Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSI-metr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metrologia
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; C 6/z L 10/z Razem: 32

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka – Obliczenia i analizy statystyczne

Programy:

mechatronika/wszystkie specjalności

Autor:

płk dr hab inż. Jacek JANISZEWSKI

dr inż. Wojciech PARA

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu (zaliczenia)/ 10

3. Udział w ćwiczeniach / 6

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 9

5. Udział w laboratoriach / 10

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 30

7. Udział w konsultacjach / 1

8. Udział w egzaminie (zaliczeniu) / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 83 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=34 / 1,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=40 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu metrologii. Urządzenia pomiarowe i ich właściwości. Definicje, klasyfikacje oraz zasady obliczanie błędów i niepewności pomiarowych. Pomiary wielkości elektrycznych: napięcie natężenie prądu stałego, rezystancja. Pomiar parametrów napięcia przemiennego. Elementy metrologii wielkości elektrycznych. Maszyny pomiarowe. Metody pomiaru wybranych wielkości geometrycznych części maszyn. Pomiar i sprawdzanie dużych wymiarów.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych

1. Pojęcia podstawowe i definicje metrologiczne. Jednostki miary. Wzorce wielkości elektrycznych i czasu. /1

2. Klasyfikacja urządzeń pomiarowych. Właściwości statyczne i dynamiczne przyrządów i przetworników pomiarowych. Metody pomiarowe i ich właściwości. Tor pomiarowy. /1

3. Klasyfikacja błędów pomiarowych. Postawy rachunku błędów – błąd i wynik pomiaru jako zmienne losowe. Rozkład normalny błędu i wynik pomiaru. /1

4. Określanie niepewności pomiarowych przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich. /2

5. Pomiar napięcia i natężenia prądu stałego. Parametry i charakterystyki amperomierzy i woltomierzy. /1

6. Pomiar rezystancji, pojemności i indukcyjności. Parametry i charakterystyki omomierzy, mostków i multimetrów. /1

7. Pomiar parametrów napięcia przemiennego. Przetwornik True RMS. Oscyloskop analogowy. /2

8. Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Klasyfikacja narzędzi pomiarowych. /2

9. Ręczne przyrządy pomiarowe. /1

10. Maszyny pomiarowe i współrzędnościowa technika pomiarowa. /2

11. Metody pomiaru wybranych wielkości geometrycznych części maszyn. Pomiar i sprawdzanie dużych wymiarów. /2

Ćwiczenia audytoryjne / metoda praktyczna

1. Określanie błędów pomiarowych. / 2

2. Obliczanie niepewności przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich. / 2

3. Analiza niepewności pomiaru wybranych parametrów napięcia przemiennego. / 2

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Pomiar napięcia i natężenia prądu stałego. /2

2. Pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności. /2

3. Badanie sygnałów elektrycznych za pomocą oscyloskopów. /2

4. Pomiary podstawowymi przyrządami warsztatowymi. /4

5. Pomiary współrzędnościowe. /3

6. Pomiary gwintów i kół zębatych. /3

Literatura:

podstawowa:

1. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki – Metrologia elektryczna, wyd. X całkowicie zmienione, WNT 2010

2. T. Grzegorczyk, J. Janiszewski, R. Trębiński – Metrologia i teoria eksperymentu cz. I i cz. II, WAT 2004.

3. A. Zięba - Analiza danych w naukach ścisłych i technice, Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

4. A. Chwaleba, J. Czajewski – Przetworniki pomiarowe i defektoskopowe, Of. Wyd. PW 1999.

5. W. Jakubiec, J. Malinowski – Metrologia wielkości geometrycznych, WNT 1999.

uzupełniająca:

1. W. S. Kwiatkowski – Analogowa technika pomiarowa, Of. Wyd. PW 1994.

2. M. M. Stabrowski – Cyfrowa technika pomiarowa, Of. Wyd. PW 1994.

3. E. Ratajczyk – Współrzędnościowa technika pomiarowa, Of. Wyd. PW 2005.

Efekty uczenia się:

W1/zna podstawowe pojęcia metrologiczne, metody pomiarowe i układy pomiarowe do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych/K_W12

W2/zna ideę pracy podstawowych przyrządów i przetworników pomiarowych/K_W12

W3/zna podstawowe parametry i charakterystyki podstawowych przyrządów i przetworników pomiarowych/K_W12

U1/potrafi obliczać niepewność pomiarową dla pomiarów bezpośrednich i pośrednich/K_U17

U2/potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych i geometrycznych uwzględniając kryterium czasu albo dokładności/K_U17

U3/umie korzystać z literatury i instrukcji przyrządów pomiarowych napisanych w języku polskim i angielskim/K_U19

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenie z oceną

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenie bez oceny;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenie bez oceny;

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie indywidualnego sprawdzianu praktycznego oceniającego wiedzę i umiejętności z zakresu doboru i prawidłowego posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi;

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonania ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

efekty W1, W2 i W3 - oceniane są w trakcie odpowiedzi na ćwiczeniach audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz podczas indywidualnego sprawdzianu praktycznego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)