Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody modelowania zjawisk balistyki wewnetrznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-ZMMZBW/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody modelowania zjawisk balistyki wewnetrznej
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Studia realizowane są dla studentów studiów indywidualnych - całość 52 godz., gdzie 13 godz. realizowanych jest pod kierunkiem nauczyciela.

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka: znajomość środowiska Matlab.

Mechanika: znajomość wybranych zagadnień mechaniki teoretycznej oraz zagadnień dotyczących opisu zachowania ośrodka ciągłego.


Programy:

Studia realizowane są dla studentów studiów indywidualnych

Autor:

kpt. dr inż. Bartosz Fikus

Bilans ECTS:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do zaawansowanych metod modelowania zjawisk balistyki końcowej z wykorzystaniem złożonych gazodynamicznych modeli balistyki, uwzględniających przepływy wielofazowe.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia mechaniki płynów.

Prawa zachowania dla ośrodka ciągłego. Opis ruchu ośrodka ciągłego. Związki konstytutywne dla ośrodków gazowych.

Gazodynamiczne jedno- i wielofazowe modele balistyki wewnętrznej.

Modele jednofazowe oraz wielofazowe. Sformułowanie warunków początkowych oraz brzegowych dla gazodynamicznego modelu balistyki wewnętrznej.

Podstawowe numeryczne metody rozwiązywania problemów gazodynamiki.

Metoda objętości skończonych, schematy numeryczne definiujące strumienie masy, pędu oraz energii. Uwzględnienie członów źródłowych.

Opracowanie jednowymiarowego jednofazowego modelu balistyki wewnętrznej.

Model jednowymiarowy PGBW. Implementacja schematu Rusanova do rozwiązania równań problemu głównego balistyki wewnętrznej. Zastosowanie środowiska Ansys Fluent do obliczeń balistyki wewnętrznej.

Literatura:

1. S. Torecki, Balistyka wewnętrzna, 1980.

E. Toro, Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, 2009.

Efekty uczenia się:

nie dotyczy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie wykonanego projektu modelu numerycznego balistyki wewnętrznej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)