Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAUWNP-KiEBiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 60/E, C 24/Zo, razem: 84 godz./E,

Programy:

Studia podyplomowe:

„PROCEDURY POZYSKIWANIA, WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW UZBROJENIA” edycja 2023

Autor:

ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI, ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK,

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT, płk dr inż. Mirosław ZAHOR,

dr inż. Krzysztof MOTYL

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.:

1. Udział w wykładach / 60

2. Udział w ćwiczeniach / 24

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 28

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12

5. Udział w konsultacjach / 9

6. Przygotowanie do egzaminu / 15

7. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 150 godz./ 5 ECTS.

Skrócony opis:

Systematyka broni lufowej i rakietowej. Broń strzelecka w systemie uzbrojenia lufowego w Polsce i na świecie. Podstawowe zespoły i mechanizmy broni strzeleckiej Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie wybranych wzorów broni strzeleckiej. Tendencje rozwojowe broni strzeleckiej.

Podstawowe zespoły i mechanizmy broni artyleryjskiej. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie wybranych wzorów broni artyleryjskiej oraz uzbrojenia wozów bojowych. Tendencje rozwojowe broni artyleryjskiej. Podstawowe zespoły i mechanizmy broni rakietowej. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie przeciwpancernych zestawów rakietowych. Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Tendencje rozwojowe broni rakietowej. Klasyfikacja amunicji i zasady bezpieczeństwa. Budowa, działanie i znakowanie naboi strzeleckich oraz artyleryjskich. Tendencje rozwojowe amunicji. Anglojęzyczna terminologia broni i amunicji.

Pełny opis:

Wykłady / metoda werbalno-wizualna w oparciu o prezentację multimedial-ną:

T1: Broń palna w uzbrojeniu współczesnych armii - 2 godz.

Klasyfikacja broni palnej według sposobu działania, rodzaju energii wy-korzystywanej do miotania pocisków (układu miotającego), kalibru i przeznaczenia taktycznego. Systematyka broni strzeleckiej ze względu na przeznaczenie taktyczne, zasadę działania oraz stopień zautomaty-zowania cyklu pracy.

T2: Podstawowe zespoły i mechanizmy broni strzeleckiej i ich

przeznaczenie - 2 godz.

Przeznaczenie podstawowych mechanizmów broni strzeleckiej. Urzą-dzenia pomocnicze broni strzeleckiej. Amunicja pistoletowa. Ogólna cha-rakterystyka pistoletów i pistoletów maszynowych. Przegląd konstrukcji stosowanych w SZ RP.

T3: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie

karabinków, karabinów, wielkokalibrowych karabinów

maszynowych i środków wyspecjalizowanych - 2 godz.

Amunicja karabinowa i granatnikowa. Ogólna charakterystyka karabin-ków, karabinów, wielkokalibrowych karabinów maszynowych i środków wyspecjalizowanych. Przegląd konstrukcji stosowanych w SZ RP.

T4: Zasady eksploatacji broni strzeleckiej - anglojęzyczna terminologia

broni strzeleckiej - 2 godz.

Specyfika eksploatacji broni strzeleckiej. Materiały i narzędzia używane podczas obsługiwania i napraw broni strzeleckiej. Specyfika angloję-zycznej terminologii broni strzeleckiej.

T5: Tendencje rozwojowe broni strzeleckiej w Polsce i na świecie

- 2 godz.

Uwarunkowania techniczne i pozatechniczne rozwoju broni strzeleckiej. Omówienie tendencji rozwojowych współczesnej broni strzeleckiej.

T6: Potencjał zakładu przemysłu zbrojeniowego produkującego broń

strzelecką - 6 godz. podróż studyjna

Jednodniowy wyjazd do zakładu przemysłowego produkującego broń strzelecką. Zapoznanie się z technologią i procesem produkcyjnym pod-stawowych wzorów broni strzeleckiej. Zapoznanie się z możliwościami produkcyjnymi i perspektywami rozwoju zakładu.

T7: Broń artyleryjska w systemie uzbrojenia. Systematyka broni

artyleryjskiej - 2 godz.

Struktura organizacyjna WRiA. Terminologia dział artyleryjskich. Cha-rakterystyki taktyczno-techniczne broni artyleryjskiej. Systematyka broni artyleryjskiej ze względu na stopień zautomatyzowania, zasadę działania

i przeznaczenie taktyczne. Przeznaczenie podstawowych mechani-zmów broni artyleryjskiej. Urządzenia pomocnicze broni artyleryjskiej.

