Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja szkolenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-OS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja szkolenia
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+

C 20/+

Przedmioty wprowadzające:

- nazwa przedmiotu „Komunikacja społeczna” / wymagania wstępne: znajomość zasad autoprezentacji, wystąpień publicznych i wygłaszania przemówień w sytuacjach służbowych,

- nazwa przedmiotu „Teoria i praktyka strzelań” / wymagania wstępne: znajomość zasad bezpieczeństwa podczas zajęć z bronią i amunicją oraz znajomość podstawowych zasad wykonywania strzelań,

- nazwa przedmiotu „Działalność szkoleniowa w wojsku” / wymagania wstępne: umiejętność planowania, organizowania i realizowania szkolenia na szczeblu plutonu.


Programy:

kierunek studiów: mechatronika

specjalność: uzbrojenie i elektronika


Autor:

mjr rez. mgr inż. Jacek BOŻEJKO

mjr dr inż. Wojciech KOPERSKI

płk rez. dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT


Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach - 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 15

3. Udział w ćwiczeniach - 20

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 10

5. Udział w konsultacjach - 7,5

6. Przygotowanie do zaliczenia - 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 102,5 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli - 2 ECTS

Zajęcia zo charakterze praktycznym - 1 ECTSSkrócony opis:

Organizacja szkolenia specjalistycznego personelu logistycznego.Zasady prezentacji i opracowywania materiałów dydaktycznych. Wojskowa baza szkoleniowa i jej bezpieczne wykorzystanie. Strzelnice wojskowe - typy, strefy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo eksploatacji. Pozostałe rodzaje strzelnic oraz systemy treningowe. Trenażery systemów uzbrojenia.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Wprowadzenie.

1.1. Podstawy prawne prowadzenia szkolenia specjalistycznego personel Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Organizacja szkolenia i specyfika wymagań stawianych personelowi. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - 2W

2. Wojskowa baza szkoleniowa

2.1. Trenażery systemów uzbrojenia. Klasyfikacja, wymagania i zastosowanie - 2W

2.2. Trenażery systemów artyleryjskich - 2W

2.3. Trenażery wykorzystywane w szkoleniu strzeleckim - 2W

2.4. Inne systemy wspomagające szkolenie. Kierunki rozwoju urządzeń szkolno-treningowych -2W

3. Strzelnice wojskowe

3.1. Strzelnice wojskowe – klasyfikacja, ogólna charakterystyka i przeznaczenie - 2W

3.2. Zasady konstrukcji podstawowych typów strzelnic wojskowych - 2W

3.3. Strefy bezpieczeństwa i ich weryfikacja - 2W

3.4. Konstrukcja urządzeń zabezpieczających strzelnicę - 2W

4. Podstawy prezentacji

4.1. Prezentacje w procesie komunikowania. Istota i funkcje prezentacji. Media prezentacyjne. Multimedia. Programy do tworzenia prezentacji - 4W

4.2. Materiały prezentacyjne. Zasady stosowania materiałów prezentacyjnych. Charakterystyka prezentacyjnych materiałów podręcznych. Grafika prezentacyjna - 2W

4.3. Metody prezentacji. Istota, rodzaj i podział metod prezentacyjnych. Środki aktywizujące stosowane w prezentacjach. Analiza metod prezentacyjnych. Aranżacje pomieszczeń prezentacyjnych - 2W

4.4. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji. Przygotowanie prezentera. Ogólna koncepcja prezentacji. Prowadzenie prezentacji. Postępowanie w przypadku zakłóceń - 4W

ĆWICZENIA

1. Praktyczne wykorzystanie trenażerów w szkoleniu artyleryjskim - 4C

2. Praktyczne wykorzystanie trenażerów w szkoleniu strzeleckim - 2C

3. Analiza i synteza konstrukcji urządzeń zabezpieczających strzelnicę - 4C

4. Wykorzystanie grafiki prezentacyjnej w procesie opracowywania materiałów dydaktycznych - 2C

5. Analiza metod prezentacyjnych - 4C

6. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji - 4C

Literatura:

PODSTAWOWA:

- "Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej", sygn. Szkol. 816/2009.

- "Katalog urządzeń szkolno-treningowych Wojsk Lądowych", sygn. Szkol. 762/95.

