Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy inżynierii wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCOWSI-PIW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy inżynierii wytwarzania
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Razem - 30, wykłady - 12/zaliczenie, ćwiczenia - 8/zaliczenie, laboratoria - 10/zaliczenie.

Przedmioty wprowadzające:

MATEMATYKA, Wymagania wstępne: podstawy analizy matematycznej i statystyki matematycznej

Autor:

dr inż. Dariusz Zasada

dr inż. Stanisław Sulej

dr inż. Zbigniew Zarański


Skrócony opis:

SEMESTR II

MATERIAŁY INŻYNIERSKIE I TECHNIKI WYTWARZANIA

1. Tworzywa metaliczne. Struktura i właściwości. Stale węglowe i stopowe. Metale i stopy nieżelazne. Wytwarzanie, kształtowanie i łączenie metali.

2. Tworzywa ceramiczne i szkła. Struktura i właściwości. Wytwarzanie, formowanie i łączenie ceramiki.

3. Polimery i kompozyty. Struktura i właściwości. Wytwarzanie, kształtowanie i łączenie.

4. Dobór materiału i technik wytwarzania w projektowaniu inżynierskim.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Dobór materiału i techniki wytwarzania w projektowaniu inżynierskim struktur.

Struktura systemów CAD/CAM.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Stopy żelaza z węglem

Metale kolorowe

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich

Sposoby obróbki ubytkowej materiałów inżynierskich

Metody termicznego spajania metali

Łącznie w semestrze II:

Razem w przedmiocie: 30

Pełny opis:

SEMESTR I

GRAFIKA INŻYNIERSKA

1.1. Podstawowe elementy przestrzeni, podstawy rzutowania prostokątnego, rzuty punktów, prostej, płaszczyzny, brył.

1.2. Przekroje brył płaszczyznami rzutującymi, aksonometria.

1.3. Rzuty prostokątne w rysunkach technicznych, podstawowe zasady przedstawiania przedmiotów w widokach i przekrojach, zasady zapisu kształtu, położenia i wielkości powierzchni przedmiotów na rysunkach.

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

2.1. Projektowanie i rysowanie części maszyn, podstawowe zasady obliczeń części maszyn.

2.2. Metodyka projektowania elementarnych elementów maszyn. Praca kontrolna

METROLOGIA WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH

3.1. Metrologia – pojęcia podstawowe, klasyfikacja i charakterystyka przyrządów pomiarowych. Zasady i metody pomiarowe. Technika mierzenia.

3.2. Wzorce długości i kąta

3.3. Przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne.

3.4. Przyrządy czujnikowe i maszyny pomiarowe.

Praca kontrolna

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Zapis kształtu i wymiaru wybranego elementu części maszyn.

Komputerowe wspomaganie w projektowaniu inżynierskim.

Rysunki złożeniowe i schematy konstrukcyjne.

Projektowanie podstawowych węzłów konstrukcji.

Opracowanie wyniku, szacowanie niepewności pomiaru

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Pomiary przyrządami suwmiarkowymi

Pomiary kątów

Pomiary przyrządami mikrometrycznymi

Pomiary przyrządami czujnikowymi

Pomiary mikroskopowe

Łącznie w semestrze I: 46

SEMESTR II

MATERIAŁY INŻYNIERSKIE I TECHNIKI WYTWARZANIA

4.1. Tworzywa metaliczne. Struktura i właściwości. Stale węglowe i stopowe. Metale i stopy nieżelazne. Wytwarzanie, kształtowanie i łączenie metali.

4.2. Tworzywa ceramiczne i szkła. Struktura i właściwości. Wytwarzanie, formowanie i łączenie ceramiki.

4.3. Polimery i kompozyty. Struktura i właściwości. Wytwarzanie, kształtowanie i łączenie.

4.4. Dobór materiału i technik wytwarzania w projektowaniu inżynierskim.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Dobór materiału i techniki wytwarzania w projektowaniu inżynierskim struktur.

Struktura systemów CAD/CAM.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Stopy żelaza z węglem

Metale kolorowe

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich

Sposoby obróbki ubytkowej materiałów inżynierskich

Metody termicznego spajania metali

Łącznie w semestrze II:

Razem w przedmiocie: 30

Literatura:

podstawowa:

• A. Bieliński; Grafika inżynierska cz. I, Geometria wykreślna , Oficyna Wyd. PW 2005

• W. Jakubiec, J. Malinowski ; Metrologia wielkości geometrycznych, WNT 2007

• L.A. Dobrzański; Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT 2006

• G. Wojnar, P. Folęga, P. Czech; Graficzny zapis konstrukcji maszyn – zagadnienia praktyczne, Pol. Śl. Gliwice 2008

uzupełniająca:

• T. Dobrzański; Rysunek techniczny, WNT 2007

• A. Bober, M. Dudziak; Zapis konstrukcji, PWN 1999

• W. Szafrański; Materiały pomocnicze do projektowania konstrukcji mechanicznych wraz z komen-tarzem, Oficyna Wyd. PW 2003

• M.F. Ashby; Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT 1998

• L.A. Dobrzański; Zasady doboru materiałów inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Gliwice 2001

• M.ASHBY, Inżynieria materiałowa T. 1, T.2, Wydawnictwo Galaktyka 2011

• D. Żuchowska; Polimery konstrukcyjne, WNT 2000

• R. Olszyna; Ceramika supertwarda; Oficyna PW 2004

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej oraz technologii wytwarzania i przetwarzania tworzyw konstrukcyjnych

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych danych oraz ma podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

Umie posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą analityczną

Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań inżynierskich w sferze wytwarzania i użytkowania materiałów

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za przedmiot ustalana jest w oparciu o ocenę z wykładów przy uwzględnieniu ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Ocena za wykłady ustalana jest na podstawie wyników kolokwium. ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne ustalana jest na podstawie uzyskanych ocen z poszczególnych ćwiczeń. Oceny końcowe wystawiane są dopiero po zaliczeniu wszystkich składowych rygorów.

Zaliczenia poszczególnych ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie wykonanych prac i zadań zlecanych w ramach ćwiczenia na zajęciach lub do samodzielnej realizacji w domu.

Zaliczenia poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie kolokwium wejściowego (z wiedzy teoretycznej) oraz na podstawie sprawozdania z realizacji ćwiczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)