Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSD-AM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced materials
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) Total hours: 40 +; lectures: 20 h; exercise: 10 h; laboratory 10 h; 3,00 ECTS

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) Design of experiment/ Systematic approach to the planning and implementation of experiments. Plans of experiments: fixed, randomized. Experimental errors. Regression. Experimental optimization.


Programy:

(tylko po angielsku) FIELD OF SCIENCE/ Mechanics

Autor:

(tylko po angielsku) dr hab. Inż. Marek Rośkowicz

Bilans ECTS:

(tylko po angielsku) 1. Participation in lectures / 20

2. Participation in auditorium exercises / 10

3. Participation in laboratory exercises / 10

4. Participation in design exercises / 0

5. Participation in seminars / 0

6. Independent study of the subject matter of lectures / 20

7. Independent preparation for auditorium exercises / 10

8. Independent preparation for laboratory exercises / 10

9. Independent preparation for project exercises / 0

10. Independent preparation for the seminar / 0

11. Participation in consultations and other forms of classes with the participation of a teacher / 8

12. Preparation for the exam / 0

13. Preparation for the test / 10

14. Participation in the exam / 0

Total student workload:

98 h. / 3.0 ECTS, 3.0 ECTS accepted

Classes with the participation of teachers (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 14): 48 hours / 1.0 ECTS

Classes related to scientific activity (1 ÷ 10): 80 hours / 2.0 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to methods of macro- and microscopic characterization of materials. Short recapitulation of essential material properties. Methods of measurement of density, viscosity, thermal, electric, magnetic and optical properties. Equilibrium transitions during heating and cooling of multicomponent materials. Thermally activated effects. Effect of chemical bonds and crystalline structure of materials on their properties. Design of material characterization roadmap.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

1. Introduction to methods of macro- and microscopic characterization of materials - 4h.

2. Short recapitulation of essential material properties - 4h.

3. Methods of measurement of density - 4h.

4. Methods of measurement of viscosity, thermal, electric, magnetic and optical properties - 8h.

Exercises:

1. Equilibrium transitions during heating and cooling of multicomponent materials - 4h.

2. Thermally activated effects - 2h.

3. Effect of chemical bonds and crystalline structure of materials on their properties 4 h.

Laboratories:

1. Design of material characterization roadmap -2h.

2. Measurement of viscosity, thermal, electric, magnetic and optical properties of materials - 8h.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic:

1. EDS, UG/Open GRIP for CAD/CAM/CAE System, Electronic Data Systems, 1997.

2. Ito Y., Modular Design for Machine Tools, Mc Graw-Hill, 2008.

3. Daniel Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 2008.

Additional Literature

Journal articles: Aerospace Science and Engineering, Materials.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

D_W03 Knowledge regarding methodology of scientific research in CAD science and related subjects (for example CAE, CAM) .

D_W04 He/she knows how to prepare publication and present results of studies.

D_W05 He/she knows methodology of teaching, especially laboratories and exercises.

D_W06 He/she understands intellectual property protection.

D_U07 He/she knows professional terminology in the field of modeling and control design process.

D_U08 He/she can define and solve new tasks and problems connected with control design process leading to its development and applications.

D_U09 He/she can properly teach using advanced training methods.

D_U10 He/she can work individually and in the team.

D_K03 He/she can creatively and enterprisingly think.

D_K04 He/she understands the necessity to inform the society about the achievements of science and technology.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The passing is conducted on the basis of passing the effects of knowledge, practical skills and social competences.

Exercises are verified by checking the skills for D_U01 to D_U07.

Laboratories are classified on the basis of elements made in the CAD / CAM / CAE system based on the knowledge of D_W03 to D_W06 and skills in the field of D_U08 to D_U10 and social competences D_K03 to D_K04.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not expected.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)