Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcja broni artyleryjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXWSJ-KBA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja broni artyleryjskiej
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C ../.., L 14/+, Proj ../.., Sem. 6/+, razem: 40 godz., 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy konstrukcji maszyn / znajomość budowy i działania wybranych mechanizmów maszyn.

Elektrotechnika i elektronika / znajomość terminologii, budowy i działania urządzeń elektrycznych.

Balistyka wewnętrzna / znajomość terminologii, zjawisk zachodzących w urządzeniach miotających podczas strzału.

Balistyka zewnętrzna / znajomość terminologii, zjawisk zachodzących podczas lotu pocisku do celu.

Wsparcie ogniowe / znajomość terminologii i zasad wsparcia ogniowego wojsk SZRP.

Przyrządy celownicze i kierowania ogniem / znajomość budowy i działania przyrządów celowniczych i SKO broni WP.

Programy:

semestr studiów VI / kierunek studiów: Mechatronika

Specjalność:

Artyleria rakietowa (20D02),

Środki bojowe (38B01)

Autor:

ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w laboratoriach / 14

3. Udział w ćwiczeniach / …..

4. Udział w seminariach / 6

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 28

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 12

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 3

11. Przygotowanie do egzaminu / 15

12. Przygotowanie do zaliczenia / …..

13. Udział w egzaminie / 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 godz./ 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 45 godz. / 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/

Zajęcia o charakterze praktycznym ….. godz./ ….. ECTS


Skrócony opis:

Znajomość systematyki broni artyleryjskiej oraz terminologii specjalistycznej w obszarze broni artyleryjskiej, zasad działania broni artyleryjskiej oraz budowy i działania wybranych konstrukcji broni artyleryjskiej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Pojęcie współczesnej artylerii. / 1 godz.

2. Systematyka broni artyleryjskiej. / 1 godz.

3. Podstawowe zespoły i mechanizmy broni artyleryjskiej oraz ich przeznaczenie. / 1 godz.

4. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie armat i haubic. / 1 godz.

5. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie armatohaubic. / 2 godz.

6. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie dział bezodrzutowych. / 1 godz.

7. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie moździerzy. / 1 godz.

8. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie armatomoździerzy. / 2 godz.

9. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie zestawów przeciwlotniczych. / 2 godz.

10. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie polowych wyrzutni rakietowych. / 2 godz.

11. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego KTO. / 2 godz.

12. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego BWO. / 1 godz.

13. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego BWP. / 1 godz.

14. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego czołgów. / 2 godz.

Laboratoria /

Ćwiczenia polegające na wykonywaniu przez grupę studentów pracy przy sprzęcie szkolnym i bojowym:

1. Podstawowe zespoły i mechanizmy broni artyleryjskiej oraz ich przeznaczenie. / 2 godz.

2. Budowa i działanie armat. / 1 godz.

3. Budowa i działanie haubic. / 1 godz.

4. Budowa i działanie armatohaubic. / 1 godz.

5. Budowa i działanie dział bezodrzutowych. / 1 godz.

6. Budowa i działanie moździerzy. / 1 godz.

7. Budowa i działanie armatomoździerzy. / 1 godz.

8. Budowa i działanie zestawów przeciwlotniczych. / 1 godz.

9. Budowa i działanie polowych wyrzutni rakietowych. / 1 godz.

10. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego KTO. / 1 godz.

11. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego BWO. / 1 godz.

12. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego BWP. / 1 godz.

13. Podstawowe zespoły i mechanizmy uzbrojenia pokładowego czołgów. / 1 godz.

Seminarium

1. Tendencje rozwojowe broni artyleryjskiej w Polsce i na świecie. / 6 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. P. Kupidura, M. Zahor i inni „Siły Lądowe – Najnowsze Uzbrojenie Wojska Polskiego” – DW Bellona, Warszawa, 2018 r.

2. R. Woźniak i inni „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej” – tomy I–IV, 2001-2002 r. – DW Bellona, sygn. 15343, 15472, 15752, 15751;

3. R. Woźniak i inni „Najnowsze uzbrojenie na świecie” – DW Bellona, 2006 r.;

4. A. Ciepliński, R. Woźniak „Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej” – Wydawnictwo Lampart, 1997 r.;

5. T. Begier, D. Użycki „Kołowe wozy bojowe” – Wydawnictwo Lampart, Warszawa, 2000 r.;

6. D. Użycki, T. Begier, S. Sobala „Współczesne gąsienicowe wozy bojowe” – Wydawnictwo Lampart, Warszawa, 1996 r.;

7. Z. Pankowski „Uzbrojenie wozów bojowych” – Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1987 r.;

8. NO-10-A004:2017 Broń artyleryjska. Balistyka i części składowe broni. Terminologia

9. NO-10-A009:2016 Broń artyleryjska. Rodzaje i podstawowe cechy. Terminologia

10. Instrukcje sprzętowe uzbrojenia wskazane przez wykładowcę;

11. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca:

1. R. Woźniak i inni „Multimedialna Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej” – DW Bellona, Warszawa, 2004 r.

