Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia napraw uzbrojenia V sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-TNUz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia napraw uzbrojenia V sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 40X, C / 20+ L / 12+, P / 4+, S /4z , Razem; 80

Przedmioty wprowadzające:

„Konstrukcja broni strzeleckiej ”,”Konstrukcja broni artyleryjskiej” Wymagania wstępne: znajomość budowy zasad działania broni strzeleckiej i artyleryjskiej”;

„Konstrukcja środków bojowych”

Wymagania wstępne: znajomość budowy i właściwości amunicji oraz jej zastosowań.


Programy:

Uzbrojenie i Elektronika

Autor:

mjr dr inż Wojciech KOPERSKI

Bilans ECTS:

aktywność/ obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach/ 40

2. Udział w ćwiczeniach/ 20

3. Udział w laboratoriach/ 12

4. Samodzielne przygotowanie projektu/ 20

5. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń /40

6. Udział w konsultacjach/4

7. Udział w projekcie/ 4

8. Udział w seminarium 4

9. samodzielne przygotowanie się do seminarium/ 20

10. Przygotowanie do zaliczenia/ 15

11. Udział w zaliczeniu: 1

Sumaryczne obciążenie studenta: 180 / 7 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+6.+7.+ 8.+11. = 85/ 3 ETCS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+8. = 36 / 1 ETCS

Skrócony opis:

Niezawodność i trwałość uzbrojenia

Typowe mechanizmy zużywania i uszkadzania się uzbrojenia

Badania i ocena niezawodności i trwałości uzbrojenia Metody zapobiega-nia procesom degradacji uzbrojenia. Typowe procedury stosowane w technologii napraw uzbrojenia Elementy trybologii dotyczące uzbrojenia. Organizacja i metody napraw i przeglądów sprzętu uzbrojenia. Prace ob-sługowe i naprawcze sprzętu uzbrojenia. Zasady przeprowadzania prze-glądów technicznych. Planowanie i organizacja przeglądów i napraw uzbrojenia Nieniszczące badania stopnia zużycia luf Przegląd techniczny wybranych typów uzbrojenia Nieniszczące badania stopnia zużycia luf

Badania z wykorzystaniem defektoskopii, penetracyjne, magnetyczne i ultradźwiękowe Defektacja i weryfikacja wybranych typów uzbrojenia Ba-danie wybranych charakterystyk uzbrojenia o różnych stopniach zużycia

Pełny opis:

Wykłady:

1.Niezawodność i trwałość uzbrojenia /2

2.Typowe mechanizmy zużywania i uszkadzania się uzbrojenia./2

3.Badania i ocena niezawodności i trwałości uzbrojenia/2

4.Metody zapobiegania procesom degradacji uzbrojenia/ 2

5.Typowe procedury stosowane w technologii napraw uzbrojenia/ 4

6.Elementy trybologii dotyczące uzbrojenia. Metody defektacji i weryfikacji części uzbrojenia/ 2

7.Organizacja i metody napraw i przeglądów sprzętu uzbrojenia. Prace obsługowe i naprawcze sprzętu uzbrojenia/ 2

8.Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych. Planowanie i organizacja przeglądów i napraw uzbrojenia/2

9.Nieniszczące badania stopnia zużycia luf/ 2

10.Badania z wykorzystaniem defektoskopii, penetracyjne, magnetyczne i ultradźwiękowe/2

11.Przegląd techniczny wybranych typów uzbrojenia/2

Ćwiczenia:

1.Badania i ocena niezawodności i trwałości uzbrojenia /2

2.Organizacja i metody napraw i przeglądów sprzętu uzbrojenia. Prace obsługowe i naprawcze sprzętu uzbrojenia/2

3.Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych. Planowanie i organizacja przeglądów i napraw uzbrojenia/4

4.Nieniszczące badania stopnia zużycia luf/4

5.Badania z wykorzystaniem defektoskopii, penetra-cyjne, magnetyczne i ultradźwiękowe/ 4

6.Przegląd techniczny wybranych typów uzbrojenia/4

Seminarium:

1.Organizacja i metody napraw i przeglądów sprzętu uzbrojenia. Prace obsługowe i naprawcze sprzętu uzbrojenia/2

2.Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych. Planowanie i organizacja przeglądów i napraw uzbrojenia/2

