Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czujniki i przetworniki inteligentne II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLAWSM-CPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czujniki i przetworniki inteligentne II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C 10/z ; L 14/+ ; Razem: 40

Przedmioty wprowadzające:

wybrane działy fizyki / wymagania wstępne: znajomość podstaw teoretycznych fizyki atmosfery ziemskiej, umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów atmosfery ziemskiej oraz zastosowania odpowiednich praw i zasad fizycznych do rozwiązywania zagadnień fizyki atmosfery,

dynamika i sterowanie statków powietrznych / wymagania wstępne: znajomość podstaw teoretycznych dynamiki i systemów sterowania statków powietrznych, umiejętność analitycznego opisu właściwości dynamicznych jako obiektów sterowania,

projektowanie i optymalizacja konstrukcji lotniczych / wymagania wstępne: znajomość podstaw teoretycznych metod i procesów optymalizacji stosowanych w projektowaniu statków powietrznych, umiejętność projektowania elementów i zespołów statków powietrznych wykorzystując metody optymalizacji dla zapewnienia walorów jakościowych projektowanego obiektu,

techniki kosmiczne / wymagania wstępne: znajomość podstaw teoretycznych środowiska kosmicznego oraz znajomość wiedzy w zakresie trendów rozwojowych i podstaw budowy obiektów latających,

architektury systemów awionicznych / wymagania wstępne: znajomość podstaw teoretycznych z zakresu architektury i organizacji systemów awionicznych różnych typów statków powietrznych, podbudowa teoretyczna i uporządkowana wiedza z zakresu systemu i strategii eksploatacji wybranych systemów awionicznych.

Programy:

semestr drugi / lotnictwo i kosmonautyka / awionika

Autor:

mjr dr inż. Maciej HENZEL

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 15

3. Udział w ćwiczeniach / 10

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 10

5. Udział w laboratoriach / 14

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 21

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=44 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=35 / 1,0 ECTS

Skrócony opis:

Pojęcia podstawowe, definicje, cechy użytkowe czujników i przetworników inteligentnych. Zasada działania czujników pomiarowych podstawowych wielkości fizycznych. Technologie wykorzystywane do wytworzenia zintegrowanych czujników pomiarowych. Zintegrowane przetworniki pomiarowe i czujniki inteligentne. Konstrukcje zintegrowanych przetworników pomiarowych. Wyznaczanie, pomiar parametrów metrologicznych wybranych czujników i przetworników. Projektowanie obwodów elektronicznych zintegrowanych czujników pomiarowych, akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych oraz symulacja obwodów elektronicznych.

Pełny opis:

Wykład / w formie tradycyjnej z elementami techniki multimedialnej wraz z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2.

1. Pojęcia podstawowe, definicje, cechy użytkowe czujników i przetworników inteligentnych / 2;

2. Zasada działania czujników pomiarowych podstawowych wielkości fizycznych / 2;

3. Technologie wykorzystywane do wytworzenia zintegrowanych czujników i przetworników pomiarowych / 4;

4. Zintegrowane przetworniki pomiarowe i czujniki inteligentne – budowa i zasada działania / 4;

5. Konstrukcje zintegrowanych przetworników pomiarowych – przykłady układów wykorzystywanych w lotnictwie i kosmonautyce / 4.

Ćwiczenia / polegają na rozwiązywaniu zadań w celu utrwalenia wiedzy określonej efektami W1, W2 oraz opanowania umiejętności U1, U2.

1. Analiza błędów zintegrowanych przetworników i czujników pomiarowych / 2;

2. Wyznaczanie parametrów pomiarowych czujników przemieszczenia / 4;

3. Analiza współczesnych zintegrowanych systemów pomiarowych / 4;

4. Projektowanie i symulacja elektronicznych układów pomiarowych / 4.

Laboratoria / polegają na wykonywaniu przez grupę studentów pomiarów parametrów i charakterystyk układów wykonawczych i ich elementów w celu utrwalenia wiedzy określonej efektami W1,W2 oraz opanowania umiejętności U1,U2 i U3.

1. Pomiar charakterystyk i wyznaczanie parametrów wybranych czujników i przetworników pomiarowych / 4;

2. Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych z wybranych czujników i przetworników / 2;

3. Projektowanie obwodów elektronicznych zintegrowanych czujników pomiarowych / 4;

4. Symulacja elektronicznych układów pomiarowych / 4.

Literatura:

podstawowa:

1. Andrzej GAJEK, Zdzisław JUDA „Czujniki”,WKŁ,Warszawa2008.

2. Tadeusz SIDOR „Elektroniczne przetworniki pomiarowe”, AGH, Kraków2006, Sygnatura:65134.

3. Wiesław WINIECKI „Organizacja komputerowych systemów pomiarowych”, OW PW, Warszawa 2006, Sygnatura: 54429.

uzupełniająca:

1. Tomasz GRZEGORCZYK, Jacek JANISZEWSKI, Radosław TRĘBIŃSKI „Metrologia i teoria eksperymentu. Cz.1.”, WAT, Warszawa 2004, Sygnatura:59928

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie konstrukcji i procesów wytwarzania układów, urządzeń instalacji i systemów statku powietrznego w zakresie stosowanych czujników i przetworników inteligentnych, a także wpływu parametrów tych procesów na parametry konstrukcyjne i użytkowe / K2_W08, W_22J_7,

W2 / Zna trendy rozwojowe i najistotniejsze nowe osiągnięcia w lotnictwie i kosmonautyce w zakresie stosowanych czujników i przetworników inteligentnych i w mniejszym stopniu mechatroniki, automatyki, robotyki, elektroniki i telekomunikacji / K2_W10,

U1 / Potrafi ocenić i porównać zaawansowane rozwiązania projektowe oraz zaawansowane procesy wytwarzania układów, urządzeń, instalacji i systemów statków powietrznych w zakresie stosowanych czujników i przetworników inteligentnych ze względu na rodzaj misji i zadane kryteria użytkowe, ekonomiczne i bezpieczeństwa / K2_U07, U_22J_4,

U2 / potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów statku powietrznego w zakresie stosowanych czujników i przetworników inteligentnych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania – integrować wiedzę z dziedziny mechaniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) / K2_U14,

U3 / potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów statku powietrznego w zakresie stosowanych czujników i przetworników inteligentnych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania - wykorzystać właściwe metody, techniki i narzędzia (w tym techniki komputerowe), przystosowując poznane techniki i narzędzia do danego zadania lub modyfikując bądź opracowując nowe narzędzia / K2_U15.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Ćwiczenia audytoryjne polegają na rozwiązywaniu zadań w grupie lub indywidualnie w celu usystematyzowania wiedzy teoretycznej. Ich zaliczenie odbywa się na podstawie średniej z ocen z poszczególnych tematów, na które składa się ocena znajomości zagadnień teoretycznych oraz ocena metodyki i poprawności rozwiązywania zadań.

Ćwiczenia laboratoryjne polegają na wykonywaniu przez grupę studentów zadań projektowych i badań różnych rodzajów czujników i przetworników pomiarowych. Zaliczane są one na podstawie średniej z ocen z poszczególnych tematów ćwiczeń, na które składa się ocena znajomości zagadnień teoretycznych oraz ocena opracowanych wyników badań laboratoryjnych w formie pisemnych sprawozdań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)