Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium pracy końcowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAUWNP-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium pracy końcowej
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 4/z, Sem. 12, razem: 16 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Nie ma.

Programy:

kierunek "mechatronika"

Autor:

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie słuchacza w godz.

1. Udział w wykładach / 4

2. Udział w seminariach / 12

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4

4. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 12

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 6

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 40 godz./ 1 ECTS


Skrócony opis:

Praca końcowa jako praca naukowa. Tematyka oraz układ pracy końcowej. Technika pisania i redagowania pracy końcowej. Prezentacja i dyskusja koncepcji rozwiązania zagadnień ujętych w zadaniu do pracy końcowej. Referowanie i dyskutowanie wyników cząstkowych oraz całej pracy końcowej. Technika obrony pracy końcowej. Egzamin końcowy.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne

1. Praca końcowa jako praca naukowa. Tematyka oraz układ pracy końcowej /2 W/.

2. Technika pisania i redagowania pracy końcowej. Technika obrony pracy końcowej. Egzamin końcowy /2 W/.

Wykłady ilustrowane prezentacjami Power Point mają na celu dostarczenie wiedzy umożliwiającej osiągnięcie efektów U1, U2 i K1.

Seminaria / metody dydaktyczne

1. Prezentacja i dyskusja koncepcji rozwiązania zagadnień ujętych

w zadaniu do pracy końcowej /4 Sem./

2. Referowanie i dyskutowanie wyników cząstkowych /4 Sem./

3. Referowanie i dyskutowanie wyników całej pracy końcowej. Próbna obrona pracy końcowej /4 Sem./

Seminaria polegają na indywidualnym wystąpieniu i prezentowaniu zadań (w postaci tekstowej, ustnej i multimedialnej), związanych z tematyką prac końcowych, oraz dyskusji, ocenie ich poprawności i jakości w celu ugruntowania efektów U1, U2 i K1.

Literatura:

1. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, wyd. 2005.

2. G. Łasiński, Sztuka prezentacji, Wyd.eMPI2 2000.

3. Materiały dydaktyczne przekazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu podyplomowego

U1 / potrafi twórczo podejść do rozwiązania problemów oraz potrafi systematycznie realizować etapy cząstkowe, ukierunkowane na osiągnięcie założonego celu / P_U11

U2 / potrafi zbudować harmonogram realizacji zadania naukowego i zredagować wyniki pracy naukowej oraz potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiów / P_U12

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych / P_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie zaliczenia bez oceny.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie indywidualnego wystąpienia słuchacza, referującego w Power Point wyniki pracy końcowej wykonanej w co najmniej 50%.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zgłoszona gotowość słuchacza do referowania wyników pracy końcowej wykonanej w co najmniej 50%.

Osiągnięcie efektów U1, U2 i K1 jest weryfikowane podczas seminarium.

Zaliczenie otrzymuje słuchacz, który zreferuje wyniki pracy końcowej wykonanej w co najmniej 50%.

Zaliczenia nie otrzymuje słuchacz, który nie przystąpi do zreferowania wyników pracy końcowej wykonanej w co najmniej 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- II semestr" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2024-12-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Furmanek
Prowadzący grup: Ryszard Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)