Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lotnicze systemy radioelektroniczne V sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLUWSI-LSRd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lotnicze systemy radioelektroniczne V sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x;

C 8/z;

L 16/+;

Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

systemy awioniczne / wymagania wstępne: podstawowe informacje o przeznaczeniu lotniczych systemów radioelektronicznych

metrologia II / wymagania wstępne: znajomość budowy i organizacji systemów pomiarowych, umiejętność posługiwania się przyrządami cyfrowymi i systemami pomiarowymi;


Programy:

semestr piąty / lotnictwo i kosmonautyka / awionika, uzbrojenie lotnicze

Autor:

dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 16

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 40

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 122 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=50 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=56 / 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne systemów radioelektronicznych. Podstawy radioelektroniki i radiolokacji. Zasięg urządzeń i systemów radioelektronicznych. Radioelektroniczne metody pomiaru parametrów nawigacyjnych. Pomiar odległości metodą impulsową – system DME. Pomiar odległości metodą częstotliwościową. Pomiar kierunku metodą fazową – system VOR. Radiolatarnia bezkierunkowa i automatyczny radiokompas. Lotnicze urządzenia radiokomunikacyjne. Łączność satelitarna. Taktyczne systemy wymiany danych. Urządzenia i systemy ratownictwa lotniczego. Radioelektroniczne urządzenia wojskowych systemów obrony powietrznej. Urządzenia i systemy kontroli ruchu lotniczego. Zasada pracy i wykorzystanie radaru wtórnego w lotnictwie.

Systemy antykolizyjne - TCAS. Systemy kontroli lotu na małej wysokości GPWS. Radar impulsowo-dopplerowski. Wielozadaniowy radar pokładowy – zasada pracy i sposoby wykorzystania. Systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych. Systemy Walki Elektronicznej.

Pełny opis:

kład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacji z elementami animacji, z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań)

1. Wykorzystanie fali elektromagnetycznej w lotniczych systemach radioelektronicznych. Metody pomiaru parametrów w systemach radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Podstawowe informacje i sygnały wykorzystywane w systemach radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Zasięg systemu radioelektronicznego. / 2godz.

2. Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB z automatycznym radiokompasem ADF. System VOR. Przeznaczenie, parametry zasad działania. / 2godz.

3. Systemy DME i TACAN przeznaczenie, parametry, zasada działania. / 2godz.

4. Radioelektroniczne systemy pomiaru wysokości. Systemy kontroli lotu na małej wysokości. System TAWS. / 2godz.

5. Systemy wspomagające proces lądowania. / 2godz.

6. Systemy łączności radiowej. Lotnicze urządzenia radiokomunikacyjne. Łączność satelitarna. Taktyczne systemy wymiany danych. / 2godz.

7. Radioelektroniczne urządzenia wojskowych systemów obrony przeciwlotniczej. Zasady funkcjonowania ATC. Urządzenia i systemy kontroli ruchu lotniczego. Zasada pracy i wykorzystania radaru wtórnego w lotnictwie. / 2godz.

8. Systemy antykolizyjne – system TCAS. Urządzenia i systemy ratownictwa lotniczego. Dopplerowskie systemy nawigacyjne. / 2godz.

9. Radar impulsowo-dopplerowski-zasada pracy. Zasada działania i przeznaczenie wielozadaniowego radaru pokładowego. Radary pogodowe. / 2godz.

10. Systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych. Wojskowe Systemy Walki Elektronicznej. / 2godz.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Wyznaczanie geometrycznego i energetycznego zasięgu radiowego. / 2godz.

2. Realizacja zadań lotniczych z wykorzystaniem systemów radionawigacyjnych. Kompatybilność elektromagnetyczna lotniczych systemów radioelektronicznych. / 2godz.

3. Zasada działania i przeznaczenie wielozadaniowego radaru pokładowego. / 2godz.

4. Metodyka doboru wyposażenia radioelektronicznego SP. / 2godz.

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Metody analizy sygnałów radiowych. / 2godz.

2. Badania funkcjonalne lotniczych urządzeń radiokomunikacyjnych. / 2godz.

3. Badania funkcjonalne systemów pomiaru kierunku. / 2godz.

4. Badania funkcjonalne systemów pomiaru odległości. / 2godz.

5. Badania funkcjonalne radaru wtórnego. / 2godz.

6. Badania funkcjonalne pokładowych urządzeń ochrony indywidualnej. / 2godz.

7. Pokaz urządzeń radioelektronicznych na statkach powietrznych. / 4godz.

Literatura:

podstawowa:

 Ian Moir, Alan Seabridge, Military Avionics Systems, Willey&Sons 2006

 J. Narkiewicz, Podstawy układów nawigacyjnych, WKiŁ, Warszawa, 1999

 Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP, Dęblin 2002, syg. 60342;

 M. Roszak, Podstawy radionawigacji, WAT, Warszawa, 1972

 Materiały wykładowe.

uzupełniająca:

 K. Myron, Avionics navigation systems, New York, 1993

 Morris, Harkness, Airborne Pulsed Doppler Radar, Artech House 1996

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie fal elektromagnetycznych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach, układach, urządzeniach, instalacjach i systemach statku powietrznego oraz w ich systemach eksploatacji i otoczeniu. / K_W02

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki obejmująca istotne zagadnienia w obszarze lotnictwa. / K_W03

W3 / Ma wiedzę w zakresie metrologii wielkości elektrycznych oraz technik wykonywania pomiarów. / K_W05

W4 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wyposażenia pokładowego, w tym systemów awionicznych i wyposażenia specjalnego. / K_W16

W5 / Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych techniki lotniczej. / K_W19

W6 / Zna zasady budowy urządzeń radioelektronicznych wchodzących w skład awioniki oraz systemów specjalnych. / W_22J_2

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. / K_U01

U2 / Potrafi identyfikować i opisywać z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych elementy, układy, urządzenia instalacje i systemy statku powietrznego. / K_U07

U3 / Potrafi porównać rozwiązania projektowe układów, urządzeń i instalacji statku powietrznego ze względu na rodzaj misji i zadane kryteria. / K_U14

U4 / Umie wykorzystać aparaturę kontrolno-pomiarową ogólnego przeznaczenia w procesie eksploatacji lotniczych urządzeń radioelektronicznych. / U_22J_4

K1 / Rozumie procesy zachodzące podczas eksploatacji statków powietrznych w zakresie urządzeń radioelektronicznych. / K_22J_4

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności na zajęciach i aktywnego w nich udziału oraz realizacji projektu grupowego;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności na zajęciach i aktywnego w nich udziału oraz wykonanego sprawozdania dla wybranych ćwiczeń.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń oraz laboratoriów.

Efekty W1-W2 oraz W4-W6 – sprawdzenie podczas egzaminu.

Efekty U1-U3 - sprawdzenie podczas realizacji zadań objętych programem ćwiczeń.

Efekty W3, U3 i K1 sprawdzenie podczas ćwiczeń laboratoryjnych i wykonania sprawozdań z laboratoriów.

Praktyki zawodowe:

pominąć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Witczak
Prowadzący grup: Grzegorz Czopik, Andrzej Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)