Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy awioniczne - IV sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLUWSI-SA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy awioniczne - IV sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 36/x ; C 12/z ; L 12/+ ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

informatyka / wymagania wstępne: znajomość architektury systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych, umiejętność opracowania algorytmu, pisania, kompilowania, uruchomiania i testowania samodzielnie opracowanych programów komputerowych;

elektrotechnika i elektronika I / wymagania wstępne: znajomość i interpretacja zjawisk fizycznych występujących w obwodach elektrycznych;

metrologia I / wymagania wstępne: znajomość metod i układów pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;

metrologia II / wymagania wstępne: znajomość budowy i organizacji systemów pomiarowych, umiejętność posługiwania się przyrządami cyfrowymi i systemami pomiarowymi;

układy cyfrowe i mikroprocesorowe / wymagania wstępne: znajomość budowy podstawowych bramek logicznych oraz istoty działania układów kombinacyjnych, sekwencyjnych, arytmetycznych i mikroprocesorowych; znajomość organizacji i funkcjonowania systemów mikroprocesorowych.

Programy:

semestr czwarty / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Zdzisław ROCHALA, mjr dr inż. Maciej HENZEL, dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 36

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18

3. Udział w ćwiczeniach / 12

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 18

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 32

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Przygotowanie do egzaminu / 12

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 148 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=68 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=44 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Definicja, architektury i podstawowe charakterystyki systemów awionicznych. Elementy organizacji pokładowych systemów komputerowych i wymiany danych w systemach lotniczych. Światłowody i technika światłowodowa. Pokładowe systemy zobrazowania informacji, obsługowe i diagnostyczne. Rejestratory parametrów lotu i rozmów w kabinie.

Budowa i zasada działania lotniczych przyrządów i układów pomiarowych. Autonomiczne systemy nawigacji. Systemy sterowania statków powietrznych. Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Systemy zarządzania lotem i ruchem lotniczym. Serwomechanizmy i układy wykonawcze.

Podstawy propagacji fal radiowych. Radioelektroniczne wyposażenie łącznościowe. Nieautonomiczne systemy nawigacyjne. Systemy i urządzenia wspomagające proces lądowania przyrządowego. Radary wtórne w kontroli ruchu lotniczego, systemy antykolizyjne. Radiowysokościomierze i urządzenia ostrzegania o zbliżaniu się do ziemi. Radary pogodowe, dopplerowskie, systemy nawigacji obszarowej.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacji z elementami animacji, z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań)

1. Definicja systemu awionicznego, architektury i podstawowe charakterystyki systemów awionicznych / 2

2. Wybrane elementy organizacji pokładowych systemów komputerowych. Architektury procesorów, pamięci i układów wejścia – wyjścia stosowanych w aplikacjach lotniczych / 2

3. Podstawy wymiany danych w lotniczych systemach komputerowych – rodzaje interfejsów i metody transmisji informacji. Technologie i architektury pokładowych sieci komputerowych / 2

4. Światłowody i technika światłowodowa na pokładzie statku powietrznego / 2

5. Pokładowe systemy zobrazowania informacji. Budowa i zasada działania wskaźników elektronicznych wchodzących w skład systemu EFIS. Rodzaje i formaty prezentowanej informacji na wskaźnikach obrazowych / 2

6. Pokładowe systemy obsługowe i diagnostyczne. Cyfrowe rejestratory parametrów lotu i rozmów w kabinie / 2

7. Budowa i zasada działania podstawowych lotniczych przyrządów i układów pomiarowych / 2

8. Czujniki do pomiaru położenia przestrzennego statku powietrznego / 2

9. Autonomiczne systemy nawigacji / 2

10. Systemy sterowania statków powietrznych / 2

11. Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej na pokładzie statku powietrznego / 2

