Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Balistyka zewnętrzna i teoria strzelania V sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-BZiTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balistyka zewnętrzna i teoria strzelania V sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 38/+ ; C 20/+ ; L 2/z ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / Znajomość rachunku macierzowego, geometrii analitycznej oraz elementów rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej.

Mechanika / Znajomość kinematyki i dynamiki punktu materialnego oraz podstaw mechaniki analitycznej.

Fizyka / Znajomość podstaw mechaniki płynów.


Programy:

semestr V / kierunek: Mechatronika / specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Leszek Baranowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 38

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 14

3. Udział w ćwiczeniach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 20

5. Udział w laboratoriach / 2

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 4

7. Udział w konsultacjach / 5

8. Przygotowanie do egzaminu / 20

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 125 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 7. + 9. = 67 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5. + 6. = 6 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Podstawy modelowania fizycznego i matematycznego lotu pocisków i rakiet, siły działające na pocisk podczas lotu w atmosferze ziemskiej, właściwości toru lotu pocisku, stateczność statyczna i dynamiczna pocisków i rakiet, podstawowe wiadomości z teorii strzelania i systemów kierowania ogniem artylerii naziemnej.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

1. Metody badań właściwości dynamicznych obiektów latających / 2.

2. Układy odniesienia stosowane w badaniach teoretycznych właściwości ruchu obiektów latających OL / 2.

3. Zasady wyznaczania składowych prędkości kątowych wynikających z obrotu układów odniesienia / 2.

4. Charakterystyki ośrodka ruchu OL / 2.

5. Podstawowe charakterystyki struktury OL / 1.

6. Pole grawitacyjne Ziemi / 1.

7. Siła aerodynamiczna i jej moment / 2.

8. Zasady obliczania podstawowych charakterystyk aerodynamicznych złożonego OL w oparciu o charakterystyki jego izolowanych elementów / 3.

9. Zasady dynamiki ciała sztywnego o zmiennej masie / 2.

10. Metodyka zestawiania równań ruchu swobodnego obiektu latającego w układach związanych z Ziemią i z obiektem / 2.

11. Metody upraszczania równań ruchu OL / 3.

12. Właściwości trajektorii lotu pocisków niekierowanych w atmosferze ziemskiej / 2.

13. Równania ruchu pocisków artyleryjskich zgodne ze Stanagiem 4355 Ed.4 / 2.

14. Stateczność statyczna i dynamiczna OL / 2.

15. Ogólne wiadomości o strzelaniu artylerii naziemnej / 2.

16. Określenie nastaw do strzelania / 2.

17. Błędy występujące przy strzelaniu / 2.

18. Ocena skuteczności strzelania / 2.

19. Systemy kierowania ogniem artylerii naziemnej / 2.

Ćwiczenia audytoryjne / metoda werbalno-praktyczna

1. Wyprowadzanie macierzy transformacji i wykorzystanie ich do obliczania składowych wektora w różnych układach odniesienia / 2.

2. Obliczanie składowych wektora prędkości kątowej OL w różnych układach odniesienia / 2.

3. Obliczanie wybranych charakterystyk aerodynamicznych osiowo-symetrycznych OL / 2.

4. Obliczanie prędkości i przyspieszeń w ruchu złożonym / 2.

5. Wyprowadzanie skalarnych równań ruchu środka masy obiektu latającego w różnych układach odniesienia / 2.

6. Wyprowadzanie skalarnych równań ruchu dookoła środka masy obiektu latającego w różnych układach odniesienia / 2.

7. Linearyzacja równań ruchu podłużnego OL / 2.

8. Wyprowadzanie skalarnych równań ruchu pocisków artyleryjskich zgodnych ze Stanagiem 4355 Ed.4 / 2.

9. Obliczanie nastaw do strzelania z wykorzystaniem tabel strzelniczych / 2.

10. Obliczanie prawdopodobieństwa trafienia w cel jedno i dwuwymiarowy / 2.

Laboratoria / metoda praktyczna z wykorzystaniem tunelu balistycznego

1. Wyznaczanie współczynnika oporu powietrza pocisku strzeleckiego metodą strzelań / 2.

Literatura:

podstawowa:

1. Józef Gacek, Mirosław Glapski, „Balistyka zewnętrzna i dynamika

lotu”, S-56115

2. Zbigniew Leciejewski, Włodzimierz Sobczak, Zbigniew Surma,

„Balistyka wewnętrzna – ćwiczenia laboratoryjne”, S-54186

3. Feliks Pogorzelski, „Teoria strzelania artylerii naziemnej”, S-42811

uzupełniająca:

1. Józef Gacek, „Balistyka zewnętrzna. Cz. I”, Syg. 56034

2. Józef Gacek, „Balistyka zewnętrzna. Cz. II”, Syg. 56035

3. Stanag 4355 Ed.3

Efekty uczenia się:

W1 / zna istotę rozwiązywania problemów balistyki zewnętrznej w oparciu o modelowanie fizyczne i matematyczne lotu pocisków i rakiet oraz ma podstawową wiedzę w zakresie teorii strzelania i systemów kierowania ogniem artylerii naziemnej / W_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: opracowanego sprawozdania.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych oraz opracowanie poprawnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt W1 sprawdzany jest na egzaminie oraz w ramach ćwiczeń audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)