Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie hydropneumatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSWSJ-WH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie hydropneumatyczne
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 40/E, C 8/+, L 12/+razem: 60 godz., 5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

podstawy konstrukcji maszyn: znajomość pojęć tolerancja i pasowa-nie, tolerancja kształtu i pasowania, umiejętność wyznaczania schematu sił obciążających węzły konstrukcyjne, umiejętność kon-struowania podstawowych elementów i węzłów konstrukcyjnych: elementy połączeń

mechanicznych (śrubowych, kształtowych, spawanych), wały i ich uszczelnienia, łożyska toczne, zbiorniki ciśnieniowe.

materiały lotnicze: znajomość właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów wykorzystywanych w budowie i elementów systemów hy-dropneumatycznych.

mechanika płynów: znajomość właściwości płynów doskonałych i rze-czywistych, umiejętność wykorzystania równania Bernoulliego, umie-jętność obliczania strat liniowych i miejscowych przepływu płynu rze-czywistego.

budowa i instalacje SP znajomość budowy podstawowych elementów konstrukcyjnych statków powietrznych, znajomość struktury funkcjo-nalnej pokładowych instalacji SP.


Autor:

dr hab. inż. Marek Rośkowicz

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 40 godz.

2. Udział w laboratoriach / 12 godz.

3. Udział w ćwiczeniach / 8 godz.

4. Udział w seminariach/ 0 godz.

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 40 godz.

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 godz.

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8 godz.

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz.

9. Realizacja projektu / 0 godz.

10. Udział w konsultacjach / 22 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / 18 godz.

12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 godz.

13. Udział w egzaminie / 8 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 158 godz. / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 90 godz. / 3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 90 godz. / 3 ECTS


Skrócony opis:

Elementy systemów płatowcowych. Pojęcia podstawowe, warunki użyt-kowania, czynniki robocze w systemach płatowcowych. Pompy systemów płatowcowych. Pompy wielotłoczkowe. Pompy zębate. Silniki wyporowe. Obliczenia parametrów pomp instalacji płatowcowych. Sprężarki i zasob-niki energii hydropneumatycznej. Odbiorniki energii hydropneumatycznej – siłowniki. Zawory systemów płatowcowych. Zawory sterujące ciśnie-niem. Zawory sterujące natężeniem przepływu. Zawory sterujące kierun-kiem przepływu. Charakterystyki elementów wykonawczych. Przewody sztywne i giętkie. Złącza i przyłącza. Filtry. Zbiorniki i amortyzatory. Wzmacniacze hydrauliczne Systemy paliwowe. Systemy przeciwpożaro-we. Systemy klimatyzacji. Systemy przeciwoblodzeniowe. Systemy hy-drauliczne. Systemy olejowe i chłodzenia. Kabiny wysokościowe. Syste-my tlenowe oraz wyposażenie ratownicze załóg statków powietrznych. Zasady eksploatacji pokładowego wyposażenia hydropneumatycznego.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wiadomości wstępne o lotniczych systemach hydropneumatycznych. Przeznaczenie systemów, podział konstrukcyjny i funkcjonalny systemów. Podział systemów hydropneumatycznych wg. normy ATA. Podstawowe elementy systemów hydropneumatycznych / 2h

2. Czynniki robocze stosowane w systemach płatowcowych. Paliwa lotnicze, ciecze hydrauliczne, oleje silnikowe, gazy robocze – charakterystyka i podstawowe parametry / 2h

3..Pompy systemów płatowcowych. Przeznaczenie, podział, charakterystyki pomp. Zjawisko kawitacji i uderzenia hydraulicznego / 2h

4. Pompy wyporowe. Pompy zębate i pompy wielotłoczkowe osiowe / 2h

5. Pompy wirowe. Przeznaczenie, parametry i charakterystyki / 2h

6. Sprężarki tłokowe i zasobniki hydrauliczne. Zasada działania, główne parametry, przykłady konstrukcji / 2h

7. Siłowniki hydrauliczne i silniki hydrauliczne. Budowa i zasada działania, główne parametry, charakterystyki rzeczywiste i idealne, przykłady konstrukcji / 2h

8.Wzmacniacze hydrauliczne. Budowa i zasada działania, przykłady konstrukcji / 2h

