Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt przejściowy - II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXWSM-PP21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy - II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 4, S 4, P 32/+, razem: 40 godz., 5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

- nazwa przedmiotu „Projektowanie broni”; wymagania wstępne: znajomość zasad projektowania zespołów i mechanizmów uzbrojenia.

- nazwa przedmiotu „Symulacja numeryczna zjawisk balistyki”; wymagania wstępne: umiejętność opracowania programu komputerowego oraz realizacji symulacji numerycznych zjawisk balistyki wewnętrznej i zewnętrznej.Programy:

Semestr II / mechatronika / eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Autor:

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 4

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 4

3. Udział w projektach – 32

4. Samodzielne przygotowanie do projektów – 64

5. Udział w seminariach – 4

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium – 12

7. Udział w konsultacjach – 20

8. Przygotowanie do zaliczenia – 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli – 60 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze naukowym – 30 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Projekt polega na samodzielnym (lecz pod okiem nauczyciela akademickiego) rozwiązaniu zadania projektowego z obszaru broni i amunicji.

Pełny opis:

1. Cel realizacji oraz tematyka projektu przejściowego. Układ i zawartość oraz zasady wykonywania projektu przejściowego. Technika pisania i redagowania projektu przejściowego – 4W

2. Wykonywanie projektu przejściowego z przedmiotu specjalistycznego zgodnie z „Zadaniem do projektu przejściowego” – 32P

3. Prezentacja i dyskusja wyników projektu przejściowego – 4S

Literatura:

- wskazana przez kierownika projektu przejściowego

- materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

W1 – Zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych – W_38T03_4

W2 – Zna uwarunkowania konstrukcyjne oraz zasady projektowania sprzętu uzbrojenia – W_38T03_5

W3 – Posiada niezbędną wiedzę z zakresu planowania i rozliczania środków budżetowych w ramach zabezpieczenia procesu eksploatacji sprzętu wojskowego – W_38T03_6

U1 – Potrafi opracować dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych – U_38T03_2

U2 – Potrafi zorganizować proces naprawczy oraz wytwarzać i prowadzić dokumentację naprawczą sprzętu wojskowego – U_38T03_5

K1 – Dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, pozwalającą rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich – K_38T03_3

Metody i kryteria oceniania:

Zarówno wykłady, jak i seminaria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem projektu.

Wykłady prowadzone są w formie audiowizualnej.

Moduł jest zaliczany na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie opracowania w formie drukowanej (zbroszurowanej), które uzyskało pozytywną ocenę kierownika projektu przejściowego, oraz zaprezentowanie (w formie wystąpienia) wyników projektu przejściowego na seminarium.

Efekty: W1, W2, W3, U1, U2 i K1 są sprawdzane na podstawie wykonanego i zaprezentowanego projektu przejściowego podczas seminarium

Efekty W1 i W2

- 5,0 (bdb) – student w stopniu bardzo dobrym zna budowę, działanie i zasady eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych oraz uwarunkowania konstrukcyjne i zasady projektowania sprzętu uzbrojenia. Projekt wykonano bezbłędnie, a wykonawca wykazuje bardzo wysoką wiedzę w przedmiocie projektu przejściowego.

- 4,0 (db) – student w stopniu dobrym zna budowę, działanie i zasady eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych oraz uwarunkowania konstrukcyjne i zasady projektowania sprzętu uzbrojenia. Projekt zawiera drobne błędy, a wykonawca wykazuje dobrą wiedzę w przedmiocie projektu przejściowego.

- 3,0 (dst) – student w stopniu dostatecznym zna budowę, działanie i zasady eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych oraz uwarunkowania konstrukcyjne i zasady projektowania sprzętu uzbrojenia. Projekt zawiera błędy (lecz nie merytoryczne), a wykonawca wykazuje dostateczną wiedzę w przedmiocie projektu przejściowego.

Efekt W3

- 5,0 (bdb) – student ma obszerną wiedzę z zakresu planowania i rozliczania środków budżetowych w ramach zabezpieczenia procesu eksploatacji sprzętu wojskowego.

- 4,0 (db) – student wykazuje dość duży zakres wiedzy z zakresu planowania i rozliczania środków budżetowych w ramach zabezpieczenia procesu eksploatacji sprzętu wojskowego.

- 3,0 (dst) – student ma podstawową, niezbędną wiedzę z zakresu planowania i rozliczania środków budżetowych w ramach zabezpieczenia procesu eksploatacji sprzętu wojskowego..

Efekt U1

- 5,0 (bdb) – student potrafi bezbłędnie opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia wojsk lądowych. Potrafi na wysokim poziomie przedstawić wyniki projektu przejściowego.

- 4,0 (db) – student potrafi – z drobnymi błędami – opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia wojsk lądowych. Potrafi na dobrym poziomie przedstawić wyniki projektu przejściowego.

- 3,0 (dst) – student potrafi – z błędami (lecz nie merytorycznymi) – opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu uzbrojenia wojsk lądowych. Potrafi na dostatecznym poziomie przedstawić wyniki projektu przejściowego.

Efekt U2

- 5,0 (bdb) – student potrafi bezbłędnie zorganizować proces naprawczy oraz wytwarzać i prowadzić dokumentację naprawczą sprzętu wojskowego.

- 4,0 (db) – student potrafi – z drobnymi błędami – zorganizować proces naprawczy oraz wytwarzać i prowadzić dokumentację naprawczą sprzętu wojskowego.

- 3,0 (dst) – student potrafi – z błędami (lecz nie merytorycznymi) – zorganizować proces naprawczy oraz wytwarzać i prowadzić dokumentację naprawczą sprzętu wojskowego.

Efekt K1 jest sprawdzany w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)