Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów uzbrojenia - II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-PSU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów uzbrojenia - II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

semestr II - 76 (moduł +) - W/30; C/20; L/16; P/10

semestr III - 44 (moduł x) - W/30; C/14


RAZEM

120 - W/60; C/34; L/16; P/10

Przedmioty wprowadzające:

- nazwa przedmiotu „Projektowanie i badania maszyn i mechanizmów”. wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania, modelowania i badania obiektów technicznych oraz umiejętność analizy i syntezy mechanizmów.


- nazwa przedmiotu „Komputerowa analiza konstrukcji”. wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania programów inżynierskich do zadań konstrukcyjno-projektowych.


Programy:

mechatronika / uzbrojenie i elektronika

Autor:

ppłk dr inż. Wojciech Furmanek

dr hab inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT


Bilans ECTS:

SEMESTR II

1. Udział w wykładach - 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 30

3. Udział w ćwiczeniach - 20

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 20

5. Udział w laboratoriach - 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów - 16

7. Udział w projekcie - 10

8. Samodzielne przygotowanie do projektu - 10

9. Udział w konsultacjach - 13,4

10. Przygotowanie do zaliczenia - 30,4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta -195,8 / 7 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli - 89,4 / 3 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym - 92 / 3,5 ECTS


SEMESTR III

1. Udział w wykładach - 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 8

3. Udział w ćwiczeniach - 14

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 4

5. Udział w konsultacjach - 2,6

6. Przygotowanie do egzaminu - 8

7. Udział w egzaminie - 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 59,6 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli - 48,6 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym -18 / 0,5 ECTS


Skrócony opis:

SEMESTR II

Projektowanie broni automatycznej, działającej na zasadzie odrzutu zamka i lufy oraz odprowadzenia gazów. Projektowanie mechanizmów broni. Obliczenia wytrzymałościowe części broni.

SEMESTR III

Kryteria żyroskopowej i aerodynamicznej stabilizacji pocisku. Projektowanie części wiodącej pocisku. Obliczenia wytrzymałościowe i funkcjonalności wybranych elementów pocisków. Projektowanie nabojów strzeleckich. Specyfika projektowania amunicji moździerzowej, obliczenia wytrzymałościowe pocisku moździerzowego. Układy konstrukcyjne urządzeń inicjujących oraz mechanizmy w nich stosowane. Siły działające na elementy zapalnika. Warunki bezpieczeństwa i uzbrajania się zapalników. Projektowanie zapalników, określanie ich charakterystyk eksploatacyjnych oraz obliczenia wytrzymałościowe. Projektowanie elementów pirotechnicznych i elektrozapałów. Urządzenia optoelektroniczne w amunicji „inteligentnej”.

Pełny opis:

SEMESTR DRUGI

Wykłady

1. Pojęcie o współczesnym systemie uzbrojenia i broni automatycznej - 4W

2. Odrzut swobodny i hamowany - 4W

3. Stateczność broni - 2W

4. Zasady projektowania powrotników i oporników - 4W

5. Zasady projektowania odciążaczy i urządzeń gazodynamicznych broni - 4W

6. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu zamka - 2W

7. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu lufy - 2W

8. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów przez boczny otwór w lufie - 2W

9. Zasady projektowania mechanizmów zamykania i otwierania lufy oraz zespołów i mechanizmów ryglowych -2W

10. Zasady projektowania mechanizmów: wyciągania i wyrzucania łusek oraz zasilania -2W

11. Zasady projektowania mechanizmów uderzeniowych, spustowych i zabezpieczających -2W

Ćwiczenia

1. Obliczenia elementów odrzutu swobodnego i hamowanego - 4C

2. Obliczenia stateczności broni - 2C

3. Obliczenia powrotników i oporników - 8C

4. Obliczenia odciążaczy i urządzeń gazodynamicznych broni - 4C

5. Obliczenia mechanizmów uderzeniowych, spustowych i zabezpieczających -2C

Laboratoria

1. Określanie parametrów odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej - 4L

2. Określanie parametrów odrzutu i powrotu broni artyleryjskiej - 4L

3. Badanie charakterystyk dynamicznych broni oraz węzła gazowego broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów - 4L

4. Badanie charakterystyk spustu broni strzeleckiej - 2L

5. Badanie dwukomorowych układów miotających - 2L

Projekt

1. Projekt zespołu automatyki broni strzeleckiej - 10P

SEMESTR III

Wykłady

1. Wymagania taktyczno-techniczne, eksploatacyjne, konstrukcyjne i technologiczne stawiane nabojom strzeleckim i artyleryjskim - 2W

2. Siły działające na elementy naboju podczas strzału, na torze lotu i u celu - 2W

3. Charakterystyki konstrukcyjne i balistyczne pocisków oraz metody ich wyznaczania - 2W

4. Kryteria żyroskopowej i aerodynamicznej stabilizacji pocisku - 2W

5. Praca łuski podczas strzału - 2W

6. Projektowanie części wiodącej pocisków - 2W

7. Wytrzymałościowe projektowanie korpusu pocisku artyleryjskiego - 2W

8. Wytrzymałościowe projektowanie wybranych elementów pocisków artyleryjskich - 2W

9. Projektowanie amunicji moździerzowej i podkalibrowej - 2W

10. Określanie charakterystyk eksploatacyjnych i wytrzymałościowe projektowanie zapalników - 2W

11. Warunki bezpieczeństwa i pewności uzbrajania się zapalników - 2W

12. Układy konstrukcyjne urządzeń inicjujących oraz mechanizmy w nich stosowane - 2W

13. Projektowanie elementów pirotechnicznych i elektrozapałów - 2W

14. Charakterystyki konstrukcyjne urządzeń optoelektronicznych w amunicji „inteligentnej” - 2W

15. Krajowe i międzynarodowe dokumenty normatywne z zakresu projektowania i badania środków bojowych i ich elementów - 2W

