Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSD-CPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16 / x ; C 14 /z ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna / wymagania wstępne: znajomość rachunku macierzowego, różniczkowego i całkowego

Obwody i sygnały / wymagania wstępne: znajomość metod opisu sygnałów

Metodyka i techniki programowania / wymagania wstępne: znajomość podstaw pracy w środowisku Matlab


Programy:

III semestr / mechatronika / mechanika

Autor:

dr inż Witold MILUSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 14

4. Czas poświęcony przez doktoranta na przygotowanie się do ćwiczeń / 10

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie się do egzaminu / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 68 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.= 10 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Pojęcia wstępne cyfrowego przetwarzania sygnałów. Analiza cyfrowego przetwarzania sygnałów. Opis matematyczny sygnałów deterministycznych.Techniki próbkownia sygnałów. Projektowanie systemów cyfrowych. Procesy sygnałowe.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem między innymi prezentacji w PowerPoint

1. Analiza matematyczna sygnałów deterministycznych. Przestrzenie sygnałów / 4

2. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych / 4

3. Zaawansowane techniki próbkowania sygnałów oraz cyfrowego ich przetwarzania / 4

4. Współczesne metody kompresji, kodowania i szyfrowania danych cyfrowych / 2

5. Przetwarzanie sygnałów w systemach czasu rzeczywistego. Procesory sugnsłowe, przykłady rozwiązań / 2

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: weryfikacja algorytmów przetwarzania sygnałów przy użyciu programów komputerowych

1. Opis matematyczny sygnałów deterministycznych w przestrzeniach sygnałów / 4

2. Wyznaczanie i analiza widma częstotliwościowego sygnałów dyskretnych / 4

3. Projektowanie systemów cyfrowych z zaawansowanymi technikami próbkowania sygnałów / 4

4. Analiza sygnałów cyfrowych w systemach czasu rzeczywistego / 2

Literatura:

podstawowa:

T. Zieliński: „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”, WKiŁ, 2005

R. Lyons: „Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKiŁ, 2005

uzupełniająca:

A. Bateman: „The DSP Handbook” Prentice Hall, 1 edition, 2002

Efekty uczenia się:

D_W01 / ma zaawansowaną wiedzę w dziedzinie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki

D_W02 / ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie mechaniki, modelowania i symulacji komputerowej oraz metod i technik badawczo-rozwojowych

D_W03 / ma teoretyczne podstawy pomiaru wielkości fizycznych z wykorzystaniem wybranych metod i technik pomiarowych

D_W04 / ma wiedzę teoretyczną z zakresu nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, podstaw pedagogiki i psychologii oraz wybranych problemów społeczno-politycznych

D_U01 / posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych

D_U02 / potrafi dostrzec i sformułować zagadnienia badawcze prowadzące do innowacyjnego rozwiązania problemów technicznych

D_U03 / umie zaplanować, zbudować i przeprowadzić w sposób metodologicznie poprawny własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole

D_U04 / ma umiejętność samokształcenia się

D_K01 / ma kompetencje odnoszące się do działalności społecznej, potrafi pracować

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego uczestnictwa;

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie ustnego sprawdzenia wiedzy;

efekty W1 i U1 sprawdzane są na ćwiczeniach;

efekt W1,W2, U2 sprawdzany jest podczas egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)