Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSCSM-SJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język angielski
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; S 16/+ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

 studia pierwszego stopnia: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: aerodynamiki, konstrukcji, awioniki, uzbrojenia, napędów lotniczych, eksploatacji


 język angielski: znajomość języka na poziomie co najmniej wymagań B2 lub STANAGU 9001 dla kandydatów na ż.z.


Programy:

semestr trzeci / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Piotr ZALEWSKI, dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, mgr inż. Łukasz KISZKOWIAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 9

3. Udział w seminariach / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 19

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 62 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.=34 / 1,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 0,0 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja statków powietrznych. Podstawowe pojęcia z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu samolotu i śmigłowca. Budowa statku powietrznego: płatowiec i jego systemy, zespół napędowy, awionika, uzbrojenie lotnicze, urządzenia lotniskowe. Systemy bezzałogowe – wybrana terminologia. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna statku powietrznego.

Pełny opis:

lp tematyka zajęć liczba godzin wykł. /sem.

Aerodynamics and flight mechanics

1 Aerofoil, vortex lift, high lift devices, interference, delta wings, sweepback and forward wings, variable-sweep wings, canard configurations 1 1

Propulsion

2 Piston engines, jest engines, turbofans, 1 1

3 Propeller, blade, helicopter rotor 1 1

4 APU, FADEC –system 1 1

Structures and materials

5 Wing, fuselage, tail-unit, design, undercarriage and landing systems 1 1

6 Cockpit design, emergency escape system 1 1

7 Structural design, integral construction, aero elasticity 1 1

8. Materials: metals, metal alloys, composites, 1 1

Avionics

9. Communication systems, navigation systems 1 1

10. Flight control system: fly-by wire 1 1

11. Data-links, head-up and multi-function displays 1 1

Weapon Systems

12. Sensor and detectors: radar, IR, TV, EW, 1 1

13. Armament: air–to ground, air to air, fcs 1 1

Systems

14. Hydraulic system, electrical systems, APU 1 1

Maintenance and service procedures

15. Inspection procedures, Tools, Instruments 2

Literatura:

podstawowa:

P. Zalewski, materiały do zajeć z modułu

R. Whitford, Fundamentals of fighter design, 2000

D. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, Fourth Edition (AIAA Education) 4th Edition ISBN-13: 978-1563478291

Uzupełniająca:

R.E Ball, Fundamentals for aircraft combat survivability 2003

Efekty uczenia się:

W1 Zna podstawowe definicje i nazewnictwo angielsko języczne z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków powietrznych K_W10

U1 Potrafi przygotować i przedstawić prezentacje wyników zadania inżynierskiego (projektu, pracy końcowe) w języku angielskim K_U04

U2 Ma podstawę językową do dalszego doskonalenia zawodowego K_U05

U3 Potrafi stosować odpowiednie przepisy prawne w zakresie projektowania, produkcji i obsługiwania techniki lotniczej K_U18

U4 Potrafi czytać oraz interpretować angielsko-języczne przepisy prawne z zakresu projektowania, budowy i obsługiwania statków powietrznych K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia oraz ocen z seminariów

Seminaria zaliczane są na podstawie oceny aktywności studenta, tłumaczenia zadanych tekstów i streszczenia pracy końcowej oraz prezentacji samolotu lub jego podsystemu wykonanej przez studenta.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie oceny jakości prezentacji pracy końcowej studenta,

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie seminariów

efekty U1-U4 sprawdzenie podczas samodzielnych prezentacji na seminariach

efekty W1, podczas zaliczenia;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)