Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody syntezy i przetwarzania sygnałów radarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLRWNP-MSiPSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody syntezy i przetwarzania sygnałów radarowych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/Zo, L 4/Z, Razem: 20.

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:


Wybrane zagadnienia z radiolokacji / znajomość funkcjonalnej struktury radaru oraz opisu sygnału radarowego.

Programy:

II / Lotnictwo i kosmonautyka / grupa osobowa radiotechniczna

Autor:

dr inż. Czesław LEŚNIK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 15

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

3. Udział w laboratoriach / 4

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 6

5. Udział w konsultacjach / 10

6. Przygotowanie do zaliczenia / 24

7. Udział w zaliczeniu / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=30 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.=20 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką optymalnej filtracji liniowej, pojęciem radarowej funkcji nieoznaczoności, rodzajami radarowych sygnałów złożonych, z układami syntezy i kompresji sygnałów radarowych, układami filtracji dopplerowskiej oraz układami stabilizacji poziomu fałszywego alarmu.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne:

1. Filtracja optymalna. Radarowa funkcja nieoznaczoności. / 2

2. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową modulacją

i manipulacją częstotliwości. / 2

3. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową binarną

manipulacją fazy. / 2

4. Radarowe sygnały złożone z wewnątrzimpulsową

wielowartościową manipulacją fazy. / 2

5. Analogowe układy syntezy i kompresji sygnału.

Konwersja A-C i C-A sygnałów. / 2

6. Cyfrowe układy syntezy i kompresji sygnału. / 2

7. Dopplerowskie przetwarzanie sygnału echa radarowego.

Układy stabilizacji poziomu fałszywego alarmu. / 2

8. Istota radaru programowego. / 1 Zaliczenie przedmiotu. / 1

Metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

Laboratoria /metody dydaktyczne:

1. Badanie bryły nieoznaczoności wybranych sygnałów

radarowych. / 2

2. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją

i manipulacją częstotliwości. / 2

Metody dydaktyczne:

weryfikacja nabytej przez studentów wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych na stanowiskach komputerowych

Literatura:

podstawowa:

- Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

- Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons,

Hoboken, New Jersey, 2004.

uzupełniająca:

- Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory

and Application, Artech House, Boston, 1993.

- Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York,

1998.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku:

W1 / Wiedza nt. podstawowych parametrów oraz charakterystyk typowego radaru obserwacyjnego, zasad syntezy oraz przetwarzania sygnałów i danych radarowych. / RK_W02

U1 / Zrozumienie istoty pracy oraz właściwości typowego lądowego radaru obserwacyjnego, zrozumienie sensu podstawowych parametrów radaru i umiejętność ich oceny. / RK_U02

K1 / Zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie, umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób. /RK_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz sprawozdań dla każdego ćwiczenia.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia są pozytywne oceny

z efektów W1, U1, K1. Efekty U1, K1 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie odpowiedzi ustnych oraz na podstawie obserwacji aktywności, zaangażowania i postawy studenta.

Osiągnięcie efektu W1 jest sprawdzane poprzez pisemne kolokwium zaliczające. Kolokwium obejmuje cały zakres ujętego w sylabusie przedmiotu. Czas trwania kolokwium zaliczającego 45 min. Pytania wymagają odpowiedzi opisowych. Każde z pytań jest oceniane oddzielnie. Ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne pytania.

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- II semestr" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2024-12-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Leśnik
Prowadzący grup: Czesław Leśnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)