaleźć rozwiązanie problemu z zakresu syntezy związków chemicznych, komponowania materiałów, określania ich składu chemicznego i struktury oraz

właściwości fizykochemicznych w oparciu o wyniki badań literaturowych i doświadczalnych.

K_U10 Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych danych oraz ma podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

K_U11 Potrafi merytorycznie opracować problem z zakresu chemii i nauk pokrewnych z wykorzystaniem literatury polsko i obcojęzycznej, a także własnych obserwacji i przemyśleń. Potrafi w przystępny sposób przedstawić opracowany problem w formie pisemnej i ustnej, zarówno w języku polskim,

jak i angielskim.

K_U15 Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej pracy magisterskiej zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.

K_U20 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

K_36A_2 Jest gotowy do samodoskonalenia w zakresie nowych technologii rozpoznania i likwidacji skażeń.

Kompetencje społeczne

K_K01 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym

rozwiązaniem problemu.

K_K03 Jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

K_K07 Potrafi określić priorytety działania i zaplanować realizacje zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie seminariów jako efekt zaliczenia dwóch prezentacji.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)