Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie broni i amunicji III sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-BBiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie broni i amunicji III sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

18W, 8C, 16L, 4S; razem 46 (zaliczenie modułu z oceną)

Przedmioty wprowadzające:

- nazwa przedmiotu „Projektowanie i badania maszyn i mechanizmów”. Wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania, modelowania i badania obiektów technicznych oraz umiejętność analizy i syntezy mechanizmów.

- nazwa przedmiotu „Projektowanie systemów uzbrojenia”. Wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania zespołów i mechanizmów uzbrojenia.


Programy:

Mechatronika, uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 10

3. Udział w ćwiczeniach – 8

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 5

5. Udział w seminarium – 4

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium – 4

7. Udział w laboratoriach – 16

8. Przygotowanie do laboratoriów – 10

9. Udział w konsultacjach – 5

10. Przygotowanie do zaliczenia – 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 95 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli – 51 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym – 57 / 2 ECTS

Skrócony opis:

Zasady bezpieczeństwa podczas badań. Przepisy normujące problematykę badań broni i amunicji. Zasady opracowywania wymagań i założeń taktyczno-technicznych. Klasyfikacja i charakterystyka badań uzbrojenia. Programy i dokumentacja badań. Podstawowe charakterystyki uzbrojenia będące przedmiotem badań.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Zasady bezpieczeństwa podczas badań. Przepisy normujące problematykę badań broni i amunicji. Zasady opracowywania wymagań i założeń taktyczno-technicznych - 4W

2. Klasyfikacja badań uzbrojenia. Charakterystyka badań patentowych, specjalistycznych, kontrolnych i eksploatacyjnych - 2W

3. Charakterystyka badań laboratoryjnych i poligonowych oraz badań: wstępnych, kwalifikacyjnych, zdawczo-odbiorczych partii próbnej i eksploatacyjno-wojskowych. Testowanie gotowych wzorów uzbrojenia - 4W

4. Programy i dokumentacja badań. Opracowanie wyników badań i wnioskowanie - 2W

5. Specyfika prowadzenia badań: broni strzeleckiej, broni artyleryjskiej, systemów kierowania ogniem i urządzeń optoelektronicznych stosowanych

w uzbrojeniu. Podstawowe charakterystyki uzbrojenia będące przedmiotem badań - 4W

6. Specyfika badań amunicji. Podstawowe charakterystyki amunicji będące przedmiotem badań - 2W

ĆWICZENIA

1. Opracowanie wymagań i założeń taktyczno-technicznych - 4C

2. Opracowanie dokumentacja badań - 4C

LABORATORIA

1. Badanie efektywności hamulców wylotowych - 4L

2. Doświadczalne określanie charakterystyk konstrukcyjnych pocisku - 4L

3. Pomiar prędkości palenia się ścieżek pirotechnicznych - 2L

4. Badania celności i skupienia pocisków - 2L

5. Doświadczalne sprawdzanie poprawności uzbrajania zapalników - 4L

SEMINARIA

1. Referowanie i dyskutowanie opracowanych wymagań i załaożeń taktyczno-technicznych oraz dokumentacji badań - 4S

Literatura:

Obowiązkowa

1. R. Kamiński, J. Kijewski, M. Zahor – „Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Projektowanie broni””– Zakład Konstrukcji Specjalnych WAT, Warszawa 2006 r. (praca niepublikowana, dostępna w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych WAT).

2. Praca zespołowa – „Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. I” – WAT, Warszawa 1976 r. sygn. S-39031.

3. Praca zespołowa – „Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. II” – WAT, Warszawa 1980 r. sygn. S-42581.

4. Normy Obronne wskazane przez wykładowcę.

5. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca:

1. A. Ciepliński, R. Woźniak – „Encyklopedia współczesnej broni palnej’ – WiS, Warszawa 1995 r. – sygn. 52051;

Efekty uczenia się:

W1 - Zna uwarunkowania konstrukcyjne oraz zasady projektowania sprzętu uzbrojenia W_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie wyników testu pisemnego, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń, seminarium i laboratoriów.

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem zajęć.

Wykłady prowadzone głównie w formie audiowizualnej.

Ćwiczenia praktyczne są związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Seminaria polegają na prezentacji tematu opracowanego przez studenta.

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie średniej z pozytywnych ocen uzyskanych z testu, ćwiczeń i seminariów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń, laboratoriów i seminariów.

Efekt W1 jest sprawdzany podczas wykładów (pytania kontrolne i test), ćwiczeń i seminariów.

Ocena z testu:

- 5,0 (bdb) – student udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

- 4,5 (db+) – student udzielił minimum 83% poprawnych odpowiedzi.

- 4,0 (db) – student udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

- 3,5 (dst+) – student udzielił minimum 68% poprawnych odpowiedzi.

- 3,0 (dst) – student udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)