Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane laboratorium statków powietrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLACSI-ZLSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane laboratorium statków powietrznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

L 74/+ ; Razem: 74

Przedmioty wprowadzające:

Silniki lotnicze i kosmiczne / znajomość zasad budowy, działania i zastosowania lotniczych zespołów napędowych.

Instalacje płatowcowe / znajomość zasad budowy i działania elementów wyposażenia i sterowania statków powietrznych.

Budowa statków powietrznych / znajomość zasad budowy podstawowych struktur wytrzymałościowych płatowców.Programy:

semestr siódmy / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

ppłk dr inż. Sławomir TKACZUK

Bilans ECTS:

1. Udział w laboratoriach / 74

2. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 1

3. Przygotowanie do zaliczenia / 1

4. Udział w konsultacjach / 1

5. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 78 / 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+4.+5.=76 / 3 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 1.+2.=75 / 3 ECTS


Skrócony opis:

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywania obsług statków powietrznych. Obsługi bieżące statków powietrznych. Obsługa zespołów płatowca samolotu i śmigłowca. Obsługa wyposażenia pokładowego statków powietrznych. Weryfikacja uszkodzeń i wymiana podzespołów płatowcowych. Kontrola głównych parametrów pracy poszczególnych systemów płatowcowych. Obsługi systemów i urządzeń awaryjnych statków powietrznych. Analiza parametrów pracy lotniczego zespołu napędowego na podstawie próby silnika.

Pełny opis:

1. Środki bezpieczeństwa - statek powietrzny i warsztat / 6

2. Obsługa podstawowa samolotu / 6

3. Obsługa podstawowa śmigłowca / 6

4. Niwelacja i wyważanie samolotu / 6

5. Obsługa zespołów płatowca statku powietrznego / 6

6. Procedury kontroli głównych parametrów sys. hydraulicznego i pneumatycznego sp / 6

7. Obsługa lotniczego zespołu napędowego / 6

8. Procedury kontroli parametrów pracy lotn. przyrządów pokładowych / 6

9. Obsługa systemów elektroenergetycznych statku powietrznego / 6

10. Obsługa systemu sterowania statku powietrznego / 6

11. Obsługa syst.uzbrojenia lotniczego i urządzeń ratowniczych sp / 6

12. Obsługa rejestratorów pokładowych / 8

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Kamiński, P. Szuster, Eksploatacja samolotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

2. K. Rutkowski, S. Woźniak, Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

3. Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. Laboratorium. Warszawa 2007, 63479

4. Aircraft wiring & electrical installation. Wayers Cave 2005

uzupełniająca:

1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Jak-40,

2. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu PZL-130,

3. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu TS-11,

4. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna śmigłowca Mi-2,

5. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Su-22.

Efekty uczenia się:

W1 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie konstrukcji wykorzystywanych podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych statków powietrznych, kryteriów i metod oceny stanu technicznego tych statków powietrznych/ K_W11

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów i układów wchodzących w skład wyposażenia pokładowego wykorzystywanych statków powietrznych / K_W16

W3 / ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania statków powietrznych niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania elementów, układów, urządzeń, instalacji i systemów statku powietrznego wykorzystywanych statków powietrznych podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych / K_W18

W4 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas obsługiwania statków powietrznych / K_W21

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi identyfikować i opisywać z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych elementy, układy, urządzenia, instalacje i systemy samolotu i śmigłowca/ K_U02; K_U07

U2 / potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami w celu planowania i realizacji pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy, układy, urządzenia i instalacje statku powietrznego / K_U08

U3 / potrafi obsługiwać podsystemy statków powietrznych zgodnie z wymaganymi przepisami dotyczącymi ciągłej zdatności, zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy takiej pracy / K_U16

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i pod-noszenia kompetencji zawodowych oraz konieczność rozwijania własnych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową/ K_K01

K2 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia;

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne;

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzenie wiedzy teoretycznej w trakcie ćwiczeń;

efekty U1, U2, U3, sprawdzenie umiejętności w trakcie ćwiczeń;

efekty W1, W3, U1, U2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)