T8: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie armat,

haubic oraz armatohaubic - 2 godz.

Amunicja do armat. Ogólna charakterystyka armat. Przegląd konstruk-cji armat stosowanych w SZ RP. Amunicja do haubic. Ogólna charakte-rystyka haubic. Przegląd konstrukcji haubic stosowanych w SZ RP. Amunicja do armatohaubic. Ogólna charakterystyka armatohaubic. Przegląd konstrukcji armatohaubic stosowanych w SZ RP.

T9: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie dział

bezodrzutowych, moździerzy i polowych wyrzutni rakietowych

- 2 godz.

Amunicja do dział bezodrzutowych. Ogólna charakterystyka dział bezo-drzutowych. Przegląd konstrukcji dział bezodrzutowych stosowanych w SZ RP. Amunicja do moździerzy. Ogólna charakterystyka moździerzy. Przegląd konstrukcji moździerzy stosowanych w SZ RP. Amunicja do armatomoździerzy. Ogólna charakterystyka armatomoździerzy. Prze-gląd konstrukcji armatomoździerzy stosowanych w SZ RP. Amunicja do dział polowych wyrzutni rakietowych. Ogólna charakterystyka polo-wych wyrzutni rakietowych. Przegląd konstrukcji polowych wyrzutni ra-kietowych stosowanych w SZ RP.

T10: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie

zestawów przeciwlotniczych oraz uzbrojenia pokładowego

- 2 godz.

Amunicja do armat przeciwlotniczych. Ogólna charakterystyka zesta-wów przeciwlotniczych. Przegląd konstrukcji zestawów przeciwlotni-czych stosowanych w SZ RP. Amunicja do uzbrojenia pokładowego wozów bojowych. Ogólna charakterystyka uzbrojenia pokładowego wo-zów bojowych. Przegląd konstrukcji uzbrojenia pokładowego wozów bo-jowych stosowanych w SZ RP.

T11: Zasady eksploatacji broni artyleryjskiej i uzbrojenia pokładowego

- 2 godz.

Specyfika eksploatacji broni artyleryjskiej i uzbrojenia pokładowego. Materiały i narzędzia używane podczas obsługiwania i napraw broni ar-tyleryjskiej i uzbrojenia pokładowego.

T12: Tendencje rozwojowe broni artyleryjskiej w Polsce i na świecie -

anglojęzyczna terminologia broni artyleryjskiej - 2 godz.

Specyfika anglojęzycznej terminologii broni artyleryjskiej. Przestawie-nie tendencji rozwojowych broni artyleryjskiej w Polsce i na świecie.

T13: Potencjał zakładu przemysłu zbrojeniowego produkującego broń

artyleryjską - 6 godz. podróż studyjna

Jednodniowy wyjazd do zakładu przemysłowego produkującego broń artyleryjską. Zapoznanie się z technologią i procesem produkcyjnym działa artyleryjskiego. Zapoznanie się z możliwościami produkcyjnymi i dalszym rozwojem zakładu.

T14: Broń rakietowa w systemie uzbrojenia - 2 godz.

Klasyfikacja broni rakietowej. Elementy systemu broni rakietowej na przykładzie przeciwpancernych i przeciwlotniczych zestawów rakieto-wych. Urządzenia do wykrywania i śledzenia celów, urządzenia do kie-rowania ogniem i naprowadzania pocisków rakietowych, urządzenia star-towe, kierowane pociski rakietowe i wyposażenie naziemne zestawów rakietowych.

T15: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie

przeciwpancernych zestawów rakietowych - 2 godz.

Klasyfikacja przeciwpancernych zestawów rakietowych. Przegląd kon-strukcji przeciwpancernych zestawów rakietowych stosowanych w SZ RP. Charakterystyka taktyczno-techniczna wybranych przeciwpancer-nych zestawów rakietowych wykorzystywanych na świecie. Budowa i zasada działania przeciwpancernego pocisku rakietowego SPIKE.

T16: Charakterystyka taktyczno-techniczna, budowa i działanie

przeciwlotniczych zestawów rakietowych - 2 godz.

Klasyfikacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Przegląd kon-strukcji przeciwlotniczych zestawów rakietowych stosowanych w SZ RP. Charakterystyka taktyczno-techniczna wybranych przeciwlotniczych ze-stawów rakietowych wykorzystywanych na świecie. Budowa i zasada działania przeciwlotniczego pocisku rakietowego GROM.

