Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia produkcji płatowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTXXCSI-TPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia produkcji płatowców
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+ ; Ć 20/+ ; L 10/+ ; Razem: 50

Przedmioty wprowadzające:

Projektowanie i optymalizacja konstrukcji lotniczych: znajomość podstaw teoretycznych projektowania i optymalizacji konstrukcji statków powietrznych

Programy:

semestr drugi / lotnictwo i kosmonautyka / samoloty i śmigłowce

Autor:

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI, dr inż. Piotr LESZCZYŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 15

3. Udział w ćwiczeniach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 30

5. Udział w laboratoriach / 10

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20

7. Udział w konsultacjach / 3

8. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=55 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=30 / 1,0 ECTS


Skrócony opis:

Jakość produkcji. Wpływ obróbek powierzchniowych na jakość części. Metody zwiększania trwałości zmęczeniowej oraz odporności na korozję części płatowców. Podstawy teoretyczne oraz procesy technologiczne kształtowania części blaszanych. Technologie wytwarzania części kompozytowych i oceny ich jakości. Połączenia stosowane w budowie płatowców. Zużywanie się płatowców – rodzaje zużyć i metody ich identyfikacji. Uszkodzenia płatowców i ich naprawy metodami nitowania, spawania oraz klejenia i laminowania. Regeneracja połączeń stosowanych w budowie płatowców oraz elementów wyposażenia pokładowego.

Pełny opis:

1. Kształtowanie właściwości użytkowych części / 2

2. Obróbki powierzchniowe / 2

3. Nowoczesne technologie wytwarzania części / 2

4. Technologie produkcji napędów lotniczych / 2

5. Połączenia stosowane w budowie płatowców / 2

6 Zużywanie się części / 2

7. Technologie napraw struktur metalowych / 2

8. Charakterystyka kompozytów i ich komponentów /2

9. Mechanika struktury kompozytów / 2

10. Technologie napraw struktur kompozytowych / 2

Ćwiczenia:

1. Projektowanie połączeń nitowych i śrubowych/ 2

2. Obliczanie parametrów montażowych połączeń SP / 2

3. Projektowanie naprawy podłużnicy na równoważną wytrzymałość

4. Analiza wymiarowa zespołów lotniczych / 2

5. Obliczanie parametrów procesu wytwarzania części metodą przeróbki plastycznej / 2

6. Wyznaczanie zewnętrznych obciążeń materiału kompozytowego

7. Rozkłady odkształceń oraz naprężeń w materiale kompozytowym/

8. Obliczenia połączeń nakładkowych kompozyt- kompozyt oraz kompozyt-metal / 2

9. Obliczanie dźwigara kompozytowego / 2

10. Zaliczenie

Laboratoria;

1. Badanie właściwości kompozytu polimerowego / 2

2. Ultradźwiękowe badania grubości struktur lotniczych / 2

3. Naprawa płatowca metodą nitowania / 2

4. Wyznaczanie współczynnika spiętrzenia naprężeń blach duralowych / 2

5. Wyznaczanie odkształceń i przemieszczeń kompozytowej struktury płatowca / 2

Literatura:

Jan Godzimirski: Naprawa płatowców, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1998, syg. 55100.

Hipolit Grzegorczyk, Technologia napraw samolotów i śmigłowców – technologiczne kształtowanie własności użytkowych części WAT, Warszawa 1986, syg. 47831

uzupełniająca:

Jan Godzimirski , Technologia produkcji płatowców, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2000, syg. 56583

Kazimierz Szaniawski, Zdzisław Tkaczyk, Technologia samolotu Ofic. Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1977.

Stanisław Ochelski, Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WN-T 2004

Efekty uczenia się:

W1 /Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą procesów technologicznych stosowanych w produkcji lotniczej oraz wpływu procesów produkcyjnych na jakość i niezawodność konstrukcji lotniczych/ K2_W03

W2 /Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zużywania się oraz uszkodzeń części statków powietrznych i metod naprawczych przywracających im właściwości użytkowe / K2_W08,

U1 /Potrafi zidentyfikować technologię wytwarzania wybranej części i podzespołu struktury płatowca, sposób jego montażu oraz ocenić stan techniczny określonego fragmentu struktury / K2_U07

U2 /Potrafi zweryfikować stan struktury płatowca, zlokalizować uszkodzenia i zaproponować metodę jego naprawy/ K2_U18, U_22J_2

K1 /Rozumie procesy zachodzące podczas eksploatacji statków powietrznych / K_22J_4

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnej obecności na ćwiczeniach oraz zaliczenia kolokwium;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: przygotowania teoretycznego studenta do ćwiczeń, aktywnego uczestnictwa w realizacji ćwiczeń oraz zaliczenia sprawozdań z laboratoriów;

Zaliczenie na ocenę jest przeprowadzane na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia oraz w formie pisemnego testu sprawdzającego z zadaniami zamkniętymi;

warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych

efekty W1, W2, sprawdzenie na ćwiczeniach;

efekty W1, W2, K1, sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U1,U2 – sprawdzane w trakcie realizacji i zaliczenia laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)