Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTSXCSI-GI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/+ ; C 18/+ ; L 18/+ ; Razem: 60, 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające:

matematyka IWymagania wstępne: znajomość pojęcia wektora, jego repre-zentacji i działań na wektorach, umiejętność wyznaczania punktów i operowa-nia w obszarze układu współrzędnych, znajomość podstawowych praw z za-kresu geometrii. Algebra z geometrią analityczną ze szczególnym naciskiem na rachunek macierzowy.

fizyka I Wymagania wstępne: znajomość jednostek miar wielkości mecha-nicznych w układzie SI.

Informatyka/ Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu architektu-ry systemów komputerowych, podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze języków programowania.


Programy:

semestr drugi / inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika, lotnictwo i kosmo-nautyka

Autor:

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 24

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12

3. Udział w ćwiczeniach / 18

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 22

5. Udział w laboratoriach / 18

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 45

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Przygotowanie do zaliczenia / 6

9. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=65 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=63 / 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Proste i zaawansowane konstrukcje geometryczne. Szkicowanie przedmiotów: płaskich, o kształtach złożonych, obrotowych. Aksonometria. Rzutowanie prostokątne. Normalizacja w rysunku technicznym. Podstawowe zasady wymiarowania. Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach. Odwzorowanie zarysów wewnętrznych brył. Uproszczenia w rysunku maszynowym: stopnie uproszczeń, gwinty i połączenia gwintowe. Oznaczanie tolerancji. Rysowanie połączeń nierozłącznych. Rysunki: złożeniowe, zestawieniowe i montażowe. Rysunki wykonawcze części maszyn. Rysowanie napędów: przekładnie walcowe, stożkowe i ślimakowe. Schematy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. Podstawowe wiadomości z rysunku architektoniczno-budowlanego. Systemy CAD/CAM/CAE. Wykonywanie rysunków 2D. Modelowanie brył na bazie krzywych NURBS. Modelowanie podzespołów bryłowych z wykorzystaniem normaliów. Wykonywanie rysunków wykonawczych z elementów bryłowych oraz rysunków zestawieniowych i ich edycja.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna

1. Wiadomości wstępne. Proste i zaawansowane konstrukcje geometryczne; styczność okręgów kół i zaokrąglenia; krzywe płaskie./ 2

2. Aparat rzutowania równoległego. Rzutowanie prostokątne: odwzorowanie punktu, prostej i odcinka, płaszczyzn i figur płaskich, brył. Podstawowe zależności pomiędzy obiektami. Normalizacja w rysunku technicznym./ 2

3. Odwzorowanie przedmiotów za pomocą rzutów. Rzutowanie równoległe - aksonometria. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego. Rzutowanie brył płaskościennych, brył z elementami osiowosymetrycznymi./ 2

4. Zaawansowane rzutowanie prostokątne - normalny układ rzutów, widoki, przekroje i kłady. Przekroje złożone, ukośna płaszczyzna przekroju, kład przekroju, przekroje i widoki cząstkowe. Odwzorowanie zarysów wewnętrznych na rysunkach: oznaczanie i kreskowanie, przekroje przedmiotów osiowosymetrycznych./ 2

5. Uproszczenia w rysunku maszynowym: stopnie uproszczeń, gwinty i połączenia gwintowe. Połączenia nierozłączne - nity i połączenia nitowe, spoiny i połączenia spawane, zgrzeiny i połączenia zgrzewane. Wymiarowanie przedmiotów na rysunkach. Podstawowe zasady wymiarowania./ 2

6. Rysunki: złożeniowe, zestawieniowe i montażowe; tabliczka, tabelka, wymiarowanie. Rysunki wykonawcze; tabliczka, wymiarowanie. Schematy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.Podstawowe wiadomości z rysunku architektoniczno-budowlanego. / 2

7. Systemy graficzne 2D i 3D. Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE organizacja i struktura systemów. / 2

