Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie specjalistyczne - I sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie specjalistyczne - I sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

L 160/z; Razem 160

Przedmioty wprowadzające:

Technologia napraw uzbrojenia/Znajomość technologii oraz zasad przeprowadzania remontów sprzętu uzbrojenia. Umiejętność wykorzystywania oraz wytwarzania dokumentacji remontowej;

Eksploatacja i logistyka techniki uzbrojenia/Znajomość zasad eksploatacji sprzętu służby uzbrojenia i elektroniki. Umiejętność planowania eksploatacji UiSW oraz wytwarzania niezbędnej dokumentacji.

Zabezpieczenie techniczne w zakresie SUiE/Znajomość organizacji i zadań organów kierowania i elementów wykonawczych systemu zabezpieczenia technicznego wojsk;

Komputerowe wspomaganie eksploatacji/Umiejętność budowy aplikacji do zarządzania eksploatacją prostych i złożonych obiektów technicznych;

Programy:

I semestr / Mechatronika/ Uzbrojenie i Elektronika

Autor:

płk dr inż Mirosław Zahor

Bilans ECTS:

1. Udział w laboratoriach / 160

2. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 160 / 4 ETCS

3. Zajęcia z udziałem nauczycieli: 0 / 0 ETCS

4. Zajęcia o charakterze praktycznym: 160 / 4 ETCS

Skrócony opis:

Szkolenie specjalistyczne jest realizowane w formie praktyk w instytucjach podległych SSUiE IWspSZ - Rejonowych Bazach Logistycznych i jednostkach podległych. Celem szkoleń jest zapoznanie ze strukturą, dyslokacją i funkcjonowaniem pionu SUiE na szczeblu RBLog oraz praktyczna realizacja czynności logistycznych pod nadzorem żołnierzy/pracowników.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenia dokonuje się na podstawie sprawozdania z realizacji szkolenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)