Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Balistyka zewnętrzna i teoria strzelania I - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-BZiTS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balistyka zewnętrzna i teoria strzelania I - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+ ; C 8/+ ; L 2/+ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / Znajomość rachunku macierzowego, geometrii analitycznej oraz elementów rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

Mechanika / Znajomość kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz podstaw mechaniki analitycznej.

Fizyka / Znajomość podstaw mechaniki płynów.


Programy:

semestr VI / kierunek: Mechatronika / specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Leszek Baranowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 10

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 8

5. Udział w laboratoriach / 2

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 4

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do egzaminu / 20

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 56 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 7. + 9. = 34 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5. + 6. = 6 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Podstawowe problemy balistyki zewnętrznej. Układy odniesienia i ich macierze transformacji. Charakterystyki geometryczne i masowo-bezwładnościowe obiektów latających (OL). Parametry ośrodka ruchu pocisków i rakiet. Siły i momenty sił zewnętrznych działające na pociski i rakiety w locie.Metodyka wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych OL. Podstawowe twierdzenia dynamiki ciała sztywnego o zmiennej masie.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

1. Metody badań właściwości dynamicznych obiektów latających / 2.

2. Układy odniesienia stosowane w badaniach teoretycznych właściwości ruchu obiektów latających OL / 2.

3. Zasady wyznaczania składowych prędkości kątowych wynikających z obrotu układów odniesienia / 2.

4. Charakterystyki ośrodka ruchu OL / 2.

5. Podstawowe charakterystyki struktury OL / 1.

6. Pole grawitacyjne Ziemi / 1.

7. Siła aerodynamiczna i jej moment / 2.

8. Zasady obliczania podstawowych charakterystyk aerodynamicznych złożonego OL w oparciu o charakterystyki jego izolowanych elementów / 4.

9. Zasady dynamiki ciała sztywnego o zmiennej masie / 2.

10. Metodyka zestawiania równań ruchu swobodnego obiektu latającego w układach związanych z Ziemią i z obiektem / 2.

Ćwiczenia audytoryjne / metoda werbalno-praktyczna

1. Wyprowadzanie macierzy transformacji i wykorzystanie ich do obliczania składowych wektora w różnych układach odniesienia / 2.

2. Obliczanie składowych wektora prędkości kątowej OL w różnych układach odniesienia / 2.

3. Obliczanie wybranych charakterystyk aerodynamicznych osiowo-symetrycznych OL / 2.

4. Obliczanie prędkości i przyspieszeń w ruchu złożonym / 2.

Laboratoria / metoda praktyczna z wykorzystaniem tunelu balistycznego

1. Wyznaczanie współczynnika oporu powietrza pocisku strzeleckiego metodą strzelań / 2.

Literatura:

podstawowa:

1. Józef Gacek, Mirosław Glapski, „Balistyka zewnętrzna i dynamika

lotu”, S-56115

2. Zbigniew Leciejewski, Włodzimierz Sobczak, Zbigniew Surma,

„Balistyka wewnętrzna – ćwiczenia laboratoryjne”, S-54186

uzupełniająca:

1. Józef Gacek, „Balistyka zewnętrzna. Cz. I”, Syg. 56034

Efekty uczenia się:

W1 / umie rozwiązywać problemy balistyki zewnętrznej w oparciu o prawa mechaniki klasycznej / W_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na zal/nzal.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: opracowanego sprawozdania.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych oraz opracowanie poprawnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt W1 sprawdzany jest na egzaminie oraz w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)