- "Poradnik metodyczny do szkolenia ogniowego działonowych-operatorów BWP-1 z wykorzystaniem urządzenia treningowego ORTLES-3", sygn. Szkol. 771/95.

- "Trenażer działonowego-operatora BWP ORTLES-3/M typ TSW-3", sygn. Szkol. 787/96.

- "Urządzenie treningowe operatorów wyrzutni 9P-133 przeciwpancernych pocisków kierowanych MAGURA-1. Instrukcja obsługi i eksploatacji", sygn. Szkol. 789/96.

- "Trenażer działonowego czołgu T-72 BESKID-2/M typ TWS-2. Instrukcja obsługi i eksploatacji", sygn. Szkol. 786/96.

- "Laserowy symulator strzelań CZANTORIA-1 typ PLS-1. Instrukcja obsługi i eksploatacji", sygn. DWLąd 2/97.

- "Instrukcja, Album terenowych obiektów szkoleniowych, cz. I i II", Szkol. 778/95, Sztab Generalny WP, Warszawa, 1995.

- "Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie", Dz.U. nr 132, poz. 1479 z 2001 r.

- "Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.03.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie", Dz.U. z dnia 14.04.2008 r.).

- "Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 02.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie", Dz.U. nr 103 z 1996 r., poz. 477 z późn. zmian.).

- G.Łasiński "Sztuka prezentacji", Wydawnictwo eMPi2, Poznań, 2000.

- J. Bednarek "Media w nauczaniu", Wydawnictwo MIKON, Warszawa, 2002.

- Materiały dydaktyczne przekazane przez wykładowców.

UZUPEŁNIAJĄCA:

- "Wytyczne Podsekretarza Stanu w MON do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji z 29.12.2009 r. w sprawie projektowania wojskowych strzelnic krytych", Kwat. Bud. 130/2010.

- "Ustawa z dnia 07.07.1994 r., Prawo budowlane", Dz.U.nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późn. zmian.

- B. Lunden, L. Rossel "Techniki prezentacji", Wyd. BL Info Polska Sp. z o.o., Gdańsk, 2003.

- A. Wiszniewsk "Sztuka mówienia", Wydawnictwo VIDEOGRAF II, Katowice, 2003,

- P. Mcgee, "Przemawianie doskonałe", Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2003.

- E. Lewandowska-Tarasiuk "W teatrze prezentacji", PW „Wiedza Powszechna”, Warszawa, 2005.

- Instrukcje sprzętowe producentów.

Efekty uczenia się:

U1 - umie organizować szkolenie w pododdziale oraz opracować i prowadzić dokumentację szkoleniową - U_38T02_7

K1 - przejawia szacunek i lojalność wobec przełożonych oraz jest wymagającym i sprawiedliwym w stosunku do podwładnych - K_38T02_1

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia są prowadzone metodami aktywizującymi, rozwijającymi

u studentów umiejętność dyskusji.

Wykłady są prowadzone głównie w formie audiowizualnej.

Ćwiczenia związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej.

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Efekt U1 jest sprawdzany na kolokwium pisemnym

Ocena 5 (bdb) - student udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocena 4 (db) - student udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Ocena 3 (dst) - student udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Efekt U1 jest sprawdzany podczas ćwiczeń

Ocena 5 (bdb) - student umie bardzo dobrze zorganizować szkolenie w pododdziale oraz potrafi bezbłędnie opracować i kompetentnie prowadzić dokumentację szkoleniową

Ocena 4 (db) - student umie dobrze zorganizować szkolenie w pododdziale, potrafi opracować i prowadzić dokumentację szkoleniową z drobnymi błędami

Ocena 3 (dst) - student umie w stopniu dostatecznym zorganizować szkolenie w pododdziale, potrafi opracować i prowadzić dokumentację szkoleniową, lecz z pewnymi problemami

Efekt K1 jest sprawdzany w czasie ćwiczeń i wykładów, podczas których student ma wykazać się szacunkiem i lojalnością wobec przełożonych (wykładowców), oraz tym, że jest wymagającym i sprawiedliwym w stosunku do podwładnych, występując w roli przełożonego kierującego pracą zespołu zadaniowego podczas realizacji ćwiczeń grupowych.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z programem studiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)