T17: Zasady eksploatacji broni rakietowej - 2 godz.

Specyfika eksploatacji broni rakietowej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwpancernych pocisków kierowanych i przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Obsługi i naprawy oraz materiały i narzędzia używane pod-czas obsługiwania i napraw broni rakietowej.

T18: Anglojęzyczna terminologia broni rakietowej - 2 godz.

Specyfika anglojęzycznej terminologii broni rakietowej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwpancernych i przeciwlotniczych kierowanych pocisków rakietowych.

T19: Tendencje rozwojowe broni rakietowej w Polsce i na świecie

- 2 godz.

Przedstawienie tendencji rozwojowych przeciwpancernych i przeciwlot-niczych zestawów rakietowych w Polsce i na świecie.

T20: Klasyfikacja amunicji - 2 godz.

Podział środków bojowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i charak-terystyk bojowych. Specyfika rozwiązań konstrukcyjnych poszczegól-nych kategorii i wzorów amunicji do broni strzeleckiej.

T21: Charakterystyka, budowa i działanie amunicji do

wyspecjalizowanych środków broni strzeleckiej oraz artyleryjskiej

- 2 godz.

Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w granatach ręcznych, nasadko-wych i nabojach do granatników oraz ich potencjał rażenia. Konstrukcja

i przykładowe charakterystyki podstawowych elementów amunicji artyle-ryjskiej.

T22: Zasady eksploatacji amunicji - 2 godz.

Ogólne informacje z zakresu eksploatacji amunicji i środków bojowych, istotne dla indywidualnego użytkownika oraz z punktu widzenia zapew-nienia bezpieczeństwa zaopatrywania wojsk.

T23: Tendencje rozwojowe amunicji w Polsce i na świecie

- anglojęzyczna terminologia amunicji - 2 godz.

Podstawowa terminologia z zakresu elementów składowych oraz amuni-cji, ewolucja konstrukcji oraz charakterystyk bojowych poszczególnych jej kategorii.

T24: Potencjał zakładu przemysłu zbrojeniowego produkującego

amunicję - 6 godz. podróż studyjna

Zapoznanie z technologiami produkcji amunicji strzeleckiej, artyleryjskiej

i rakietowej, sposobami badań i stosowaną aparaturą pomiarową pod-czas badań jakościowych oraz z metodami utylizacji środków bojowych.

Ćwiczenia audytoryjne - metoda praktyczno-problemowa (prezentacja budowy i zasad działania broni strzeleckiej, artyleryjskiej i środków bojo-wych):

T25: Budowa i działanie pistoletów - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami pistoletów.

T26: Budowa i działanie pistoletów maszynowych - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami pistoletów maszyno-wych.

T27: Budowa i działanie karabinków i karabinów - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami karabinków i karabi-nów.

T28: Budowa i działanie karabinów maszynowych - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami karabinów maszyno-wych.

T29: Budowa i działanie wielkokalibrowych karabinów maszynowych

- 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami wielkokalibrowych ka-rabinów maszynowych.

T30: Budowa i działanie środków wyspecjalizowanych - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się z wybranymi wzorami środków wyspecjali-zowanych.

T31: Budowa i działanie armat, haubic, armatohaubic - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami armat, haubic, armato-haubic.

T32: Budowa i działanie moździerzy, armatomoździerzy - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami moździerzy i armato-moździerzy.

T33: Budowa i działanie dział bezodrzutowych - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami dział bezodrzutowych.

T34: Budowa i działanie dział przeciwlotniczych - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami dział przeciwlotniczych.

T35: Budowa i działanie polowych wyrzutni rakietowych - 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami polowych wyrzutni ra-kietowych.

T36: Budowa i działanie uzbrojenia wozów bojowych - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami uzbrojenia wozów bo-jowych.

T37: Budowa i działanie przeciwpancernych zestawów rakietowych

- 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami przeciwpancernych ze-stawów rakietowych.

T38: Budowa i działanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych

- 1 godz.

Praktyczne zapoznanie się wybranymi wzorami przeciwlotniczych ze-stawów rakietowych.

T39: Budowa, działanie i znakowanie naboi strzeleckich - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie z konstrukcją amunicji i elementów składowych naboi strzeleckich oraz sposobami ich znakowania na nabojach i opako-waniach.

T40: Budowa, działanie i znakowanie amunicji do wyspecjalizowanych

środków broni strzeleckiej - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie z konstrukcją amunicji do środków wyspecjali-zowanych oraz zapoznanie z efektami rażenia amunicji wyspecjalizowa-nej.

