Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCOWSM-RiIAS(14L)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład 26 godz. - egzamin

Ćwiczenia 4 godz. - zaliczenie

Seminarium 6 godz. - zaliczenie

Laboratorium 24 godz. - zaliczenie z oceną

Przedmioty wprowadzające:

Analiza instrumentalna

Programy:

Kierunek studiów: Chemia

Specjalność: Materiały niebezpieczne i monitoring środowiska

Autor:

Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

Skrócony opis:

Zadania i cele rozpoznania i analizy skażeń w systemie obrony przed bronią masowego rażenia.

Systemy rozpoznania skażeń

Pobieranie i transport próbek materiałów skażonych

Analiza enzymatyczna

Zalecenia OPCW dotyczące analizy BST

Zdalne wykrywanie skażeń

Elektroforeza kapilarna

Spektrometria ruchliwości jonów

Chromatografy mobilne

Czujniki do wykrywania BST

Pełny opis:

Zadania i cele rozpoznania i analizy skażeń w systemie obrony przed bronią masowego rażenia w warunkach pola walki. Alarmowy (wczesnego ostrzegania, sygnalizacyjny) system wykrywania skażeń. Analityczny system analizy BST . Ich przeznaczenie i wykorzystanie. Cele i organizacja monitoringu skażeń. Charakterystyka monitorów i wymagania, które muszą spełniać. Organizacja pobierania próbek skażonych materiałów, pododdziały i sprzęt do pobierania próbek oraz ich transport do laboratorium. Istota spektrometrii ruchliwości jonów. Jej wykorzystanie do analizy BST z uwzględnieniem jej zalet i ograniczeń. Zasada analizy enzymatycznej. Techniki tej analizy stosowane do oznaczania fosforoorganicznych ST (FST) przy wykorzystaniu zmiany pH zależnej od stężenia FST. Zalecenia OPCW w zakresie analizy BST za pomocą chromatografii gazowej z uwzględnieniem sposobów dozowania próbek, rodzajów kolumn i detektorów oraz warunków chromatografowania. Znaczenie indeksów retencji w identyfikacji BST. Zdalne aktywne i pasywne wykrywanie skażeń. Zalety i ograniczenia tej techniki wykrywania. Lidary do wykrywania BST i BSB. Istota elektroforetycznego rozdzielania substancji jonowych i jego zastosowanie do analizy produktów rozkładu FST. Gazowe chromatografy mobilne, łączone z MS i IMS jako bardzo dobre urządzenia do identyfikacji i oznaczania BST na polu walki. Budowa, właściwości i zastosowanie czujników chemicznych do wykrywania BST.

Literatura:

L. Starostin, Z. Witkiewicz, S. Neffe, Analiza środków trujących, WAT, 1995

Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, 2018.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, 1998.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, 2000.

Efekty uczenia się:

Student zna organizację i działanie systemów rozpoznania skażeń. Wie na czym polega specyfika pobierania i transportu próbek skażonych materiałów na polu walki. Wie na czym polega i jakie zastosowanie ma analiza enzymatyczna. Zna zalecenia OPCW w zakresie analizy BST i potrafi je zastosować. Wie na czym polegają zdalne metody wykrywania skażeń i jakie są ich zalety. Zna mobilne chromatografy gazowe. Ma pojęcie o istocie analizy elektroforetycznej i możliwości jej wykorzystania do analizy produktów rozkładu FST. Wie co to są czujniki i jakie mogą mieć zastosowanie do analizy BST.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć z wykazaniem znajomości podstawowej wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień.

Zaliczenie seminarium otrzymują studenci na podstawie obecności oraz przedstawieniu prezentacji dotyczącej zadanego tematu.

Laboratoria zaliczane są na podstawie obecności i oddanie prawidłowo sporządzonego sprawozdania.

Studenci mający zaliczone ćwiczenia, seminaria i laboratoria zdają egzamin pisemny. Każdy student otrzymuje do opisania trzy indywidualne zagadnienia. Egzamin jest zdany gdy student opisze zadowalająco co najmniej dwa zagadnienia. Ocena egzaminu jest ustalana na podstawie ilości i jakości opisanych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)