8. Przekształcenia w przestrzeni 3D, współrzędne jednorodne. Prymitywy graficzne. / 2

9. Zasady i metodyka tworzenia rysunków wykonawczych elementów części maszyn. / 2

10. Dokumentacja płaska, oznaczenia na rysunkach wykonawczych. / 2

11. Złożenia (Assembling), hierarchizacja złożeń. / 2

12. Metodyka tworzenia rysunków złożeniowych zespołów części maszyn w systemach CAD. / 2

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Podstawowe konstrukcje geometryczne. Styczność okręgów kół i zaokrąglenia. Krzywe płaskie. / 2

2. Szkicowanie: przedmiotów płaskich, o kształtach złożonych, obrotowych. Szkice aksonometryczne. / 2

3. Rzutowanie prostokątne: odwzorowanie punktu, odcinka i figur płaskich. / 2

4. Odwzorowanie brył płaskościennych: rzuty Monge’a, aksonometria. / 2

5. Odwzorowanie brył z elementami osiowosymetrycznymi: rzuty Monge’a, aksonometria. / 2

6. Odwzorowanie brył z zarysami wewnętrznymi: rzuty Monge’a. / 2

7. Wymiarowanie prostych elementów konstrukcyjnych: płytka, wałek, tuleja. / 2

8. Rysowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. / 2

9. Architektura budowlana - wykonywanie szkicu z natury. Wykonanie rysunku przekroju poziomego kondygnacji na podstawie szkicu z natury. / 2

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Metody definiowania punktu. Instrukcje definicji: linii, okręgu, łuku, instrukcje tworzenia splajnów, instrukcje tworzenia powierzchni, brył, operacje na bryłach. / 2

2. Definicja układów współrzędnych, definicja macierzy przekształceń, operacje przekształceń afinicznych, instrukcje kontroli atrybutów obiektów geometrycznych. / 2

3. Przekształcenia afiniczne w systemach CAD. / 2

4. Rysunek wykonawczy elementu części maszyn w rzutach. / 2

5. Rysunek wykonawczy elementu części maszyn wymiarowanie i opisy. / 2

6. Modyfikacja obiektów geometrycznych elementów składowych dla złożenia, podstawowe polecenia edycyjne. / 2

7. Modelowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych: zespołów części maszyn. / 2

8. Edycja i wymiarowanie rzutu planu budowlanego. / 2

9. Dokumentacja techniczna: opracowywanie płaskiej dokumentacji technicznej na podstawie obiektów bryłowych. / 2

Literatura:

podstawowa:

1. T. Dobrzański, „Rysunek techniczny maszynowy”, WNT ,2012.

2. E. F. Otto, „Podręcznik geometrii wykreślnej”, PWN 1975

3. S. Kachel, Grafika inżynierska, WAT, 2009.

uzupełniająca:

1. J. Rogowski, „Podstawowe konstrukcje geometryczne w rzutach Monge’a”, PWN 1993;

2. L. Giełdowski, „Rzutowanie prostokątne, widoki. Ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami”, WSiP 1998;

3. P. Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. WNT, 2005

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu oprogramowania komputerów oraz elementów konstrukcji maszyn. / K_W06.

W2 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstawowych problemów konstrukcyjno-technologicznych. / K_W11.

W3 / Zna podstawowe konstrukcje geometrii wykreślnej. Zna zasady tworze-nia rzutów równoległych. Zna podstawowe zasady tworzenia rysunków technicznych przestrzegając standardów PN. Zna zasady stosowania uproszczeń rysunkowych oraz odwzorowywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Zna podstawowe zasady wymiarowania podstawowych elementów konstrukcyjnych. / K_W12.

U1 / Umie wykonać szkice i rysunki techniczne podstawowych elementów konstrukcyjnych metodami klasycznymi oraz umie interpretować rysunki techniczne zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez PN. / K_U03.

U2 / Potrafi modelować podstawowe elementy konstrukcyjne oraz proste zespoły zawierające elementy normalne, wykorzystując systemy CAD. Umie wykonywać rysunki techniczne prostych elementów konstrukcyj-nych używając systemów CAD. Potrafi przeprowadzić edycję kompute-rowego zapisu konstrukcji do analizy obiektów technicznych. / K_U07.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)