Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne techniki wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAUWNP-NTW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki wytwarzania
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 19/+, L 9/- razem: 28 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak wymagań wstępnych.

Autor:

dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 19

2. Udział w laboratoriach / 9

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19.

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 9

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

7. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 70 godz./ 2 ECTS


Skrócony opis:

Zaawansowane techniki wytwarzania stosowane w obróbce ubytkowej. Współczesne przyrostowe techniki wytwarzania. Inżynieria odwrotna. Technologie wybuchowe w produk¬cji części maszyn. Nanotechnologia – istota, uwarunkowania obróbki ultraprecyzyjnej, mikroobróbki i nanooobróbki. Wybrane technologie wytwórcze w produkcji części amunicji i uzbrojenia

Pełny opis:

Wykłady / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych

technik multimedialnych

1. Wprowadzenie do współczesnych technologii wytwórczych części maszyn /1

Tendencje rozwojowe technologii wytwórczych. Zjawiska i mechanizmy obserwowane w warunkach zglobalizowanej gospodarki światowej.

2. Zaawansowane techniki wytwarzania stosowane w obróbce ubytkowej. /2

Wprowadzenie do obróbki skrawaniem z dużymi prędkościami, wysoko wydajnej, na su¬cho i materiałów w stanie utwardzanym. Nowoczesne materiały narzędziowe.

3. Współczesne przyrostowe techniki wytwarzania /4

Istota technologii przyrostowych, ich klasyfikacja. Współczesne możliwości i ograniczenia technologii przyrostowych i ich wpływ na rozwój przemysłu maszynowego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zbrojeniowego. Istota inżynierii odwrotnej.

4. Technologie wybuchowe w produkcji części maszyn. /2

Wprowadzenie do technologii wykorzystujących energię wybuchu materiału wybuchowego. Istota, klasyfikacja, możliwości i ograniczenia technologii wybuchowych. Przykłady wykorzystana w produkcji sprzętu wojskowego.

5. Nanotechnologia /2

Istota, uwarunkowania obróbki ultraprecyzyjnej, mikroobróbki i nanooobróbki oraz jej wpływ na rozwój współczesnych systemów uzbrojenia.

6. Wybrane technologie wytwórcze w produkcji części amunicji i uzbrojenia /8

Wytwarzanie luf broni strzeleckiej i artyleryjskiej, wytwarzanie wolframowych stopów ciężkich na rdzenie pocisków podkalibrowych, wytwarzanie wkładek kumulacyjnych, wytwarzanie pocisków fragmentujących ćwiczebnej amunicji strzeleckiej, wytwarzanie ekologicznej (bezołowiowej) amunicji strzeleckiej. Wytwarzanie łusek amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej oraz korpusów pocisków artyleryjskich.

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Digitalizacja 3D części maszyn - inżynieria odwrotna. /3

Praktyczne zapoznanie z techniką skanowania 3D część uzbrojenia jako podstawowej operacji procesu inżynierii odwrotnej.

2. Wykonywanie modeli prototypowych z wykorzystaniem druku 3D. /3

Praktyczne zapoznanie z wybranymi technikami druku 3D (technika FDM i SLS). Przygotowanie modelu 3D do druku. Wybór parametrów druku 3D. Analiza przebiegu procesu druku 3D.

3. Obróbka wybuchowa metali /3

Praktyczne zapoznanie z technologiami wybuchowego zgrzewa¬nia, platerowania i cięcia.

Literatura:

1. M.Feld; Technologia budowy maszyn, Warszawa, PWN 2000.

2. E. Pająk: Zaawansowane technologie współczesnych syste¬mów produkcyjnych 2000.

3. H. Dyja, A. Maranda, R. Trębiński: Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej. 2001.

4. K. E. Oczoś: Artykuły zamieszone w miesięczniku „Mechanik” od 1996

5. E. Regis: Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce 2001.

6. M. A.Meyers, Dynamic behaviour of materials. Johs Wiley and Sons, INC, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapoure, 1994.

Efekty uczenia się:

W1 - zna nowoczesne metody i techniki kształtowania materiałów stosowane w produkcji uzbrojenia. / P_W01

W2 - zna techniki szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej wspomagające proces projektowania i wytwarzania części maszyn oraz obszary zastosowań tych technik. / P_W01

W3 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia specyfiki wytwarzania elementów broni i amunicji. / P_W01

U1 - potrafi scharakteryzować współczesne zaawansowane technologie wytwórcze. / P_U01

U2- umie integrować informacje pozyskane z literatury w języku polskim i angielskim i efektywnie je prezentować. / P_U13

K1 - ma świadomość wpływu stosowania zaawansowanych technologii wytwórczych na społeczeństwo i środowisko naturalne. / P_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenie na ocenę.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie sprawdzianu ustnego oceniającego wiedzę z zakresu znajomości nowoczesnych technologii wytwórczych broni i amunicji.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, W2 i W3 weryfikowane jest podczas sprawdzianu ustnego. Osiągnięcie efektu U1, U2, oraz K1. – sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawdzianu ustnego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który potrafi wyczerpująco scharakteryzować wszystkie nowoczesne technologie wytwórcze prezentowane w trakcie zajęć oraz potrafi wskazać przykłady części maszyn produkowanych daną techniką, w szczególności części broni i amunicji. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, dzieląc się swoimi przemyśleniami, wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach samokształcenia lub pracy zawodowej.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który potrafi wyczerpująco scharakteryzować wszystkie nowoczesne technologie wytwórcze prezentowane w trakcie zajęć oraz potrafi wskazać przykłady części maszyn produkowanych daną techniką, w szczególności części broni i amunicji.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który potrafi ogólnie scharakteryzować wszystkie nowoczesne technologie wytwórcze prezentowane w trakcie zajęć oraz potrafi wskazać przykłady części maszyn produkowanych daną techniką, w szczególności części broni i amunicji.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który potrafi ogólnie scharakteryzować wszystkie nowoczesne technologie wytwórcze prezentowane w trakcie zajęć oraz potrafi wskazać przynajmniej przykłady części broni i amunicji produkowanych daną techniką.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który potrafi ogólnie scharakteryzować technologie wytwórcze wykorzystywane w produkcji części broni i amunicji, które były omawiane podczas zajęć.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który nie potrafi ogólnie scharakteryzować technologii wytwórczych wykorzystywanych w produkcji części broni i amunicji, które były omawiane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- II semestr" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2024-12-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Furmanek, Jacek Janiszewski
Prowadzący grup: Jacek Janiszewski, Robert Paszkowski, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)