Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLACSM-PSK-i
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów komputerowych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

40 I 3 Wx; C+

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z przykładami rozwiązań, metoda seminaryjna

Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych: faza określania wymagań, faza modelowania, faza projektowania.

Obiektowe metody i techniki modelowania systemów informatycznych a strukturalne metody i techniki modelowania systemów informatycznych.

UML jako standard modelowania systemów informatycznych (diagram przypadków użycia, diagram klas, diagram czynności i scenariusze, diagram stanów).

Uszczegóławianie i dostosowywanie modelu do danego środowiska implementacyjnego.

Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych: cykl życia systemów informatycznych, fazy cyklu, modele cyklu.

Koncepcyjne i techniczne projektowanie systemu: Specyfikacje projektowe. Projektowanie interfejsu. Rezultaty analizy i projektowania. Dokumentowanie. Rola analityka systemowego i projektanta. Wspomaganie prac projektowych.

Testowanie systemu: Rodzaje testów. Prowadzenie procesu testowania i dokumentowanie. Udział użytkownika w procesie testowania systemu.

Wykorzystanie narzędzi CASE przy projektowaniu systemów informatycznych.

Ćwiczenia / metoda praktyczna

Proste przykłady użycia narzędzi CASE. Wprowadzenie do języka UML.

Ustalenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla zakresu odpowiedzialności projektowanego systemu, opis formularzowy wymagań.

Tworzenie podstawowego modelu strukturalnego. Przepływy danych i wzory dokumentów. Propozycje rejestrów danych.

Tworzenie szczegółowych modeli funkcjonalnych; specyfikacja funkcji. Modelowanie dynamiki systemu. Projektowanie interfejsu. Weryfikacja modeli.

Literatura:

Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M. Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 2007

Sommerville I. Software engineering 2003

Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M. Analiza i projektowanie obiektowe 1998

Roszkowski J. Structural analysis and programming. 2004

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)