T41: Budowa, działanie i znakowanie naboi artyleryjskich - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie z konstrukcją amunicji artyleryjskiej, sposobami jej oddziaływania na cel, znakowaniem oraz podstawowymi charaktery-stykami taktyczno-technicznymi.

Literatura:

1. P. Kupidura, M. Zahor i inni „Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły lądowe", Bellona, Warszawa 2018.

2. R. Woźniak i inni, „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej” – tomy I –IV, 2001-2002, sygn. 15343, 15472, 15752, 15751.

3. R. Woźniak i inni „Najnowsze uzbrojenie na świecie”, 2006.

4. R. Woźniak i inni „Multimedialna Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej”, 2004.

5. A. Ciepliński, R. Woźniak „Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej” – Wydawnictwo Lampart, 1997.

6. T. Begier, D. Użycki „Kołowe wozy bojowe” – Wydawnictwo Lampart, Warszawa, 2000.

7. D. Użycki, T. Begier, S. Sobala „Współczesne gąsienicowe wozy bojo-we” – Wydawnictwo Lampart, Warszawa, 1996.

8. W. Furmanek, R. Woźniak „Wprowadzenie w technikę wojskową. Broń lufowa”, Warszawa, WAT, 2002 r., sygn. 57858.

9. K. Fedak, R. Stelmasiak, R. Woźniak „Wybrane zagadnienia z wytrzy-małości konstrukcji uzbrojenia”, Warszawa, WAT, 2002 r., sygn. 58651.

10. H. Głowicki, S. Niezgodzki, S. Torecki, Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji - cz. II „Budowa automatycznej broni strzeleckiej”, 1987, sygn. 48499.

11. I. Dobiech, S. Majewski, S. Sieńko, S. Torecki, Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji - cz. III „Eksploatacja techniczna broni i amunicji ", 1973, sygn. 33976.

12. H. Głowicki, S. Niezgodzki, S. Torecki, „Zasady konstrukcji automa-tycznej broni strzeleckiej”, 1986, sygn. 48326.

13. S. Majewski - Budowa amunicji t. I, S-45518.

14. E. Stor i inni - Budowa amunicji t. II, S-47759.

15. MON - Amunicja wojsk lądowych, R-4658.

uzupełniająca:

1. NO-10-A004:2017 Broń artyleryjska. Balistyka i części składowe broni. Terminologia

2. NO-10-A009:2016 Broń artyleryjska. Rodzaje i podstawowe cechy. Terminologia.

3. I.V. Hogg - Amunicja strzelecka, artyleryjska i granaty, Warszawa 2001.

4. T. Stompor – Budowa i eksploatacja amunicji. Działanie rażące amuni-cji.

5. Jane's Air-Launched Weapons.

6. Jane's Ammunition Handbook.

7. Jane's Armour and Artillery.

8. Jane's Infantry Weapons.

9. Jane’s Police and Security Equipment.

10. miesięcznik Nowa Technika Wojskowa.

11. miesięcznik Wojsko i Technika.

12. miesięcznik Raport.

13. Instrukcje sprzętowe uzbrojenia wskazane przez wykładowcę.

14. Materiały wydane słuchaczom w formie elektronicznej.

Efekty uczenia się:

W1 / zna nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne charakteryzujące współczesne systemy uzbrojenia i przeznaczoną do nich amunicję, potrafi określić ich efektywność oraz tendencje rozwojowe / P_W05.

U1 / potrafi przeprowadzić analizę pracy oraz krytycznie ocenić funkcjonowanie broni i amunicji / P_U06.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończony jest egzaminem prowadzonym w formie testu pisemnego, w którym słuchacz musi udzielić min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach i odpowiedzi ustnych na pytania kontrolne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich obszarów tematycznych ćwiczeń audytoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzany jest na egz. pisemnym.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzany jest podczas ćwiczeń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 90% poprawnych odpowiedzi z egzaminu.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 80% poprawnych odpowiedzi z egzaminu.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 70% po-prawnych odpowiedzi z egzaminu.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 60% poprawnych odpowiedzi z egzaminu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił poniżej 60% po-prawnych odpowiedzi z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- I semestr" (w trakcie)

Okres: 2024-01-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szmit
Prowadzący grup: Wojciech Furmanek, Jacek Kijewski, Krzysztof Motyl, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)