Laboratorium:

1.Nieniszczące badania stopnia zużycia luf/2

2.Badania z wykorzystaniem defektoskopii, penetracyjne, magnetyczne i ultradźwiękowe/4

3.Przegląd techniczny wybranych typów uzbrojenia/2

4. Defektacja i weryfikacja wybranych typów uzbrojenia/2

5. Badanie wybranych charakterystyk uzbrojenia o różnych stopniach zużycia/2

Projekt:

1.Projekt procesu naprawy wybranego typu uzbrojenia/4

Literatura:

podstawowa

Idziaszek Z. Materiały do skryptu Niezawodność i trwałość obiektów 2010r.

Macha E., Niezawodność maszyn, 2001 r.

Skrzypek J., Podstawy mechaniki uszkodzeń, 2006 r.

Tomaszek H., Wróblewski M., Podstawy oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego, 2001 r.

MON Uzbr.2430/86, Przewodnik technologiczny obsługiwania technicz-nego nr 1 amunicji artyleryjskiej, przechowywanej w oddziałach gospo-darczych i związkach taktycznych,

1987 r.

MON Uzbr.2417/86, Przewodnik technologiczny obsługiwania technicz-nego nr 1 amunicji strzeleckiej, granatów ręcznych i nabojów do granat-ników przeciwpancernych,

uzupełniająca:

Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji cz. II, WAT 1987 r.

Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji cz. III, WAT 1973 r.

M. Brzeziński, Logistyka wojsk lądowych, 1996 r.

Efekty uczenia się:

W1- ma wiedzę w zakresie znajomości podstaw procesów technologicz-nych stosowanych przy naprawie uzbrojenia W_38T02_5

U1 posiada umiejętność diagnozowania niesprawności uzbrojenia,

zna problematykę napraw uzbrojenia, w tym sposoby planowania

i realizacji napraw i obsługiwań uzbrojenia U_38T02-_4

U2 potrafi zaprojektować proces technologiczny naprawy dla różnych typów broni, potrafi określić zakres i sposób przeprowadzenia naprawy uzbrojenia U_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

fekt W1 sprawdzany jest na teście pisemnym:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 60 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 91 ÷ 95% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 96% poprawnych odpowiedzi.

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach i laboratoriach.

Ocena Opis umiejętności

- 3,0(dst) Potrafi trafnie diagnozować podstawowe typowe niesprawności broni i amunicji.

Potrafi przedstawić koncepcję prostego procesu naprawy uzbrojenia, potrafi zestawić stanowisko obsługowo-naprawcze dla broni strzeleckiej

- 4,0(db) Potrafi trafnie diagnozować podstawowe typowe niesprawności broni i amunicji. Potrafi określić przyczynę powstania niesprawności. Potrafi zaplanować proces naprawy danego typu broni we wskazanym okresie czasu. Potrafi zaprojektować stanowisko do obsługiwań i napraw broni strzeleckiej.

- 5,0(bdb) Potrafi trafnie diagnozować niesprawności broni i amunicji. Potrafi określić przyczynę po-wstania niesprawności. Potrafi zaplanować proces naprawy danego typu broni we wskazanym okresie czasu. Potrafi zaprojektować stanowisko do stanowisko do obsługiwań i napraw broni strzeleckiej i broni artyleryjskiej. Potrafi określić zakres i cel napraw broni strzeleckiej i broni artyleryjskiej a także opracować dokumentację naprawczą.

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach, projekcie i seminarium.

Ocena Opis umiejętności

- 3,0(dst) Potrafi dobrać i opracować prosty system napraw i obsługiwania indywidualnej broni strzeleckiej. Potrafi prowadzić dokumentację remontową sprzętu.

- 4,0(db) Potrafi opracować dokumentację naprawczą, potrafi zaprojektować system naprawy i przeglądów technicznych broni strzeleckiej oraz sporządzić harmonogram naprawy sprzętu.

- 5,0 (bdb) Potrafi opracować dokumentację naprawczą, potrafi zaprojektować system naprawczy i przeglądów technicznych broni strzeleckiej oraz sporządzić harmonogram naprawy sprzętu. Potrafi optymalizować strukturę systemu naprawczego na podstawie własnych badań i doświadczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)