Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lotnicze systemy nawigacyjne VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLAWSI-LSNg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lotnicze systemy nawigacyjne VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 28/+ ; C 26/+ ; L 20/+ ; Razem: 74

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania wstępne: teoria pola, pole magnetyczne i grawitacyjne.

Podstawy automatyki i automatyzacji/ wymagania wstępne: właściwości podstawowych członów dynamicznych.

Metrologia II / wymagania wstępne: pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

Mechanika lotu / wymagania wstępne: układy współrzędnych w lotnictwie, położenie statku powietrznego w układach współrzędnych.

Układy cyfrowe i mikroprocesorowe / wymagania wstępne: umiejętność programowania i projektowania systemu mikroprocesorowego.

Lotnicze systemy radioelektroniczne / wymagania wstępne: zasady pracy podstawowych konfiguracji systemów radionawigacyjnych, zasięg systemu.

Systemy awioniczne / wymagania wstępne: budowa i zasada działania podstawowych lotniczych przyrządów i układów pomiarowych, czujniki do pomiaru położenia przestrzennego statku powietrznego: autonomiczne systemy nawigacji, nieautonomiczne systemy nawigacyjne, Systemy i urządzenia wspomagające proces lądowania przyrządowego. Radiowysokościomierze, urządzenia kontroli i ostrzegania o zbliżaniu się do ziemi. Radary pogodowe, dopplerowskie, systemy nawigacji obszarowej.

Lotnicze układy pomiarowe i diagnostyczne / wymagania wstępne: teoria giroskopu, budowa giroskopu i ich podstawowe obszary zastosowania, sądy indukcyjne, pomiary aerometryczne.

Programowanie systemów i modułów awionicznych / wymagania wstępne: umiejętność programowania w języku wizualnym.


Programy:

semestr szósty / lotnictwo i kosmonautyka / awionika

Autor:

mgr inż. Bartosz BRZOZOWSKI, dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 28

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 14

3. Udział w ćwiczeniach / 26

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 26

5. Udział w laboratoriach / 20

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 30

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 151 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=81 / 3,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=50 / 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Zadania i podstawowe funkcje systemu nawigacji. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych lotniczych systemów nawigacyjnych. Pola geofizyczne wykorzystywane w nawigacji lotniczej. Kształt i odwzorowanie Ziemi. Rachuba czasu. Elementy astronomii. Podstawy astronawigacji. Mapy lotnicze. Nawigacyjne parametry wykonywania lotu. Ortodroma i loksodroma. Wykorzystanie pola magnetycznego do określania parametrów lotu. Bezwładnościowe systemy zliczania drogi. Inercjalne systemy nawigacyjne. Zintegrowane systemy nawigacji lotniczej. Wiadomości wstępne o radionawigacji. Dokładność wyznaczania pozycji w systemach radionawigacyjnych. Autonomiczne radioelektroniczne urządzenia nawigacyjne. Radioelektroniczne systemy bliskiej nawigacji. Satelitarne systemy nawigacji. Systemy

i urządzenia wspomagające proces lądowania.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacji z elementami animacji, z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań)

1. Rola i zadania nawigacji lotniczej. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja metod nawigacji. Struktura techniczna systemu nawigacyjnego. / 2

2. Kształt i odwzorowanie Ziemi. Pola geofizyczne ziemi. Plany, mapy i odwzorowania kartograficzne. Pomiar i rachuba czasu. / 2

3. Parametry i przyrządy nawigacyjne. Elementy astronomii. Podstawy astronawigacji. / 2

4. Przygotowanie nawigacyjne do wykonywania lotów. Nawigacyjne zasady wykonywania lotu. Obliczenia inżynieryjno-nawigacyjne. / 2

5. Magnetyczne i giroskopowe przyrządy kursowe. Systemy zliczania drogi. / 2

6. Podstawy teoretycznych inercjalnych systemów nawigacyjnych. Klasyfikacja i budowa inercjalnych systemów nawigacyjne - moduły IMU, AHRS i INS. / 2

7. Korelacyjno-ekstremalne systemy nawigacji. Zintegrowane systemy nawigacji. / 2

8. Wpływ błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i miejsca położenia obiektu. Obszar roboczy systemu radionawigacyjnego. /2

9. Podstawowe metody pomiaru kąta i odległości w systemach radionawigacyjnych. Źródła błędów systemów radionawigacyjnych. / 2

10. Satelitarne systemy nawigacyjne. Przeznaczenie, zasada działania. / 4

11. Budowa i zasada działania odbiornika GPS. / 2

12. Systemy GLONASS, GALILEO. / 2

13. Wykorzystanie GNSS w lotnictwie. / 2

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Pomiar i rachuba czasu. Wyznaczanie i obliczanie kursów oraz namiarów. / 2

2. Obliczanie drogi po loksodromie i ortodromie. / 2

3. Odczytywanie informacji z rocznika astronomicznego. Wyznaczanie lokalnego kąta godzinowego (LHA) oraz linii pozycyjnej LOP. / 2