12. Systemy zarządzenie ruchem lotniczym i pokładowe systemy zarządzania lotem / 2

13. Budowa i właściwości układów wykonawczych – serwomechanizmów / 2

14. Podstawowe wiadomości o propagacji fal radiowych. Anteny, nadajniki i odbiorniki / 2

15. Radiokomunikacja lotnicza. Radioelektroniczne wyposażenie łącznościowe / 1

16. Radionawigacja lotnicza. Radialne systemy nawigacyjne / 1

17. Stadiometryczne systemy nawigacyjne.

18. Systemy i urządzenia wspomagające proces lądowania przyrządowego / 1

19. Radary wtórne w kontroli ruchu lotniczego, systemy antykolizyjne / 1

20. Radiowysokościomierze, urządzenia kontroli i ostrzegania o zbliżaniu się do ziemi / 1

21. Radar pogodowy, dopplerowskie, systemy nawigacji obszarowej / 1

22. Satelitarne systemy nawigacyjne / 1

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Metody kodowania i dekodowanie informacji stosowane w standardowych interfejsach szeregowych / 2

2. Identyfikacja ramki danych w asynchronicznej transmisji szeregowej / 2

3. Analiza struktury i identyfikacja wybranych systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego / 4

4. Obliczanie zasięgu systemów radiokomunikacji i radionawigacji / 2

5. Analiza powiązań funkcjonalnych w systemach antykolizyjnych oraz kontroli zbliżania do powierzchni ziemi / 2

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Identyfikacja elementów składowych systemu awionicznego cywilnego statku powietrznego / 4

2. Identyfikacja elementów składowych systemu awionicznego statków powietrznych specjalnego przeznaczenia / 4

3. Badania właściwości użytkowych wyposażenia radiokomunikacyjnego / 2

4. Badania funkcjonalne odbiornika nawigacyjnego systemu satelitarnego / 2

Literatura:

podstawowa:

1. Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP, Dęblin 2002, syg. 60342;

2. Grzegorczyk T., Witkowski R.: Lotnicze systemy pomiarowe. Czujniki, WAT, Warszawa 2000, S-56581

3. Ortyl A.: Autonomiczne systemy nawigacji lotniczej, WAT, Warszawa 2000, S-56878

uzupełniająca:

1. Collinson R. P. G.: Introduction to Avionics Systems, Springer 2011

2. Spitzer C. R.: Digital Avionics Systems, 1993

3. Avionics Communications: Principles of Data Avionics Busses, 1995

4. Tooley M.: Aircraft digital electronic and computer systems, Elsevier 2007,

5. Narkiewcz J.: Podstawy układów nawigacyjnych. WAT, Warszawa 1999, 56126

6. Kayton M., Fried W. R.: Avionics Navigation Systems, wyd. 2., John Wiley & Sons Inc., New York 1997, 54754

7. Helfrick A.: Principles of Avionics“ Avionics Communications Inc., Leesburg 2004.

8. Moir I., Seabridge A.: Aircraft Systems, wyd. 3, John Wiley & Sons Ltd., New York 2008.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wyposażenia pokładowego w tym systemów awionicznych współczesnych statków powietrznych / K_W16

W2 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania statków powietrznych oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania elementów, układów urządzeń i systemów awionicznych statku powietrznego / K_W18

W3 / Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju systemów awionicznych statków powietrznych / K_W19

U1 / Potrafi identyfikować i opisywać z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych elementy, układy, urządzenia i systemy awioniczne współczesnego statku powietrznego / K_U07

K1 / Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób obiektywny i zrozumiały informacji i opinii dotyczącej współczesnych systemów awionicznych / K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Egzamin przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zadaniami zamkniętymi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonania ćwiczeń laboratoryjnych oraz z wykonania i zaliczenia sprawozdania.

Efekty W1, W2, W3 sprawdzane są na egzaminie pisemnym oraz podczas analizy zadań na ćwiczeniach rachunkowych i podczas pytań kontrolnych na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekty U1 i K1 sprawdzane są w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach laboratoryjnych i podczas obrony sprawozdania.

Zrealizowanie w/w efektów kształcenia oraz treści programowych i efektów kształcenia upoważnia studenta do zdawania zgodnego z przepisami Part-66 egzaminu certyfikującego z modułów M-11 w zakresie B1.1, B1.2, B3, M12 w zakresie B1.3, B1.4 i M5 w zakresie B1-1, B1-3, B1-2, B1-4, B2.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)