9. Elementy sterujące kierunkiem przepływu, ciśnieniem i natężeniem przepływu. Podział, zasada działania, przykłady konstrukcji / 2h

10. Elementy sterujące ciśnieniem i natężeniem przepływu. Podział, zasada działania, przykłady konstrukcji / 2h

11. Przewody, złącza, przyłącza, filtry. Wymagania, podział, główne parametry, przykłady konstrukcji / 2h

12. Zbiorniki i uszczelnienia. Podział, przeznaczenie, parametry, przykłady konstrukcji / 2h

13. Amortyzatory. Zasada działania, przeznaczenie, wymagania, podział / 2h

14. Układy instalacji paliwowych. Układy: zasilania, tankowania, tankowania w powietrzu, przetłaczania i podtłaczania paliwa, drenażu, wentylacji zbiorników, kontroli i diagnozowania. Przykłady rozwiązań / 2h

15.Układy instalacji olejowych. Układy: zasilania, chłodzenia, separacji mieszanki gazowo - olejowej, kontroli i diagnozowania. Przykłady rozwiązań / 2h

16. Układy instalacji przeciwpożarowych. Układy wykrywające zagrożenie pożarowe na statku powietrznym, rodzaje czujników. Układy wykonawcze, rodzaje środków gaśniczych. Zalecenia eksploatacyjne związane z ochroną przeciwpożarową / 2h

17. Układy instalacji przeciwoblodzeniowych. Układy wykrywające oblodzenie - rodzaje czujników. Układy wykonawcze, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych / 2h

18. Układy instalacji klimatyzacji. Układy: odbioru powietrza do instalacji klimatyzacji, „gorącego i zimnego powietrza”, regulacji parametrów – zmian ciśnienia i temperatury. Przykłady rozwiązań / 2h

19. Układy instalacji hydraulicznych. Układy zasilania, rodzaje układów zasilania, rozwiązania zapewniające niezawodność działania układów zasilania. Układy wykonawcze / 2h

20. Układy instalacji tlenowych. Struktura systemu. Wyposażenie ratownicze załóg statków powietrznych / 2h

Ćwiczenia

1. Obliczenia podstawowych parametrów pompy wyporowej / 2 h

2. Obliczenia podstawowych parametrów zasobnika hydraulicznego / 2h

3.Obliczenia podstawowych parametrów siłownika hydraulicznego / 2h

4. Obliczenia podstawowych parametrów systemu hydraulicznego / 2h

Laboratoria

1. Wyznaczanie charakterystyk pompy wirowej / 2h

2. Wyznaczanie charakterystyk pompy wyporowej / 2h

3. Diagnozowanie elementów systemu paliwowego statku powietrznego / 4h

4. Diagnozowanie elementów systemu hydraulicznego statku powietrznego / 4h

Literatura:

Podstawowa:

1. Dindolf R.: Napędy płynowe. Politechnika Świętokrzyska, 2009.

2. Baszta T.M.: Urządzenia hydrauliczne – konstrukcja i obliczanie. WNT, Warszawa 1971.

3. Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmi-głowców. Źródła i odbiorniki energii. Skrypt WAT. Warszawa 1999.

4. Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmi-głowców. Zawory i inne elementy. Skrypt WAT. Warszawa 2001.

5. Banel T., Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolo-tów i śmigłowców. Instalacje. Skrypt WAT. Warszawa 1990

Uzupełniająca:

Moir I., Seabridge A.: Aircraft Systems, Wiley London 2008

Efekty uczenia się:

W1 / Absolwent ma uporządkowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów hydropneumatycznych statków powietrznych (energetycznych, zasilających oraz specjalnych), ich budowy oraz warunków ich eksploatacji, zna zasady eksploatacji statków powietrznych określone przez europejskie i krajowe władze lotnicze (wymagania PART-147) oraz orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych techniki lotniczej z zakresu systemów hydropneumatycznych/ K_W13, K_W15

W2 / Absolwent ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów hydropneumatycznych statków powietrznych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania takich układów, instalacji i systemów / K_W14

U1 / Absolwent potrafi dokonać analizy uszkodzenia systemów hydropneumatycznych na podstawie analizy dokumentacji technicznej oraz sygnałów generowanych przez pokładowe i stacjonarne systemy diagnostyczne oraz pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł o takich systemach, oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych / K_U01, K_U04

