Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do broni i amunicji I sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-WdBA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do broni i amunicji I sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, S 16/z; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

„Język angielski”/ podstawowa umiejętność porozumiewania się

„Konstrukcja broni strzeleckiej” / znajomość terminologii z zakresu budowy broni strzeleckiej

„Konstrukcja broni artyleryjskiej”/ znajomość terminologii z zakresu budowy broni artyleryjskiej

„Konstrukcja środków bojowych” / znajomość terminologii z zakresu budowy amunicji.


Programy:

I semestr / Mechatronika / Uzbrojenie i Elektronika

Autor:

płk dr inż. Przemysław Kupidura

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w seminariach / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 70

5. Udział w konsultacjach /2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=32 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=16 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu uzbrojenia

Pełny opis:

Wykład:

1. Klasyfikacja broni palnej / 2

2. Podstawowe terminy z zakresu broni strzeleckiej / 2

3. Podstawowe terminy z zakresu broni artyleryjskiej / 2

4. Podstawowe terminy z zakresu broni rakietowej / 2

5. Podstawowe terminy z zakresu środków bojowych / 2

6. Podstawowe terminy z zakresu balistyki / 2

7. Język techniczny stosowany w instrukcjach wojskowych / 2

Seminarium:

1. Opracowanie streszczeń i prezentowanie wyników prac w języku angielskim /16

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. R. Woźniaka, – „Ilustrowany słownik broni palnej” – Warszawa, WAT, 2004 r.;

Instrukcje angielskojęzyczne z zakresu budowy, użytkowania i naprawy uzbrojenia

Efekty uczenia się:

U1 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim / K2_U02

U2 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów / K2_U04

U3 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego / K2_U06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Seminaria zaliczane są na podstawie: przygotowanie streszczenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dotyczącej realizowanej pracy

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej;

warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie seminarium

efekt U1 sprawdzenie na zaliczeniu;

efekty U2, U3 - sprawdzenie podczas seminarium (indywidualna prezentacja)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)