4. Wyznaczenie pozycji z wykorzystaniem sekstantu. / 4

5. Wyznaczanie kursu i prędkości na podstawie nawigacyjnego trójkąta prędkości. / 2

6. Praktyczna obsługa komputera nawigacyjnego. / 2

7. Odczytywanie informacji zawartych na mapie lotniczej. /2

8. Przygotowanie planu lotu z wykorzystaniem mapy lotniczej. / 4

9. Pozyskiwanie wybranych parametrów nawigacyjnych za pomocą inercjalnych systemów nawigacyjnych. / 4

10. Wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem korelacyjno-ekstremalnego systemu nawigacji. / 2

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Badanie zintegrowanych systemów nawigacyjnych współczesnych statków powietrznych. / 2

2. Badanie korelacyjno-ekstremalnego systemu nawigacji dla BSP. / 2

3. Badanie elementów pomiarowych inercjalnych systemów nawigacji. /2

4. Pomiar kierunku metodą radioelektroniczną. / 2

5. Pomiary odległości metodami radioelektronicznymi. / 2

6. Analiza wpływu błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i miejsca położenia obiektu. Wyznaczanie obszarów roboczych systemu radionawigacyjnego. / 4

7. Badania funkcjonalno-eksploatacyjne odbiorników systemu GPS. / 2

8. Ocena błędów systemu GPS. /2

9. Badania odporności odbiorników systemu GPS na zakłócenia. / 2

Literatura:

podstawowa:

1. Ortyl Albert: Autonomiczne systemy nawigacji lotniczej. WAT, 2000;

2. Myron Kayton, Walter R. Fried: Avionics Navigation Systems, Wiley, 1997;

3. U.S. Department of Transportation: Advanced Avionics Handbook, FAA, 2009;

4. U.S. Department of Transportation: Flight Navigator Handbook, FAA, 2011;

5. C. Specht: System GPS, 2007;

6. M. Roszak, Podstawy radionawigacji, WAT, Warszawa, 1972;

7. Ortyl Albert: Lotnicze systemy nawigacyjne, ćwiczenia laboratoryjne: inercjalny system kursu i pionu typu IKW-8. WAT, Warszawa, 1995;

8. Sawicki Bohdan: Lotnicze systemy nawigacyjne, ćwiczenie laboratoryjne : System kursowy typu KS WAT, Warszawa, 1988;

9. Sawicki Bohdan: Lotnicze systemy nawigacyjne, ćwiczenie laboratoryjne : System kursowy KSI [skrypt], Warszawa, WAT, 1985.

uzupełniająca:

1. IGiK, Rocznik Astronomiczny na dany rok akademicki;

2. Wyrozumski Wacław: Podręcznik nawigacji lotniczej., WKŁ, 1984;

3. Majewska Pelagia, Pazio Andrzej: Nawigacja, WKŁ, 1968;

4. B.Parkinson,: Global Positioning System, Theory and Application, Progress in Astrononautics and Aeronautics, 1996.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wyposażenia pokładowego – lotniczych systemów nawigacyjnych. / K_W16

W2 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie rozumienia fizycznych podstaw działania układów, urządzeń i systemów nawigacyjnych statków powietrznych. / K_W18

W3 / Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych lotniczych systemów nawigacyjnych. / K_W19

W4 / Posiada wiedzę na temat lotniczych systemów nawigacyjnych. / W_22J_1

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i kart katalogowych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. / K_U01

U2 / Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku lotniczym, wykorzystując fachowe słownictwo polskie i angielskie, dotyczące lotniczych systemów nawigacyjnych. / K_U02

U3 / Potrafi rozwiązywać zadania techniczne w obszarze projektu wstępnego lub projektu koncepcyjnego lotniczego systemu nawigacyjnego. / K_U17

U4 / Potrafi wykorzystywać lotnicze systemy nawigacyjne będące na wyposażeniu lotnictwa Sił Powietrznych. / U_22J_3

U5 / Potrafi wykorzystywać lotnicze systemy nawigacyjne będące na wyposażeniu lotnictwa Sił Powietrznych. / U_22J_4

K1 / Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera lotnictwa, w tym jego wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen uzyskanych podczas samodzielnego wykonywania zadań na ćwiczeniach rachunkowych.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonania ćwiczeń laboratoryjnych oraz z wykonania i zaliczenia sprawozdania.

Efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzane są na egzaminie pisemnym oraz podczas analizy zadań na ćwiczeniach rachunkowych i podczas pytań kontrolnych na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekty U1, U2, U3, U4, U5 i K1 sprawdzane są w trakcie odpowiedzi i wykonywania zadań na ćwiczeniach rachunkowych oraz sprawdzenia przygotowania i realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, a także wykonania i obrony sprawozdań.

Praktyki zawodowe:

pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)