Ćwiczenia

1. Obliczanie sił działających na pocisk i jego elementy - 2C

2. Określanie charakterystyk konstrukcyjnych pocisków - 2C

3. Obliczenia wytrzymałościowe parametrów stabilizacji pocisku - 2C

4. Obliczenia wytrzymałościowe elementów wiodących pocisków - 2C

5. Obliczenia wytrzymałościowe korpusów pocisków artyleryjskich - 2C

6. Obliczenia wytrzymałościowe wybranych elementów pocisków artyleryjskich - 2C

7. Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa i pewności uzbrajania się zapalników - 2C

Literatura:

Obowiązkowa

- A.Ciepliński, R.Woźniak – „Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej’ – Lampart, Warszawa, 1997.

- W.Furmanek, R.Woźniak – „Wprowadzenie w technikę wojskową. Broń lufowa” – Warszawa, WAT, 2002.

- K.Fedak, R.Stelmasiak, R.Woźniak – „Wybrane zagadnienia z wytrzymałości konstrukcji uzbrojenia” – Warszawa, WAT, 2002.

- H.Głowicki, S.Niezgodzki, S.Torecki – „Zasady konstrukcji automatycznej broni strzeleckiej” – Warszawa, WAT, 1986.

- S. Majewski, S. Niezgodzki, Podstawy projektowania amunicji, Warszawa, WAT, 1981.

- S. Derecki, E. Stor, Podstawy projektowania zapalników artyleryjskich, Warszawa, WAT, 1983.

- Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca

- Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R.Woźniaka – „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, tom 1-4” – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001-2002.

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego Szefostwu Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia (W_38T02_4),

U1- potrafi opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki (U_38T02_2).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia praktyczne i laboratoria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem zajęć.

Wykłady są prowadzone głównie w formie audiowizualnej.

Ćwiczenia praktyczne i laboratoria są związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Projekt polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania o charakterze projektowo-konstrukcyjnym.

SEMESTR II

Moduł kończy się zaliczeniem w formie testu pisemnego, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia modułu jest zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów i projektu.

Efekty W1 i U1 są sprawdzane na kolokwium

- 5,0 (bdb) - dzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 4,0 (db) - udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 3,0 (dst) - udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

Efekt W1 jest sprawdzany podczas ćwiczeń, laboratoriów i projektu

- 5,0 (bdb) - zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

- 4,0 (db) - zna podstawy budowy i działania oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

- 3,0 (dst) - ma elementarną wiedzę na temat budowy, działania i zasad eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego SUiE IWsp.

Efekt U1 jest sprawdzany podczas ćwiczeń, laboratoriów i projektu

- 5,0 (bdb) - potrafi bezbłędnie opracować wszystkie dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki.

- 4,0 (db) - potrafi opracować (z drobnymi błędami) wszystkie dokumenty związane z eksploatacją sprzętu uzbrojenia i elektroniki oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki.

- 3,0 (dst) - potrafi opracować podstawowe dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki, bez popełniania rażących błędów.

SEMESTR III

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium, a także uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pozytywnych ocen z odpowiedzi ustnych.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej, obejmującej zagadnienia z dziedziny projektowania środków bojowych oraz składa się z części ustnej, gdzie student musi wykazać się znajomością charakterystyk konstrukcyjnych środków bojowych oraz ich wpływem na bezpieczeństwo ich eksploatacji i bojowego użycia.

Efekt W1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń oraz w części pisemnej egzaminu.

- 5,0 (bdb) - zna zasady konstruowania środków bojowych, wpływ zastosowania poszczególnych rozwiązań na ich charakterystyki taktyczno-techniczne, eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo eksploatacji i pewność działania u celu.

- 4,0 (db) - zna najważniejsze zasady konstruowania środków bojowych, wpływ zastosowania poszczególnych rozwiązań na ich istotne charakterystyki taktyczno-techniczne, eksploatacyjne a także na bezpieczeństwo eksploatacji i pewność działania u celu.

- 3,0 (dst) - zna podstawowe zasady konstruowania środków bojowych, umie określić wpływ zastosowanych rozwiązań na bezpieczeństwo ich eksploatacji oraz potrafi oszacować ich podstawowe charakterystyki taktyczno-techniczne i eksploatacyjne.

Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń oraz w części ustnej egzaminu.

- 5,0 (bdb) - potrafi sformułować wymagania konstrukcyjne oraz taktyczno-techniczne dla poszczególnych kategorii środków bojowych, określić zasady ich eksploatacji z punktu widzenia bezpieczeństwa i utrzymania należytej sprawności działania.

- 4,0 (db) - potrafi sformułować najważniejsze wymagania konstrukcyjne oraz taktyczno-techniczne dla kluczowych kategorii środków bojowych, określić najważniejsze zasady ich eksploatacji z punktu widzenia bezpieczeństwa i utrzymania należytej sprawności

- 3,0 (dst) - potrafi sformułować podstawowe wymagania konstrukcyjne oraz taktyczno-techniczne dla poszczególnych kategorii środków bojowych, określić podstawowe zasady ich eksploatacji z punktu widzenia bezpieczeństwa i utrzymania należytej sprawności działania.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)