2. R. Woźniak i inni „Praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej” – Warszawa 2018 r.;

3. R. Woźniak i inni „Ilustrowany słownik angielsko-polski broni palnej” – Warszawa 2006 r.;

4. Z. Mierczyk i inni „Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia” – Warszawa 2008 r.;

5. T. J. O’Malley – „Wojskowe pojazdy transportowe” (przekład i redakcja naukowa P. Kupidura i R. Woźniak) – DW Bellona, Warszawa, 2002 r.;

6. Jane's Air-Launched Weapons;

7. Jane's Ammunition Handbook;

8. Jane's Armour and Artillery;

9. Jane's Infantry Weapons;

10. miesięcznik Nowa Technika Wojskowa;

11. miesięcznik Wojsko i Technika;

12. miesięcznik Raport.

Efekty uczenia się:

Specjalność: Artyleria rakietowa (20D02)

W1 - Zna zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania środków łączności oraz zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania ogniem / W_20D02_7

W2 - Zna struktury organizacyjne, przeznaczenia oraz możliwości bojowych sprzętu będącego na wyposażeniu dywizjonu (brygady) i zasady ich użycia w działaniach taktycznych / W_20D02_10

W3 - Zna przepisy BHP obowiązujące podczas użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu pododdziałów rakietowych, technicznych i łączności / W_20D02_16

W4 - Ma wiedzę z budowy i eksploatacji sprzętu, będącego na wyposażeniu pododdziałów rakiet i pododdziałów technicznych:

a. zna dane taktyczno-techniczne zasadniczego sprzętu występującego w WRiA;

b. posiada wiedzę z zagadnień techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki;

c. zna wyposażenie pokładowe zestawów rakietowych;

d. zna zasady funkcjonowania systemów nawigacyjnych i naprowadzania stosowanych w zestawach rakietowych;

e. zna budowę zestawów rakietowych;

f. zna ogólne zasady działania i budowę pocisków rakietowych;

g. zna zasady diagnostyki zestawów rakietowych;

h. posiada teoretyczne podstawy określania nastaw do startu /funkcjonowania oprogramowania obliczeniowego z wykorzystaniem układów cyfrowych/;

i. zna elektroniczne wyposażenie kontrolno-startowe wyrzutni (EWKS);

j. zna budowę i eksploatację urządzeń przeładunkowo-załadowczych (dźwigi, żurawie etc.);

k. zna budowę i eksploatację wozów kierowania ogniem (uderzeniami) / W_20D02_17

U1 - Potrafi obsłużyć środki łączności oraz zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem / U_20D02_10

U2 - Posiada umiejętność eksploatacji i bojowego wykorzystania rakietowych systemów ziemia – ziemia / U_20D02_11

Specjalność: Środki bojowe (38B01)

W1 - Zna podstawowe charakterystyki taktyczno-techniczne środków bojowych eksploatowanych w Wojsku Polskim i przeznaczonej do niej broni / W_38B01_5

U1 - Potrafi zidentyfikować zjawiska zachodzące podczas strzału i na torze lotu oraz wskazać ich związek z charakterystykami użytych do produkcji materiałów i substancji oraz wpływem na nie procesu ich eksploatacji / U_38B01_4

K1 - odpowiednią wiedzą techniczną i specjalistyczną pozwalającą rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich, związanych z wprowadzaniem nowych technologii w SZ RP oraz szkolenia personelu technicznego / K_38B01_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu, zaliczenia pisemnego wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ………...…..……

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i odpowiedzi na ćwiczeniach laboratoryjnych i przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin/zaliczenie z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium.

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich efektów kształcenia.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu W2 - weryfikowane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu W3 - weryfikowane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu W4 - weryfikowane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie pisemnym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał powyżej 96% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał 91 ÷ 95% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał 60 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał poniżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kijewski, Grzegorz Leśnik
Prowadzący grup: Jacek Kijewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)