U2 / absolwent potrafi porównać rozwiązania projektowe układów, urządzeń i instalacji hydropneumatycznych statku powietrznego ze względu na rodzaj misji i zadane kryteria użytkowe, ekonomiczne i bezpieczeństwa oraz potrafi rozwiązywać zadania techniczne w obszarze projektu wstępnego lub projektu koncepcyjnego systemów hydropneumatycznych statku powietrznego i procedur ich obsługiwania. Potrafi obsługiwać podsystemy hydropneumatyczne statków powietrznych zgodnie z wymaganymi przepisami ciągłej zdatności, zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy takiej pracy / K_U11, K_U12

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: odpowiedzi na ćwiczeniach rachunkowych oraz na podstawie pisemnych testów

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonania i zaliczenia sprawozdania

Egzamin/zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego testu oraz na podstawie przeprowadzonej indywidualnie przez studenta analizy przypadku w trakcie odpowiedzi ustnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2 weryfikowane jest ćwiczeniach;

Osiągnięcie efektu W1, W2, U2 –weryfikowane jest na zaliczeniu;

Osiągnięcie efektu U1, U2 - weryfikowane jest na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

1. Potrafi bezbłędnie wykonać rysunek schematu funkcjonalnego systemów hydropneumatycznych,

2. Potrafi bezbłędnie zamieścić na schemacie niezbędne elementy wykonawcze i sterujące w układach systemów hydropneumatycznych oraz uzasadnić ich przeznaczenie,

3. Potrafi bezbłędnie obliczyć podstawowe parametry wybranych elementów systemów hydropneumatycznych,

4. Potrafi zaproponować metodykę wyznaczenia podstawowych parametrów i charakterystyk elementów systemów hydropneumatycznych,

5. Potrafi ocenić przydatność do eksploatacji wybranych elementów na podstawie wykonanych pomiarów i wyznaczonych charakterystyk,

6. Potrafi zaproponować sposoby usuwania uszkodzeń w elementach systemów hydropneumatycznych.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który:

1. Potrafi bezbłędnie wykonać rysunek schematu funkcjonalnego systemów hydropneumatycznych,

2. Potrafi bezbłędnie zamieścić na schemacie niezbędne elementy wykonawcze i sterujące w układach systemów hydropneumatycznych oraz uzasadnić ich przeznaczenie,

3. Potrafi bezbłędnie obliczyć podstawowe parametry wybranych elementów systemów hydropneumatycznych,

4. Potrafi zaproponować metodykę wyznaczenia podstawowych parametrów i charakterystyk elementów systemów hydropneumatycznych

5. Potrafi ocenić przydatność do eksploatacji wybranych elementów na podstawie wykonanych pomiarów i wyznaczonych charakterystyk.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

1. Potrafi bezbłędnie wykonać rysunek schematu funkcjonalnego systemów hydropneumatycznych,

2. Potrafi bezbłędnie zamieścić na schemacie niezbędne elementy wykonawcze i sterujące w układach systemów hydropneumatycznych oraz uzasadnić ich przeznaczenie,

3. Potrafi bezbłędnie obliczyć podstawowe parametry wybranych elementów systemów hydropneumatycznych,

4. Potrafi zaproponować metodykę wyznaczenia podstawowych parametrów i charakterystyk elementów systemów hydropneumatycznych

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który:

1. Potrafi bezbłędnie wykonać rysunek schematu funkcjonalnego systemów hydropneumatycznych,

2. Potrafi bezbłędnie zamieścić na schemacie niezbędne elementy wykonawcze i sterujące w układach systemów hydropneumatycznych oraz uzasadnić ich przeznaczenie,

3. Potrafi bezbłędnie obliczyć podstawowe parametry wybranych elementów systemów hydropneumatycznych.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

1. Potrafi bezbłędnie wykonać rysunek schematu funkcjonalnego systemów hydropneumatycznych,

2. Potrafi bezbłędnie zamieścić na schemacie niezbędne elementy wykonawcze i sterujące w układach systemów hydropneumatycznych oraz uzasadnić ich przeznaczenie,

3. Potrafi obliczyć podstawowe parametry wybranych elementów systemów hydropneumatycznych,

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów zdefiniowanych na ocenę dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)