Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów uzbrojenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-PSUz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów uzbrojenia
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/+, ĆW 16, L 16, P 10; Razem - 66

Przedmioty wprowadzające:

- Nazwa przedmiotu „Projektowanie i badania maszyn i mechanizmów”. Wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania, modelowania i badania obiektów technicznych oraz umiejętność analizy i syntezy mechanizmów.

- Nazwa przedmiotu „Komputerowa analiza konstrukcji”. Wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania programów inżynierskich do zadań konstrukcyjno-projektowych.


Programy:

SEMESTR II / Mechatronika / uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 24

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 15

3. Udział w ćwiczeniach – 16

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 16

5. Udział w laboratoriach – 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów – 16

7. Udział w projektach – 10

8. Samodzielne przygotowanie do projektów – 10

9. Udział w konsultacjach – 9

10. Przygotowanie do zaliczenia – 23

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 155 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli – 75 / 2,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym – 84 / 3 ECTSSkrócony opis:

Projektowanie broni automatycznej działającej na zasadzie odrzutu zamka i lufy oraz odprowadzenia gazów. Projektowanie luf broni palnej. Obliczenia wytrzymałościowe części broni. Projektowanie mechanizmów broni palnej: zamków, nasad, powrotników, oporników, odciążaczy, kołysek, łóż, urządzeń gazodynamicznych itp.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Pojęcie o współczesnym systemie uzbrojenia. Lufy współczesnej broni palnej. Zasady projektowania luf - 4W

2. Odrzut swobodny i hamowany. Stateczność broni - 4W

3. Zasady projektowania powrotników i oporników - 4W

4. Zasady projektowania odciążaczy, łóż, kołysek i urządzeń gazodynamicznych - 4W

5. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu zamka - 2W

6. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu lufy - 2W

7. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów przez boczny otwór w lufie - 2W

8. Zasady projektowania podstawowych mechanizmów automatycznej broni palnej - 2W

ĆWICZENIA

1. Obliczenia elementów odrzutu swobodnego i hamowanego oraz stateczności broni - 4C

2. Obliczenia odciążaczy i urządzeń gazodynamicznych - 2C

3. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odrzutu zamka - 2C

4. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odrzutu lufy - 2C

5. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów przez boczny otwór w lufie - 2C

6. Obliczenia podstawowych mechanizmów automatycznej broni palnej - 4C

LABORATORIA

1. Określanie parametrów odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej - 4L

2. Określanie parametrów odrzutu i powrotu broni artyleryjskiej - 4L

3. Badanie charakterystyk dynamicznych broni oraz węzła gazowego broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów - 4L

4. Badanie charakterystyk spustu broni strzeleckiej - 4L

PROJEKT

1. Projekt zespołu automatyki broni strzeleckiej - 10P

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

1. A.Ciepliński, R.Woźniak – „Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej’ – Lampart, Warszawa, 1997.

2. W.Furmanek, R.Woźniak – „Wprowadzenie w technikę wojskową. Broń lufowa” – WAT, Warszawa 2002.

3. K.Fedak, R.Stelmasiak, R.Woźniak – „Wybrane zagadnienia z wytrzymałości konstrukcji uzbrojenia” – WAT, Warszawa 2002.

4. H.Głowicki, S.Niezgodzki, S.Torecki – „Zasady konstrukcji automatycznej broni strzeleckiej” – WAT, Warszawa 1986.

5. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R.Woźniaka – „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, tom 1-4” – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001-2002.

2. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową P. Kupidury i M. Zahora – „Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły lądowe” – Bellona, Warszawa 2018.

3. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R.Woźniaka – „Praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej” – Bellona, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W1 - Zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego Szefostwu Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia - W_38T02_4

U1 - Potrafi opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki - U_38T02_2

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia i laboratoria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem zajęć.

Wykłady są prowadzone głównie w formie audiowizualnej z wykorzystaniem dostępnych wzorców konstrukcyjnych broni i jej elementów.

Ćwiczenia i laboratoria są związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Projekt polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania o charakterze projektowo-konstrukcyjnym.

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu pisemnego, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów i projektu.

Efekty W1 i U1 są sprawdzane podczas testu pisemnego

- 5,0 (bdb) - udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

- 4,0 (db) - udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

- 3,0 (dst) - udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Efekt W1 jest sprawdzany podczas ćwiczeń, laboratoriów i projektu:

- 5,0 (bdb) - zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

- 4,0 (db) - zna podstawy budowy i działania oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

- 3,0 (dst) - ma elementarną wiedzę na temat budowy, działania i zasad eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

Efekt U1 jest sprawdzany podczas ćwiczeń, laboratoriów i projektu:

- 5,0 (bdb) - potrafi bezbłędnie opracować wszystkie dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia

i elektroniki.

- 4,0 (db) - potrafi opracować (z drobnymi błędami) wszystkie dokumenty związane z eksploatacją sprzętu uzbrojenia i elektroniki oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki.

- 3,0 (dst) - potrafi opracować podstawowe dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki, bez popełniania rażących błędów.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)