Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie broni i amunicji III sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-BBiA19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie broni i amunicji III sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W18, C8, L16, S4 (zaliczenie z oceną modułu); razem: 46 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

 nazwa przedmiotu „Projektowanie systemów uzbrojenia I”. Wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania zespołów i mechanizmów uzbrojenia.

 nazwa przedmiotu „Projektowanie systemów uzbrojenia II”. Wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania i bezpiecznej eksploatacji amunicji.Programy:

Semestr III / mechatronika / uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 8

3. Udział w ćwiczeniach – 8

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 4

5. Udział w seminarium – 4

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium – 4

7. Udział w laboratoriach – 16

8. Przygotowanie do laboratoriów – 4

9. Udział w konsultacjach – 14

10. Przygotowanie do zaliczenia – 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli – 60 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze naukowym – 60 / 2 ECTS


Skrócony opis:

Zasady bezpieczeństwa podczas badań. Przepisy normujące problematykę badań broni i amunicji. Zasady opracowywania wymagań sprzętowych i założeń taktyczno-technicznych. Klasyfikacja i charakterystyka badań uzbrojenia. Programy i dokumentacja badań. Podstawowe charakterystyki uzbrojenia będące przedmiotem badań.

Pełny opis:

Wykłady

1. Zasady bezpieczeństwa podczas badań. Przepisy normujące problematykę badań broni i amunicji. Akredytacja i certyfikacja laboratoriów. Zasady opracowywania wymagań sprzętowych i założeń taktyczno-technicznych – 4W

2. Klasyfikacja badań uzbrojenia. Charakterystyka badań patentowych, specjalistycznych, kontrolnych i eksploatacyjnych – 2W

3. Charakterystyka badań laboratoryjnych i poligonowych oraz badań: wstępnych, kwalifikacyjnych, zdawczo-odbiorczych partii próbnej i eksploatacyjno-wojskowych. Testowanie gotowych wzorów uzbrojenia – 4W

4. Programy i dokumentacja badań. Opracowanie wyników badań i wnioskowanie – 2W

5. Specyfika prowadzenia badań: broni strzeleckiej, broni artyleryjskiej, systemów kierowania ogniem i urządzeń optoelektronicznych stosowanych

w uzbrojeniu. Podstawowe charakterystyki uzbrojenia będące przedmiotem badań – 4W

6. Specyfika badań amunicji. Podstawowe charakterystyki amunicji będące przedmiotem badań – 2W

Ćwiczenia

1. Opracowanie wymagań sprzętowych i założeń taktyczno-technicznych – 4C

2. Opracowanie dokumentacja badań – 4C

Laboratoria

1. Badanie efektywności hamulców wylotowych – 4L

2. Doświadczalne określanie charakterystyk konstrukcyjnych pocisku – 4L

3. Pomiar prędkości palenia się ścieżek pirotechnicznych – 2L

4. Badania celności i skupienia pocisków – 2L

5. Doświadczalne sprawdzanie poprawności uzbrajania zapalników – 4L

Seminaria

1. Referowanie i dyskutowanie opracowanych wymagań sprzętowych i założeń taktyczno-technicznych oraz dokumentacji badań – 4S

Literatura:

Podstawowa

1. R. Kamiński, J. Kijewski, M. Zahor – „Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Projektowanie broni””– Zakład Konstrukcji Specjalnych WAT, Warszawa 2006 r. (praca niepublikowana, dostępna w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych WAT).

2. Praca zespołowa – „Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. I” – WAT, Warszawa 1976 r. sygn. S-39031.

3. Praca zespołowa – „Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. II” – WAT, Warszawa 1980 r. sygn. S-42581.

4. Normy Obronne wskazane przez wykładowcę.

5. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca

1. A. Ciepliński, R. Woźniak – „Encyklopedia współczesnej broni palnej’ – WiS, Warszawa 1995 r. – sygn. 52051

Efekty uczenia się:

W1 – Zna uwarunkowania konstrukcyjne oraz zasady projektowania sprzętu uzbrojenia W_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie wyników testu pisemnego, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń, seminarium i laboratoriów.

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem zajęć.

Wykłady prowadzone głównie w formie audiowizualnej.

Ćwiczenia praktyczne są związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Seminaria polegają na prezentacji tematu opracowanego przez studenta.

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie średniej z pozytywnych ocen uzyskanych z testu, ćwiczeń i seminariów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń, laboratoriów i seminariów.

Efekt W1 jest sprawdzany podczas wykładów (pytania kontrolne i test), ćwiczeń i seminariów.

Ocena z testu:

- 5,0 (bdb) – student udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

- 4,5 (db+) – student udzielił minimum 83% poprawnych odpowiedzi.

- 4,0 (db) – student udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

- 3,5 (dst+) – student udzielił minimum 68% poprawnych odpowiedzi.

- 3,0 (dst) – student udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)