Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka - szkolenie specjalistyczne - IV sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-PR4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka - szkolenie specjalistyczne - IV sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Szkolenie specjalistyczne realizowane jest w formie praktyki trwającej 4 tygodnie, co stanowi odpowiednik:

L 160/z; Razem 160

Przedmioty wprowadzające:

Teoria i praktyka strzelań - I / Rozumienie istoty działania broni strzeleckiej, definiowanie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią i amunicją

Podstawy eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) / Rozumienie zasad eksploatacji UiSW; przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania UiSW; umiejętność identyfikowania przyczyn oraz zapobieganie wypadkom z bronią i amunicją

Programy:

IV semestr/Mechatronika/Uzbrojenie i Elektronika

Autor:

płk dr inż Mirosław Zahor

Bilans ECTS:

1. Udział w laboratoriach / 160

2. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 160 / 4 ETCS

3. Zajęcia z udziałem nauczycieli: 0 / 0 ETCS

4. Zajęcia o charakterze praktycznym: 160 / 4 ETCS

Skrócony opis:

Szkolenie specjalistyczne realizowane w Rejonowych Warsztatach Technicznych. Podchorążowie wykonują pod nadzorem pracownika Warsztatów prace obsługowe przy sprzęcie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenia dokonuje się na podstawie sprawozdania z realizacji szkolenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)